JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  57 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการ (ฝ่ายขาย/จัดซื้อ/ผลิต/คลังสินค้า/บุคคล)
1. คีย์ข้อมูลต่างๆของแผนก/ส่วนงาน 2. ประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4. ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (08:00-17:00)

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
4 Position
Salary 9,500-11,000
16 Jul 19
2 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC/QA Supervisor)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่าย QC - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของฝ่าย - วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ - หาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพ - จัดทำเอกสารภายในฝ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000
16 Jul 19
3 . Production Engineer - วิศวกรควบคุมการผลิต
1. ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2. วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก 4. จัดทำรายงานสรุปผลการผลิต 5. พัฒนากระบวนการผลิต ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ ทำงานเป็นกะ (2กะ - ส...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
2 อัตรา
16 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่วางแผน (Operation Planner)
1. จัดทำแผนการผลิตและส่งมอบสินค้า 2. จัดทำแผนการใช้และเรียกเข้าวัตถุดิบ 3. สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 Position
16 Jul 19
5 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse Supervisor)
1. ควบคุมพนักงานคลังสินค้า 2. ดูแลงานด้านคลังสินค้า 3. ติดตามตาราง/แผนงานการเรียกเข้าวัตถุดิบ/สินค้า 4. ปรับปรุงพัฒนางาน

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 อัตรา
16 Jul 19
6 . ผู้แทนขาย (Sales Executive)
1. ดูแลพื้นที่การขาย และเพิ่มลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมสรุปรายงาน 2. ออกพบลูกค้าทั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
2 Position
16 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. ดูแลสั่งซื้อวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน 2. งานเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข,ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ  3. ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ 4. ติดต่อ shippin...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
2 Position
16 Jul 19
8 . Sales Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม 2. โทรขายสินค้าแก่ลูกค้าเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายผลิต วันทำงาน จันทร์-เสาร...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
2 Position
16 Jul 19
9 . Sales Executive / ผู้แทนขายประจำต่างจังหวัด (ภาคใต้/ภาคตะวันออก/ภาคอีสาน)
1. ดูแลพื้นที่การขาย และเพิ่มลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมสรุปรายงาน 2. ออกพบลูกค้าทั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม 4. เดินทางมาประชุมที่สำนักงานใหญ่ 2-4 ครั้งต่อเดือน(ตาม...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
5 Position
16 Jul 19
10 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. ดูแลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2. ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 3. ดูแลควบคุมการพัฒนาระบบงาน/การบวนการผลิต

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 Position
16 Jul 19
11 . Technician (ช่างคุมเครื่องฉีดโฟม)รับสมัครด่วน !
ควบคุมเครื่องฉีดโฟม ( Set-up Condition) ดูแลด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ดูแลความเรียบร้อย และตรวจดูสภาพเครื่องจักรเบื้องต้น เพื่อให้มีสภาพพร้อมผลิตงาน หากพบความผ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
3 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
Salary ์N/A
16 Jul 19
12 . Sales Engineer (วิศวกรขาย)
ประสานงานกับลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า วางแผนงานและดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทำเอกส...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
Salary N/A + Maintenance 9,000.- (+ค่าน้ำมันเบิกได้)
16 Jul 19
13 . Cutting Chief(หัวหน้างานผลิต)
1.วางแผนงานและควบคุมกระบวนการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำ ปรับปรุงและ ส่งเสริม ให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการทำงาน (WI) เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตและ ผลิตให้ทันต่อการส่งมอบ 3.ควบคุมการปฏิบัติงา...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
14 . Technician Utility Boiler "ประจำสาขานวนคร"รับสมัครด่วน !
- ดูแลด้าน Utility Supply & Facility - ซ่อมแซม ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่อง Boiler , Air Comp, Cooling Tower, Chiller - บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ - แก้ป...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
16 Jul 19
15 . Sourcing Engineer (วิศวกรจัดซื้อ) ประจำสำนักงานใหญ่ นวนคร
1.ดำเนินสรรหาผู้ขายวัตถุดิบรายใหม่ 2.ควบคุมและกำกับดูแลต้นทุนวัตถุดิบ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคาวัตถุดิบ 3.ควบคุมและกำกับดูแล Spec. ของวัตถุดิบให้เป็นไปตามที่กำหนด 4.จัดทำรายงาน สรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N/A
16 Jul 19
16 . Mold Design Engineer ประจำสาขานวนครรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบแม่พิมพ์ ตามที่ผู้แทนขายร้องขอ 2.จัดเตรียม Drawing และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.ติดต่อประสานงานบริษัทผลิตแม่พิมพ์ 4.ดำเนินการทดสอบแม่พิมพ์ที่ออกแบบ 5.สรุปผลการปฎิบัติงานรายเดือน 6.อ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา / ประจำสำนักงานใหญ่
Salary N/A
16 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Support)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT Support) - รับผิดชอบงานการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ระบบงานสารสนเทศ ทั้ง Hardwares และ Softwares พร้อมระบบปฏิบัติการ & อุปก...

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
16 Jul 19
18 . วิศวกรไฟฟ้า
วางแผน ออกแบบ ควบคุมงานโครงการ การติดตั้ง/ดัดแปลงระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary N/A
16 Jul 19
19 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างฝีมือโรงงานรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิต ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขการทำงานของเครื่องจักรให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ - รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM ตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เครื่องจักรทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่างฝี...

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
15 Position
Salary 11,500 บาท
16 Jul 19
20 . Programmer
1. พัฒนาระบบ และพัฒนาโปรแกรมให้ได้ตรงตามความต้องการของธุรกิจ 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเทคโนโล...

Bangkok Glass Public Company Limited
5 อัตรา
15 Jul 19
  57 Positions      
Sort By 
Disability Jobs