JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  18 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกการผลิต
1.วางแผนงานในแผนกเพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์/เป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมผลผลิต ลดของเสียให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.ควบคุมการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 up (ตามตกลง/ตามประสบการณ์)
20 Jun 19
2 . หัวหน้าฝ่ายผลิตและผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.)ประชุมวางแผนการผลิตร่วมกับฝ่ายแบบและฝ่ายบัญชีทุกวัน 2.)วางแผนการผลิตเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ 3.)ติดตามงานและตรวจงานของทีมผลิตให้เป้นไปตามแผน 4.)ประสานงานลูกค้าเพื่อติดตามประเมินผลก...

Plants Wall Products & Consulting Co.,Ltd
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถ+ค่าตำแหน่ง+สวัสดิการอื่นๆ
20 Jun 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3.กำหนดทบท...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
20 Jun 19
4 . หัวหน้าระบบบริหารคุณภาพ Quality Management (QM)
1.วางแผนการตรวจติดตามภายใน 2.วางแผนการขอ และ ต่ออายุ เอกสารการรับรองระบบต่างๆของบริษัท 3.ดูแลระบบการควบคุมเอกสาร การขึ้นทะเบียนแก้ไข ทบทวน และ การจัดเก็บ 4.ให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลเอกสารประสิทธิภ...

บริษัท ชัยชดา พลาสแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jun 19
5 . สายตรวจแม่บ้าน รับสมัครด่วน !
- ออกตรวจพื้นที่ๆ บริษัทฯให้บริการด้านความสะอาด และการปฏิบัติงานของพนักงานแม่บ้าน-พ่อบ้านตามหน่วยงานในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า และจากหัวหน้าหน่วยงานแจ้ง...

บริษัท นีมาไทย จำกัด
Salary 18,000 - 20,000 บาท ตามวุฒิการศึกษา
20 Jun 19
6 . Quality SupervisorUrgently Required !
- Supervise Quality Control Staff - oversee a team of quality control analysis (front line) staff. As the manager of these analysts, communicate expectations clearly and ensure the staff is appropri...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
1 Position
20 Jun 19
7 . หัวหน้าแผนกคุณภาพวัตถุดิบ QC Incoming (ประจำโรงงาน)รับสมัครด่วน !
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตฐานที่กำหนด 2.จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่างๆ 3.วิเคราะห์ระดับของ Deface ในแต่ละวัตถุดิบ 4.ประสานงานกับฝ่...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 18,000-22,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
20 Jun 19
8 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1) ควบคุมดูแลกระบวนผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2) ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กำหนด 3) จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและเพียงพอต่อกระบวนการผลิตในแต่ละหน่วยงาน 4) ประสานกับหน่วยง...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-18,000
20 Jun 19

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
10 . Production Supervisor (ประจำโรงงานไทรน้อย) รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการผลิตและปรับปรุงการผลิต (Planning and adjust production) 2. มีความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนและพัฒนาระบบการผลิต (Acknowledge of reduce the cost of porduction) 3. จัดระบบการบำรุงรักษาเครื่อง...

SQI GROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
11 . หัวหน้าหน่วยแพ็คกิ้ง
1. วางแผนการแพ็ค/บรรจุผลิตภัณฑ์ ให้ทันตามกำหนด 2. ตรวจสอบการเเพ็ค/การบรรจุ/ติดฉลาก/ติดบาร์โค๊ด 3. บันทึกการตรวจสอบการแพ็ค/การบรรจุผลิตภัณฑ์ 4. เตรียมความพร้อมสำหรับการแพ็ค/บรรจุผลิตภัณฑ์ 4. ติดตาม...

บริษัท เจซีเจพลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
12 . ผู้จัดการแผนกผลิต
บริหารงานวางแผน / ควบคุม การผลิต และบริหารจัดการทั่วไป เกี่ยวกับสายงานการผลิต

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
13 . หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำ อ.ไทรน้อย)
1.ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานภายในแผนกให้มีประสิทธิภาพ 2.จัดทำผลการผลิตที่ได้รับจากเครื่องจักรแต่ละเครื่อง โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ 3.ควบคุมไม่ให้กิด 3 ส.(สูญเสีย สูญเปล่า สูญหาย) เกินเป้าหมาย 4.จั...

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
14 . QC & QA Manager/Assistant Managerรับสมัครด่วน !
-กำหนดและควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในบริษัทให้ได้ตามข้อกำหนดของแต่ละระบบ เช่น GMP ,HACCP, BRC, ISO 9001:2015 และ HALAL -สร้างและรักษามาตรฐานการประกันคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jun 19
15 . หัวหน้าหน่วยผลิตรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบคุมงานการผลิต ประสานงาน กระบวนการผลิต

บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนก(การผลิตยา) -เภสัชฯ/วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล
- วางแผนหรือมอบหมายการวางแผนและตรวจสอบแผน จัดอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มงานที่รับผิดชอบ - กำกับ ดูแลงานให้เป็นไปตามแผน และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
18 Jun 19
17 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตหลอด
กำหนดแผนงาน วางแผนการผลิตและเป้าหมายการผลิต บริหารและควบคุมกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสม ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน...

บริษัท ซิลเวอร์ 929 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.กำหนดนโยบายและแผนงานการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมายในการผลิต 2.ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า และการผลิตในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4.พัฒนาคุณภาพบล็อก และปรับปรุงกระบวนกา...

บริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000 บาท
14 Jun 19
  18 Positions      
Sort By 
Disability Jobs