JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  90 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการโรงงาน
-วางแผนการทำงานให้สอดคล้องในทุกกระบวนการในระบบบริหารงานด้านคุณภาพ -ควบคุมกระบวนการตรวจประเมินภายในและภายนอก -สรุปรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บบันทึกการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร -จัดทำข้อมูลแสดงผลการดำเนินง...

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
2 . Sale Regulator
-รวบรวม จัดทำและปรับปรุงข้อมูลยอดการขายและการส่งมอบลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ -ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -สามารถขับขี่รถจักร...

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Dec 18
3 . ช่างสร้างเครื่องจักร
-ออกแบบเครื่องจักร -เขียนแบบไฟฟ้า/สร้างเครื่องจักร -มีผลงานสร้างเครื่องจักร ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์

บริษัท เอส.ซี.จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Dec 18
4 . Storekeeper (พนักงานคลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบงาน ตรวจรับ / จัดเก็บ / ตรวจนับ พัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้อง • รับผิดชอบงาน เบิกจ่าย พัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานการเบิกจ่าย Stock ของพัสดุต่อหัวหน้างาน • ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ...

Nikkei Siam Aluminium Limited (บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Dec 18
5 . ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง/ ช่างกลึงรับสมัครด่วน !
ช่างไฟฟ้า • ทำการติดตั้งและแก้ไขประกอบดัดแปลง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน • ซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในการผลิตและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน • ติดตั้ง...

Nikkei Siam Aluminium Limited (บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
19 Dec 18
6 . CNC Programmerรับสมัครด่วน !
1.The CNC Programmer is responsible for the writing and maintaining of NC programs for CNC machines, such as lathes, Mills machines. The CNC programmer is also responsible for the creation and maintai...

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง และประสบการณ์
19 Dec 18
7 . Grinding/Milling/Lathe/CNC Lathe/CNC Machines
- คุมเครื่อง Grinding เครื่องCNC และเครื่อง CNC Lathe - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
8 . QA Inspector รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Colibri Automation (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Dec 18
9 . ช่างCNC
1. เขียนโปรแกรมเครื่อง CNC 2. เซตหน้าเครื่อง 3. ควบคุมเครื่อง CNC 4. ตรวจสอบชิ้นงาน 5. อื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

บริษัท พลาตินัม เคมีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Dec 18
10 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบงาน IT ภายในบริษัท ทั้งทางด้าน Software , Hardware , Network - Support ระบบงาน IT ใน Line การผลิต ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ - นำความรู้ด้าน IT ใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาระบบงานภายในบริษัท...

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Dec 18
11 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย - รายงานหัวหน้าแผนกกรณีที่พบปัญหาในงาน เช่น Spec งานไม่ได้ - ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท - ดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Dec 18
12 . ช่างกลึง / ช่างCNC / ช่าง Milling เขียนโปรแกรม CNCรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบกลึงงาน Manual งาน CNC ที่ได้รับมอบหมาย 2. กลึงชิ้นส่วนกระบอกไฮดรอลิค 3. บันทึกผลรายงานการตรวจสอบประจำวัน 4. ดูแลพื้นที่ทำงานให้สะอาด 5. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Dec 18
13 . ช่างเชื่อม-ประกอบ(งานเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเชื่อมตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกผลรายงานการเชื่อมประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด เรียบร้อย และเหมาะสมในการทำงาน

บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
19 Dec 18
14 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับงานจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารที่ได้รับให้ถูกต้อง 2.การถอดวัสดุให้พนักงานในหน่วยงาน รวมทั้งลงมือปฏิบัติด้วย 3.ดูแลการทำงานให้ถูกต้อง ติดต่อประสานกับวิศวกรควบคุมงานในกรณีแบบมีปัญหา ...

บริษัท วิศวกิจพัฒนา จำกัด (VIPCO)
4 Position
Salary ตามประสบการณ์ และความสามารถ
18 Dec 18
15 . Supervisor
- รับผิดชอบในการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตทุกวัน - วางแผนควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนดในแต่ละวัน - รายงานปัญหาจากการวางแผนการผลิตและแนวทางแก้ไข - จัดเตรียมเอกสารและรายงานผู้บั...

บริษัท ซีวาย ฮาร์ดโครม (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Dec 18
16 . ช่างเทคนิคและประกอบเครื่องจักร
- มีความรู้ทางด้านเครื่องจักร งานสายพานลำเลียง - เชื่อมงานอาร์กอนและประกอบตามแบบและดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร - ทำงานเกี่ยวกับงานช่าง ตัดเจาะ ขัดเจียร์และอื่นๆ

บริษัท สามสิบสอง อินโนเวท จำกัด
3 อัตรา
Salary 11,000 - 15,000
18 Dec 18
17 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านไฟฟ้าและงานเขียน PLC ของเครื่องจักร - รับผิดชอบดูแลส่วนของระบบไฟฟ้าการติดตั้งเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนงานที่ วางไว้ ให้สามารถทำงานได้ - การซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าของ...

บริษัท สามสิบสอง อินโนเวท จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000 - 22,000 บาท
18 Dec 18
18 . พนักงานขาย / Sales
พบลูกค้าต่างจังหวัด หายอดขายเข้าบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท ยูเนียนสตีล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 Position
Salary 30,000 + คอมมิชชั่น + เบี้ยเลี้ยง + โบนัส
18 Dec 18
19 . Draftman 2 อัตรา / Engineer Design 1 อัตรารับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ โครงสร้างด้านระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม และชิ้นงาน MADE TO ORDER 2. สำรวจหน้างาน เพื่อนำมาเขียน หรือปรับปรุงแบบงาน ให้ตรงกับความต้องการตามโครงการ และลูกค้า 3. เก็บเอกสารแบบ และกำหนดหมายเล...

บริษัท ยูนิเวล ซิสเต็มส์ จำกัด
3 Position
18 Dec 18
20 . ธุรการประสานงาน ฝ่ายวิศวกรรม
1. จัดทำใบเสนอราคา และใบรายการปริมาณวัตถุดิบ 2. จัดทำพิมพ์จดหมาย รวมถึงเอกสารต่างๆในส่วนงานฝ่ายวิศวกรรม 3. จัดทำเอกสารการเบิกของ รวมถึงติดตามของเพื่อติดตั้ง 4. จัดทำ presentation เพื่อนำเสนองาน/โคร...

บริษัท ยูนิเวล ซิสเต็มส์ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Dec 18
  90 Positions      
Sort By 
Disability Jobs