JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  90 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการ ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารแก้ไขทะเบียนยา -ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เคมี เพื่องานขึ้นทะเบียนยา -ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
2 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ไอที
-ดูแลรักษาระบบไอทีของบริษัทฯ (Hardware และ Software) -ให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของพนักงานในบริษัทฯ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
24 Aug 19
4 . เภสัชกรควบคุมคุณภาพ
1.จัดทำและตรวจสอบเอกสาร Validation เครื่อง Raman สำหรับการ Identification 100% 2.ตรวจสอบและปล่อยผ่านวัตถุดิบที่รับเข้ามา และจัดทำ WI วิธีการวิเคราะห์วัตถุดิบ 3.ปรับปรุง WI และจัดทำ WI ของแผนก QC ที...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
24 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.ดูแลเอกสารคุณภาพQP,QM,WI,Form ต่างๆทั้งต้นฉบับและสำเนา จัดเก็บ/ทำลาย 2.ออกรหัสเอกสารต่างๆบันทึกจำนวนหรือจำแนกของสำเนาเอกสารที่ส่งไปแผนกต่างๆ 3.ปรับปรุง/แจ้งเตือนให้ปรับปรุงเอกสารตามอายุ รวมถึงแก้ไ...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
24 Aug 19
6 . product specialist
-นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับทางโรงพยาบาลและร้านขายยาโดยการจัดทำพรีเซนต์ -สอนผลิตภัณฑ์ผู้แทน -มองหาโอกาสในการนำเสนอยาต่างๆเข้าโรงพยาบาลและร้านขายยา

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
24 Aug 19
7 . นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
1.ดูแลงานจุลชีววิทยาตามที่ได้รับมอบมหาย 2.วิเคราะห์ยาระหว่างการผลิต ยาสำเร็จรูป วัสดุบรรจุ วัตถุดิบ และจัดทำรายงานส่งให้เภสัชกร 3.จัดทำ suitability สำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา 4.ดูแลเครื่องมือในกา...

บริษัท ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป
24 Aug 19
8 . Key Account Executive
- Maintain relationship with existing accounts for business opportunities - Coordinate with external department for sales documents and related - Visit accounts and find new potential ones for ma...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
9 . Cosmetics & Supplements Sales Representative/ผู้แทนขายเครื่องสำอาง และอาหารเสริม
- ออกพบลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด - ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท - มีความขยัน สู้งาน ทัศนคติดี มีน้ำใจ ใจรักบริการ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
10 . HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
-วางแผนกำลังคนสรรหาค่าจ้างและสวัสดิการ -วางแผนพัฒนาพนักงานองค์กรและระบบงานต่างๆ -วางแผนด้านแรงงานสัมพันธ์และงานบุคคลด้านต่างๆ -ดูแลติดตามและพัฒนาองค์กรและระบบงานต่างๆ -กำหนดและนำเสนอการปฏิบัติงานต...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า
- ต้อนรับลูกค้าและผู้ที่เข้าติดต่องานภายในบริษัทฯ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท - จัดตารางการพบลูกค้าฝ่ายขายตามคิวงาน - Inbound เชิญขวนลูกค้านัดหมายการเข้าพบฝ่ายขายเป็น - Outbound โ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ( Quality Control Manager)
-วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด -ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ -กำหนดทบทวน ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC)
-ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ -ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการควบคุมคุณภาพของสินค้า(สุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบเปรียบเทียบตัวอย่างมาตรฐาน,ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล,การควบคุมคุณภาพในเอ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- รับผิดชอบด้านการจัดการบริหารงานขาย การประสานงานขาย - รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ - รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
15 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ทำงานแพ็คสินค้าตามใบสั่งผลิตให้ถูกต้อง ตามกำหนด และมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทฯ - บรรจุงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ดูแลในส่วนงานผสมในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางให้ได้ตามแผนการผลิต - ควบคุมเครื่อง...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
10 อัตรา
Salary 325 บาท /วัน (ผ่านโปรปรับ 350 บาท)
24 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- วางแผน การดำเนินการจัดซื้อ ควบคุมยอดคงเหลือสินค้า ต่อรอง คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้กับทางบริษัท - จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่างๆ - ดำเนินการพิจารณา และคั...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
24 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D Division Manager)
1.กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาสินค้าใหม่ๆที่นำตลาดหรือตามกระแสในท้องตลาด 3.ควบคุมการวิเคราะห์และทดลอง เพื่อกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ พร้อมสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.พิจารณ...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
18 . Sale Support - Moderntrade
รายละเอียดงาน 1. ประสานกับฝ่ายต่างๆ ภายใน และ ภายนอกบริษัท ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 2. เปิดออเดอร์ ทำใบเสนอราคา ทำไฟล์สินค้าใหม่ อัพเดทข้อมูลสินค้า 3. จองคิวรอบการขนส่งห้างสรรพสินค้า 4. ดูแลช่องทา...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
19 . Sale supervisor
รายละเอียดงาน 1. รับผิดชอบกำกับดูแลงานขาย ทุกจุดขายที่รับผิดชอบ 2. วางแผนการทำงาน ในส่วนการบริหารสต็อกสินค้า ,การตรวจจุดขาย และดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุยอดขายที่บริษัทกำหนด 3. ประสานงานกับห้า...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ รีทัชภาพ-ไดคัทรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่รีทัช ปรับปรุงแก้ไข ตัดต่อ เปลี่ยนสี โดยใช้โปรแกรม Adobe lllustrator,Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตรงตามความต้องการ และมาตรฐานตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
  90 Positions      
Sort By 
Disability Jobs