JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง/โฟร์แมน (สำรวจ)
- ควบคุมการก่อสร้างบ้านพักอาศัย,สำรวจพื้นที่ก่อสร้างหน้างาน, ประเมินราคา, งานต่อเติม และงานสถาปัตย์ - รับและตรวจผลงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องก่อนส่งเบิกงวดงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แซดไซน์ แอสเซ็ท แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000-23,000
16 Sep 19
2 . โฟร์แมนสำรวจ
1. งานสำรวจต่างๆ เพื่อการทำแผนที่ หรือแผนภูมิของงานก่อสร้าง หรืองานอื่นๆ 2. งานทำวงรอบ ทำระดับที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน ผังที่ดิน ของโครงการตามที่บริษัทฯ กำหนด 3. วาดภาพแสดงลักษณะ ตรวจสอบ บันทึกแผน...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
16 Sep 19
3 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. วางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
16 Sep 19
4 . QC หลังการขาย ประจำโซนราชพฤกษ์-กาญจนา
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐาน 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
16 Sep 19
5 . QC หลังการขาย ประจำโซนรังสิตคลอง 4
1. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐาน 2. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแนะนำเทคนิคงานก่อสร้างเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
16 Sep 19
6 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ( ประจำโซน ราชพฤกษ์ - กาญจนา)
- ควบคุมตรวจสอบงานดูแลความเรียบร้อยงานก่อสร้างให้เป็นไปทำแบบแผนของบริษัท - ควบคุมการใช้วัสดุสิ่งก่อสร้างของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด - ประสานงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื...

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
16 Sep 19
7 . โฟร์แมนควบคุมงาน ประจำ หน่วยงาน วังน้อย
-รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวห...

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ไม่ระบุ
16 Sep 19
8 . หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
- บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ควบคุมกำกับดูแลให้งานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย วางแผนงานก่อสร้าง วัสดุ และผู้รับเหมา

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 Position
16 Sep 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วางแผนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท และแผนธุรกิจ 2. บริหารงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ shop drawing รวมทั้งแก้ไขปัญหา เพื...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
10 Sep 19
10 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคา (มีใบ กว.)
1.งานออกแบบงานวิศวกรรม คำนวนโครงสร้าง,เขียนแบบโครงสร้าง 2.ประมาณการตามแบบข้อกำหนดวัสดุงานก่อสร้าง - จัดทำ BOQ ราคาค่าก่อสร้างบ้าน สาธารณูปโภคต่างๆ - จัดทำงาน เพิ่ม-ลด ส่วนต่างๆ - ท...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
10 Sep 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs