JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  95 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำงานแพ็คสินค้าตามใบสั่งผลิตให้ถูกต้อง ตามกำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ - บรรจุงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลในส่วนงานผสมในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางให้ได้ตามแผนการผลิต - ควบคุมเครื่อง...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary 325/วัน
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อต่างประเทศ
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อและการนำเข้า รวมถึงประสานงาน Shipping ตลอดจนเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เอกสารองค์การอาหารและยา,ตรวจเช็คเอกสารนำเข้า Invoice,Packing List,Form ลดภาษีต่างๆ ต...

บริษัท อินเตอร์ บิวตี้ จำกัด
1 Position
Salary 18,000-26,000
21 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
-คิด Concept สินค้าใหม่ -ศึกษาตลาดและติดตาม Trend อาหารเสริมสูตรใหม่ -ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม -ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่าย R&D เพื่อพัฒนาผล...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
21 Aug 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
-วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด -ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ -กำหนดทบทวน ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC)
-ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ -ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้า(สุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบเปรียบเทียบตัวอย่างมาตรฐาน,ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล,การควบคุมคุณภาพในเอ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับผิดชอบด้านการจัดการบริหารงานขาย การประสานงานขาย - รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ - รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
21 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วางแผน การดำเนินการจัดซื้อ ควบคุมยอดคงเหลือสินค้า ต่อรอง คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้กับทางบริษัท - จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่างๆ - ดำเนินการพิจารณา และคั...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า
- ต้อนรับลูกค้าและผู้ที่เข้าติดต่องานภายในบริษัทฯ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท - จัดตารางการพบลูกค้าฝ่ายขายตามคิวงาน - Inbound เชิญขวนลูกค้านัดหมายการเข้าพบฝ่ายขายเป็น - Outbound โ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
21 Aug 19
9 . HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
-วางแผนกำลังคนสรรหาค่าจ้างและสวัสดิการ -วางแผนพัฒนาพนักงานองค์กรและระบบงานต่างๆ -วางแผนด้านแรงงานสัมพันธ์และงานบุคคลด้านต่างๆ -ดูแลติดตามและพัฒนาองค์กรและระบบงานต่างๆ -กำหนดและนำเสนอการปฏิบัติงานต...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
10 . Cosmetics & Supplements Sales Representative/ผู้แทนขายเครื่องสำอาง และอาหารเสริม
- ออกพบลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด - ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - มีความขยัน สู้งาน ทัศนคติดี มีน้ำใจ ใจรักบริการ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
11 . Key Account Executive
- Maintain relationship with existing accounts for business opportunities - Coordinate with external department for sales documents and related - Visit accounts and find new potential ones for ma...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
12 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตผสมยา

บริษัท ศิริบัญชา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19

บริษัท ศิริบัญชา จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . ด่วนที่สุด!!! พนักงานขายสกินแคร์ สาขาเซ็นทรัลเวสเกต (รายได้ 20,000 ขึ้นไป)
- แนะนำ นำเสนอ เชียร์ขายสินค้า - จัดโปรโมชั่น หาลูกค้าใหม่ - อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ลอนดอนเซลล์ จำกัด
5 Position
Salary รายได้20,000ขึ้นไป
21 Aug 19
15 . วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเป็นตาม KPIกำหนด 2.วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้นและลดต้นทุน 3.แก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษากับฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย บุคคลทั่วไปได้ดี 4.ติ...

บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติก จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
21 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการ ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนยา -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เคมี เพื่องานขึ้นทะเบียนยา -ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
17 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Aug 19
18 . นักวิทยาศาสตร์เคมี
1.ควบคุมการรับตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี 2.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพยาระหว่างกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของยาสำเร็จรูป

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
20 . ธุรการ
1.เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้องตรงกันและให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 2.ลงบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในสมุดหรือคอมพิวเตอร์ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายที่ผ่านการอนุมัติตามระบบบัญชีของบริษัท 3...

บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
21 Aug 19
  95 Positions      
Sort By 
Disability Jobs