JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  293 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR (จ.นครราชสีมา)
→ จัดเตรียมพนักงานและคนงาน ให้ครบจุดงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ → จัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติในแต่ละจุดงาน → จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอหัวหน้างาน → ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
2 . AIS Contact Center (AIS Contact Center Development & Training Arena นครราชสีมา)
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ - การสร้างความสั...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
100 Position
Salary 15,000++
16 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขานครราชสีมารับสมัครด่วน !
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
16 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัด นครราชสีมา
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 10,000+Commission
16 Jun 19
5 . ผจก.บุคคล/หัวหน้าบุคคลธุรการ/Sup ผลิต/QC/DCC/เลขานุการ/ISO/ผจก.บัญชีการเงิน
โรงงานไก่แปรรูปส่งออก จะแบ่งกลุ่มทำงานเป็น 3 ส่วน - ส่วนไลน์ผลิตจะมีหัวหน้างาน/QC ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ผลิต - ส่วนสำนักงาน เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ทำรับจ่ายในส่วนสำนักงาน - ส่วนงานคลังสินค้า ...

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
6 . หัวหน้าแผนก Food Design
1.รังสรรค์เมนูใหม่อย่างสร้างสรรค์ มีศิลปะในการตกแต่งจานอาหาร 2.พัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพและการให้บริการ 3.บริหารจัดการควบคุมต้นทุน และคุณภาพของอาหาร 4.ดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ และอุกรณ์ ให้อยู่ใ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงานผลิตภัณฑ์นม
1.การบริหารฝ่ายโรงงานผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องกับนโยบาย 2.พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯและเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน 3.การบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานป...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
8 . ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์
1.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.บริหารจัดการต้นทุนการผลิต 3.การผลิตอาหารสัตว์และแร่ธาตุให้มีคุณภาพ 4.การบริหารจัดการด้านการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 5.การบริหารจัดก...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
9 . หัวหน้าหน่วยผลิตโรงงานผลิตภัณฑ์นมรับสมัครด่วน !
1.วางแผนดำเนินการควบคุมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3.ควบคุมต้นทุนการผลิต 4.สรุปและรายงานผลการทำงานประจำเดือนให้ผู้บริหารทราบ

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่นำชมฟาร์ม
1. งานนำชมท่องเที่ยวฟาร์ม 2. ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลลูกค้า 3. พิธีกรโอกาสต่างๆ 4. จำหน่ายบัตรและจำหน่ายตั๋วให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายร้านค้าปลีก สำนักงานฟาร์มรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและพัฒนางานขาย ,งานด้านการตลาด ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของธุรกิจ 2. วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดของธุรกิจองค์กร

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
12 . พนักงานสโตร์ร้านค้าปลีกรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของร้านค้าปลีกและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่สัตวบาล รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดูแลโคนมด้าน การรีดนมโค รักษาสุขภาพโค การจัดการโคคลอด การปรับปรุงพันธ์ การอนุบาลลูกโค เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
14 . พนักงานผลิตโรงงานผลิตภัณฑ์นม
รับผิดชอบดำเนินการผลิตนมอัดเม็ด ,ทอฟฟี่นมโยเกิร์ต,ไอศกรีม,Air milk ,นมแลคโตส,นมพาสเจอร์ไรส์ ผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนที่กำหนด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
5 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 19
15 . พนักงานขายประจำร้านค้าปลีกฟาร์ม
1. ให้บริการลูกค้าภายในร้านค้าปลีก 2. แนะนำสำค้าภายในร้านให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
6 อัตรา
Salary N/A
16 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำบัญชีรายรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลและสรุปรายการรับ-จ่าย จัดเตรียมเอกสารด้านเจ้าหนี้ รับเช็ค วางบิล จ่ายเช็ค ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

บริษัท ภูพบฟ้า จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
17 . Chinese Teacher (ครูสอนภาษาจีน)
- สอนเด็กๆ อายุ 3-10 ปี - จัดตารางสอน - เตรียมสื่อการเรียนการสอน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call: 090-6563645 line: takuafua645

บริษัท คิดคัฟเวอรี่ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-22,000 บาท
16 Jun 19

บริษัท หินโบราณ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19

บริษัท หินโบราณ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19

บริษัท หินโบราณ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
  293 Positions      
Sort By 
Disability Jobs