JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  662 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนก QC และดูแลเป็นเจ้าหน้าที่ DCC ด้วย
- ดูและเอกสารระบบ ISO,GMP - ควบคุมการทำงานของแผนก QC

บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000 บาท
18 Sep 19
2 . นักวิจัย (ฟิสิกส์)
1. ศึกษาและติดตามข้อมูลทางวิชาการ และงานวิจัยของสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2. ดำเนินการศึกษา วิจัยและออกแบบฟังก์ชั่นเกี่ยวกับฟิสิกส์ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
3 . วิศวกร R&D (วัดคุม & Control)
1.เขียนระบบ Control ด้วย PLC ดำเนินงานวิจัยเเละพัฒนาด้านการควบคุมจักรกลอัตโนมัติ 2.ออกเเบบ เเละทดลองในโครงการวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ 3.ประยุกต์ใช้วิศวกรรมวัดคุมในการดำเนินงาน 4.ต...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Positions
Salary ขึ้นอยู้กับประสบการณ์
18 Sep 19
4 . วิศวกรเครื่องกล ประจำโรงงานอยุธยา
1.ดูแล ติดตามงานโครงการ และงานการบำรุงรักษาทางด้านเครื่องกล ตลอดจนงานระบบซ่อมบำรุงตลอดทั้งกระบวนการการผลิต 2.กำหนดแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของ เครื่องจักร และรายงานแผนการติดตามต่อผู้บังคับบัญชา 3....

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary 22,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร (HR Engagement)
• วางแผนและออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันในองค์กร • ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร • ดูแลสภาพแว...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
18 Sep 19
6 . วิศวกร (ประกันคุณภาพ) ประจำโรงงานราชบุรี
1. วางแผนและทบทวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขวดแก้วในกรณีที่มีปัญหาข้อร้องเรียน 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อร้องเรียน 3. ประสานงานและติดตามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

BG Container Glass Public Company Limited
Ratchaburi Industrial Ratchaburi
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
1. นำเครื่องมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท 2. พัฒนาสมรรถนะความสามารถพนักงานเพื่อให้รองรับกับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร 3. นำเครื่องมือการประเมินสมรรถ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Positions
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
18 Sep 19
8 . ช่างเทคนิค (นิคมโรจนะ 3 อยุธยา)
-ดำเนินการดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย -วิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการผลิต -รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ -ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตร...

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
5 Positions
Salary 11,500 ขึ้นไป +โอทีเเละสวัสดิการ
18 Sep 19
9 . Product Development
1. ศึกษาข้อมูล ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Prototype) ที่มุ่งเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้าน Consumer Product 2. จัดทำวางแผนงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแผนงานที่วางไว้ 3. ดำเนินการประเมินผล สรุปผลการดำเนิน...

BG Container Glass Public Company Limited
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
10 . พนักงานตรวจรับสินค้า (ประจำนิคมฯโรจนะ อยุธยา)
1.ดำเนินการตรวจรับสินค้า และรับวางบิลตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนด โดยตรวจสอบสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด 2.ดำเนินการตรวจรับวัตถุดิบ โดยชั่งน้ำหนัก ให้ครบถ้วนถูกต้อง ได้ตามมาตรฐาน คุณ...

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
11 . ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด(วุฒิ ปวส.)ประจำโรงงานจังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดงาน 1. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพตามแผนงานที่กำหนด 2. บันทึกข้อมูลผลสอบเทียบและข้อมูลอื่นๆ 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน จันทร์ – ศุกร์

BG Container Glass Public Company Limited
1 Positions
Salary 11,500 บาท
18 Sep 19
12 . พนักงานขับรถยก (Forklift) ประจำโรงงานอยุธยา
1.ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า 2.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้า

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
4 อัตรา
Salary 352 บาท/วัน + สวัสดิการ
18 Sep 19
13 . ช่างเทคนิค ประจำโรงงานปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย - วิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการผลิต - รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ - ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม...

BG Container Glass Public Company Limited
5 Position
Salary 11,500 บาท + สวัสดิการ + OT
18 Sep 19
14 . พนักงานขับรถตัก (โรงงานปทุมธานี)
1. ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบในกะ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ดูแลการตรวจรับวัตถุดิบในกะ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3. ดูแลการผสมวัตถุดิบในกะ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4. ดูแลควบคุมอุณหภูมิการหลอมแก้ว ให้เป็นไปตามข้อ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Position
Salary 358 บาท/วัน + สวัสดิการ
18 Sep 19
15 . วิศวกรบริการเทคนิค (QA)
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเเละบริการด้านเทคนิคเเก่ลูกค้า 2. การวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อหาเเนวทางพัฒนาเเละปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4. ประสานงานกับแผนกประ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Position
Salary 22,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
16 . ธุรการทั่วไป/ธุรการคลังสินค้า/ธุรการบัญชี/ธุรการฝ่ายผลิต
1.จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า/เปิดบิล/เช็คStock/วางบิล 2.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ ตามรายการขอซื้อ และที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4.ตรวจสอบร...

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Sep 19
17 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารทั่วไป - จัดทำงบทางบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - สรุปรายงานบัญชี - วางบิล - ภาษีขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส เอ็น พี เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Sep 19
18 . Sale Representative
-นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า -เข้าพบลูกค้ารับทราบปัญหาของลูกค้า ประชุมปรึกษาหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดนำเสนอให้ลูกค้า และสามารถถ่ายทอดให้กับทีมงานได้ -รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าเก่าและใหม่, นัดหมาย, ติดต่อ, แ...

บริษัท ฉาย เฟิง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 Position
Salary พิจารณาตามความตั้งใจและผลงาน
18 Sep 19
19 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักรมือสองในโรงงานให้พร้อมใช้งาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก Service ที่โรงงานลูกค้า - ซ่อมสร้างชิ้นส่วน อะไหล่

บริษัท ฉาย เฟิง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
5 Position
Salary ตามความตั้งใจในการทำงานและประสบการณ์
18 Sep 19
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำแผนการผลิต/แผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. บันทึกและจัดทำรายงานผลผลิต 3. ติดตามและปรับปรุงแผนการผลิต 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Royal Can Industry Co., Ltd.
1 Position
18 Sep 19
  662 Positions      
Sort By 
Disability Jobs