JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  9 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้างานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานของคลังสินค้า 2. ตรวจสอบ และติดตามให้มีการเบิกจ่าย รับสินค้าตามมาตรฐาน และแผนงานที่กำหนด 3. พัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
2 . Supervisor Main Store /หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำพุทธมณฑลสาย7)
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน - ควบคุม/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามระบบและกรอบระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำแผนงาน/รายงาน ประจำเดือน สัปดาห์ วัน และติดตามตรวจสอบ - จัดสำสรุปรายงานความคืบหน้า...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
3 . Warehouse Supervisor (ขนส่ง+คลัง)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - บริหารจัดการการกระจายสินค้า - ควบคุมและกำกับดูแลทีมงาน และ วางแผนงานพัฒนาปรับปรุงระบบงาน - ควบคุมต้นทุนภายในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
4 . ผู้จัดการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ดูแล ควบคุม วางแผนการจัดการคลังสินค้าให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแล กำกับ ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ดำเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 3.พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ...

บริษัท ซีทีที โลจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-45,000
16 Sep 19
5 . หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนคลังสินค้า
รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Sep 19
6 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- บริหารงานในคลังสินค้า ตั้งแต่การรับสินค้าเข้า, การจัดเก็บสินค้า ,การจัดการวางแผนการจัดส่งสินค้า - บริหารควบคุมดูแลสต๊อก Stock สินค้า - บริหารควบคุมดูแลพนักงานคลังสินค้า และพนักงานจัดส่งสินค้า - ค...

บริษัท ชาเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
7 . หัวหน้าฝ่ายพัสดุรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการรับ-จ่ายวัตถุดิบทางตรงและทางอ้อม 2. ตรวจสอบการรับ-จ่ายวัสดุทั่วไป/สินค้าสำเร็จรูป 3. ตรวจสอบการรับ-จ่าย SCRAP/WASTE 4. ตรวจสอบและควบคุมดูแลสต๊อกคงเหลือ 5. ควบคุม ตรวจสอบการคีย์สต๊...

บริษัท อินทรามณี จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 Sep 19
8 . หัวหน้าส่วนสโตร์
1.ตรวจสอบ, ควบคุม การโอน รับ-คืน, ตรวจนับสต๊อกสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.บริหารสินค้าคงคล้งให้มีสต๊อกเพียงพอ และใช้พื้นที่จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต๊อกสินค้าให้เป็นระเบียบเรี...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
9 Sep 19
9 . หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
1.จัดทำแผนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องทันต่อเวลาและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายผลิต เพื่อรับทราบยอดผลิตและยอดการสั่ง...

บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
9 Sep 19
  9 Positions      
Sort By 
Disability Jobs