JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  76 Positions      
Sort By 
1 . Supervisor of Document Control
1) Responsible for maintain quality system and associated quality documents. 2) Managing the controlled document and change control system. 3) Provide employee training on quality standards. 4) Ens...

Kawasumi Laboratories (Thailand) Co.,Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
26 Aug 19
2 . Supervisor
1) Prepare protocol of verification/validation new process, packaging, equipment concerned manufacturing process. 2) Performing test as plan. 3) Prepare verification/validation report. 4) Prepare c...

Kawasumi Laboratories (Thailand) Co.,Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
26 Aug 19
3 . Electrical Engineer
1) Control the operation maintenance, design, installation, renovation of electrical system, fire protection system. Emergency lighting and factory machinery. 2. Training to provide knowledge about m...

Kawasumi Laboratories (Thailand) Co.,Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
26 Aug 19
4 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรทั้งระบบ Relay, PLC, งาน Control&Power, Modify Re-Program Re-Wring

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
2 อัตรา
26 Aug 19
5 . Microbiolog Staff
- ตรวจสารเคมีแรกเข้า Latex,ตรวจสารเคมีระหว่างกระบวนการผลิต,ควบคุมการทำงานในการตรวจและทดลองงาน - สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ ทดสอบ และรายงานผลด้านจุลชีววิทยา

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 อัตรา
Salary ตามโคลงสร้างบริษัท
26 Aug 19
6 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1. วางแผนออกใบขอซื้อวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ ตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. บริหาร ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนฯ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกำหนด 3. วางแผ...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 Aug 19
7 . ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1.ตรวจสอบและสั่งการในการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง กับไฟฟ้า...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
8 . นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (QC)
1.รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี น้ำกลั่น, น้ำยา ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจัดทำบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบผลวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้าน...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Aug 19
9 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - วางแผนอัตรากำลังองค์กรทั้งระยะสั้นระยะยาวเสนอฝ่ายบริหาร - วางแผลกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรมขององค์กรทั้งระยะสั้นระยะยาว - วางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้ค...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N/A
26 Aug 19
10 . พนักงานสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
1. ตรวจรับ, จัดเก็บ, เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 2. จัดเตรียมวัตถุดิบ สินค้าที่จะจัดส่งตามจำนวน 3. บันทึกใบส่งมอบวัตถุดิบ สินค้าตรง ตามที่จ่ายจริง 4. ตรวจนับจำนวนวัตถุดิบ สินค้าในคลังพัสดุ 5. ดูแลความสะอ...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Aug 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการผลิต (เครื่องสำอาง)
1. บริหารแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในฝ่ายผลิตทั้งระบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง 3. จัดทำระบบคุณภาพ เช่น GMP , HACCP , ISO22000 ในส่วนงานที่...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฎิบัติงานด้านการเงิน 2.จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการรับ-จ่าย 3.เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน 4.จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5.ติดต่อประสานงานกับธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง 6.ปฏิบัต...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Aug 19
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (เครื่องสำอาง)
1.ดูแลควบคุมการผลิต -กําหนดนโยบายแผนงานเป้าหมายในการผลิตให้กับแผนกผลิต -แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตรวมถึงกําหนดวิธีการป้องกัน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต -ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตแ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000 บาท
26 Aug 19
14 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.ควบคุมดูแล ดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 2.บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 3.ตรวจส...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Aug 19
15 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อาหารเสริม)
1.ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามตามแผนงาน และปริมาณงานได้ตามเป้าหมายตามกำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิ์ภาพและมีความปลอดภัย 3.ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษา...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000 บาท
26 Aug 19
16 . ผู้จัดการบัญชี
- ปรับปรุง พัฒนา วางแผนงานบัญชีทั้งระบบ - ควบคุม-จัดทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ใบสำคัญ รับ-จ่าย - ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบ กระทบยอดบัญชีต่างๆและเก็...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 37,000-42,000
26 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- จัดทำเอกสาร Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระลูกหนี้ - สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน - จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือน - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 Aug 19
18 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย วัตถุดิบ,สินค้าสำเร็จรูป,สิ้นเปลือง 2.จัดทำสรุปสต๊อกสิ้นเดือน 3.ดูแลการเช้คสต๊อกประจำเดือน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งในโรงงานและสำนักงาน 5.ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-28,000
26 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง - สร้างจุดเด่น จุดขายเพื่อเพิ่ม Value ให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในขนะนั้น - ศึกษาแนวโน้ม ความต้...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000 บาท
26 Aug 19
20 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง
1.ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนา และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า และบริษัท 3.ตรวจเช็คสต๊อควัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง 4.จัดทำระบบเ...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Aug 19
  76 Positions      
Sort By 
Disability Jobs