JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . ผจก.แผนกบุคคลและธุรการ
- วางแผนด้านการสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน และกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน - วางแผนการพัฒนาฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม วิเคราะห์ความต้องการด้านการฝึกอ...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ สนญ.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
2 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - วางแผนอัตรากำลังองค์กรทั้งระยะสั้นระยะยาวเสนอฝ่ายบริหาร - วางแผลกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรมขององค์กรทั้งระยะสั้นระยะยาว - วางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้ค...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
3 . Assistant GA Manager (PMFTH - Navanakorn)Urgently Required !
- Responsible for office and system management such as basic infrastructure, layout of structural decoration, meeting room reservation system, etc. - Ensure that all of facilities and service qualiti...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล(จัดทำเงินเดือน)
- จัดทำเงินเดือน Payroll ค่แรง โอที ประจำรอบการจ่าย - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - ดำเนินการฝึกอบรมภายในองค์กร - จัดทำเอกสารยื่นรับรองหลักสูตรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - Orientations พนักงานใหม่...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส/หัวหน้างาน
1. ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลิอกบุคลากร 2. ดูแลงาน Time attendance และคำนวณค่าจ้างพนักงาน 3. ดูแลงานแรงสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม จัดหางาน 4. ติดต่อประสานงานเอกสาร...

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
6 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ (1 อัตรา) 1.บริหารจัดการด้านอัตรากำลังพลและการสรรหาว่าจ้างให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง 2.ควบคุมและดำเนินการประเมินทดลองงาน ตามระบบคุณภาพ 3.วางแผนการฝึกอบรมเพื...

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา / 1 อัตรา / 1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
19 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง ตามแต่ละหน่วยงานที่ร้องขอ นัดสัมภาษณ์งาน 2 จัดทำสัญญาว่าจ้าง อื่นงานด้านเอกสาร 3 ฝึกอบรมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เ...

SBP Timber Group Co.,Ltd. และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
Salary 17,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
19 Aug 19
8 . หัวหน้าฝึกอบรมและสรรหาบุคคลกร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือและข้อมูล เอกสาร ที่ใช้สำหรับในการอบรม 2.ประสานงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.เก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกั...

ศูนย์กระจายสินค้าบิ๊กซีธัญบุรี
5 อัตรา
Salary 16,000 ขึ้นไป
19 Aug 19
9 . Recruitment Supervisor
1. วิเคราะห์และวางแผนกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงาน 2. วางแผนแนวทางในการสรรหาและระบบการคัดเลือกบุคลากรเชิงรุก 3. ดำเนินงานการสรรหาบุคลากรทั้งระบบ 4. กำหนดรูปแบบวิธีในการว่าจ้างแล...

บริษัท สยาม เอ็ม ซี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านสรรหา-ว่าจ้าง พนักงานประจำบริษัท และสรรหาติดตามดำเนินงานด้าน Outsource ที่เข้ามาดำเนินการงานบริษัทฯ 2. ประสานงาน/ติดตาม ส่วนงานราชการให้ตรงตามเวลา และทันตามกำหนด 3. รับผิดชอบปร...

บริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
11 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD)
1.วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรม 3.ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการฝึกอ...

บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 19
12 . Senior HR Officer
1. ดูแลเอกสารข้อมูล งานบุคคล/สำนักงาน 2. ดูแลงานสรรหาว่าจ้างบุคคลากร 3. ดูแล จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เข้าใจกฎ ระเบียบต่างๆ ในการทำงาน 5. คิดคำนว...

บริษัท สยาม อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Aug 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปี ขึ้นไป 2.มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานบุคคล อาทิเช่น 2.1งานสรรหา ว่าจ้าง 2.2การจัดการบุคคลากร 2.3ระบบสวัสดิการอาคารสถานที่ 2.4การฝึกอบรม แรงงานต่างด้าว 2.5การจัดกา...

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง / ตามประสบการณฺ์
15 Aug 19
14 . HR Supervisor
1. ดูแลงานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง งานด้านแรงงานสัมพันธ์ และการฝึกอบรม 2. วางแผน กำกับดูแล ประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรทั้งองค์กร

บริษัท ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Aug 19

บริษัท ปีราเน่ เซฟตี้ กลาส จำกัด
13 Aug 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs