JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง ตามแต่ละหน่วยงานที่ร้องขอ นัดสัมภาษณ์งาน 2 จัดทำสัญญาว่าจ้าง อื่นงานด้านเอกสาร 3 ฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
Salary 17,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
23 Jul 19
2 . ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการดำเนินการกิจกรรมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การบริหารอัตรากำลังคน การสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการ และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 2. เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระห...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 Jul 19
3 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD)
1.วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรม 3.ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการฝึกอ...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. Recruitment คัดเลือก สรรหา กระบวนการสรรหาพนักงานตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เงินเดือน, ค่าจ้าง, สวัสดิการ, ผลตอบแทนต่างๆ 3. ฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมให้พนักงาน 4. จัดทำระบบประเมินผล แบบประเมินประจำปี ประเมิน ...

บริษัท ออลทูเซลล์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
23 Jul 19
5 . HR Manager ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
1. Responsible for employee relations activities to strengthen company, employee and labor union relationships 2. Keep helping to create new HR policies, projects and maintain. 3. Counselor and supp...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary 60,000 - 80,000 บาท/เดือน
23 Jul 19
6 . ผจก.แผนกบุคคลและธุรการ
- วางแผนด้านการสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน และกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน - วางแผนการพัฒนาฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ สนญ.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์
1.รับผิดชอบด้านแรงงานสัมพันธ์ 2.บริหารจัดการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน จัดทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในบริษัทฯ 3.บังคับใช้ก...

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส/หัวหน้างาน
1. ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลิอกบุคลากร 2. ดูแลงาน Time attendance และคำนวณค่าจ้างพนักงาน 3. ดูแลงานแรงสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม จัดหางาน 4. ติดต่อประสานงานเอกสาร...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Jul 19

Fujikura Electronics Co., Ltd. (Thailand) โรงงาน1
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
22 Jul 19
10 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
- วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - รับผิดชอบเรื่องการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานในบริษัท - กำหนดแนวทางในการสรรหาและกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่...

บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 Jul 19
11 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (คลอง 3)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ 2.จัดทำและกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการด้าน การสรรหา , การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน , การพัฒนาบุคลากร 3.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำ...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
12 . Recruitment Supervisor
1. วิเคราะห์และวางแผนกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน 2. วางแผนแนวทางในการสรรหาและระบบการคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก 3. ดำเนินงานการสรรหาบุคลากรทั้งระบบ 4. กำหนดรูปแบบวิธีในการว่าจ้างแล...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
13 . HR Manager (Workforce Management and Development)รับสมัครด่วน !
Supervisory manpower planning . Recruit the correct criteria with Job Profile. Planning to fill manpower replacement in various cases. Contracts and Organize of employment according to the Thai labor...

Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate
22 Jul 19
14 . Assistant GA Manager (PMFTH - Navanakorn)Urgently Required !
- Responsible for office and system management such as basic infrastructure, layout of structural decoration, meeting room reservation system, etc. - Ensure that all of facilities and service qualiti...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
22 Jul 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
วางแผนการสรรหาพนักงานรายวัน รายเดือน การสัมภาษณ์ จัดทำสัญญาจ้าง ประเมินต่างๆ วางแผนการฝึกอบรมประจำปี บริหารจัดการค่าแรงรายวัน รายเดือน สวัสดิการต่างๆ งานประกันสังคม ภงด จัดทำกิจกรรม CSR กิจกรรม H...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
16 . หัวหน้าฝึกอบรมและสรรหาบุคคลกร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือและข้อมูล เอกสาร ที่ใช้สำหรับในการอบรม 2.ประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกั...

ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซีธัญบุรี
5 อัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไป
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
- งานสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและนโยบายของบริษัท - งานต่อใบอนุญาตทำงาน เอกสารทางราชการอื่นๆกรณีพนักงานต่างชาติ - ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
18 . Sr.HR SupervisorUrgently Required !
- Localize group HRMS and make sure of on- time&accurate daily maintenance. - Localize group compensation&benefits policies and projects. - Conduct the job evaluation and analyze compensation&benefi...

บริษัท ฟิชเชอร์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
22 Jul 19
19 . HR Supervisor
1. ดูแลงานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง งานด้านแรงงานสัมพันธ์ และการฝึกอบรม 2. วางแผน กำกับดูแล ประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรทั้งองค์กร

บริษัท ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
20 . TRAINING MANAGER
1.ดำเนินการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนการฝึกอบรม 2.ดำเนินการจัดฝึกอบรม - ออกแผนการฝึกอบรมประจำเดือน รวมทั้งขอ budget - ติดต่อประสานงา...

บริษัท ไดซิน จำกัด
1 อัตรา
Salary ์N/A
17 Jul 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs