JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  65 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถบรรทุก 6ล้อรับสมัครด่วน !
ส่งสินค้า ขับรถบรรทุก 6ล้อ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Dec 18
2 . Warehouse Manager (ผู้จัดการคลังสินค้า) ด่วนมาก!!
1.วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมการดำเนินการรับเข้า-เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีตวามถูกต้องแดละเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาท...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
1 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000
17 Dec 18
3 . พนักงานคลังสินค้า
คลังสินค้า - สามารถขับรถยกได้ มีประสบการณ์งานคลังสินค้า 1-2 ปี - มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - เบิกจ่าย วัตถุดิบของคลังสินค้า - เตรียมสินค้าสำหรับการส่งมอบ / นับสต๊อกสินค้าประจำ...

Fortune and Star Technology Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary N/A
17 Dec 18
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ควบคุมการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนด 2. ควบคุมปริมาณวัสดุบรรจุและสินค้าสำเร็จรูปคงคลังทุกชนิดที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามจำนวนอยู่เสมอและรายงานตามกำหนด ...

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
1 อัตรา
17 Dec 18
5 . หัวหน้างานคลังสินค้าประจำโรงงานลำลูกา (คลอง 9)รับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุมการรับ จัดเก็บและการเบิกจ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้า

บริษัท นัทแคนดี้เฮ้าส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary N/A
17 Dec 18
6 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี
ขับรถโฟร์คลิฟท์รับ-จัดเก็บ-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Dec 18
7 . Logistics Manager
1.บริหารกำรจัดการสินค้ำคงคลัง 2.บริหารการจัดรับ-ส่งสินค้ำ 3.พัฒนาบุคลากรโดยสอนทักษะที่จำเป็นที่ปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสาร งานด้านการคลังสินค้าและ ขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐา...

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary 38,000-42,000
17 Dec 18
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานขนส่ง รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับลูกค้าในการสั่งซื้อน้ำมัน/วางแผนการจัดส่งน้ำมันไปยังลูกค้า 2.จัดทำรายงานการปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันของลูกค้าให้บังคับบัญชารับทราบ 3.เข้าใจความตอ้งการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลู...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
9 . หัวหน้าหน่วย/หัวหน้าแผนกจัดส่ง
-วางแผนและควบคุมการส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน -ประสานงานติดต่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก -ประเมินผลการให้บริการของผู้รับเหมาขนส่งสินค้า -การจัดเตรียมรถขนส่งแ...

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
10 . หัวหน้าสโตร์วัตถุดิบ / พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
หัวหน้าสโตร์ - วางแผน,ควบคุมการเบิกจ่าย,การรับวัตถุดิบ - ตรวจสอบข้อมูลการรับเข้า-การเบิกจ่ายระบบ - แก้ไขปัญหาวัตถุดิบที่ไม่ตรงตามเอกสาร - ควบคุมการและตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบ - บันทึก,สรุปรายงานการรั...

Engineer Plastic Products Co., Ltd
2 Position
17 Dec 18
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานขนส่งรับสมัครด่วน !
- วางแผนจัดเที่ยวรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด - ติดตาม ควบคุม ดูแลรถขนส่งสินค้าให้ส่งถึงปลายทางตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ...

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
5 Position
Salary 15-18K
17 Dec 18
12 . Transport Operation Manager รับสมัครด่วน !
-Assist in managing contracted port staff for crane operations -Assist in the management of ship loading operations -Ensure customs agent and port customs are aligned -Manage and monitor Port based...

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
1 Position
Salary N/A
17 Dec 18
13 . พนักงานอบรมการขับรถบรรทุก
-อบรมและสอนการขับรถบรรทุกอย่างถูกวิธีแก่พนักงานขับรถบรรทุก -วางแผนการฝึกอบรมภายในหน่วยงานขนส่งทางรถบรรทุกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -ประเมินผลและวัดผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม -นำเสนอแนวทา...

CTI Logistics Co., Ltd.
1 Position
Salary พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
17 Dec 18
14 . พนักงานขับรถ Fork Lift (ประจำโรงงาน เชียงรากน้อย)
1.โหลดสินค้าเก็บตาม Location ให้ถูกต้อง 2.โหลดสินค้าตามเอกสาร OE,ใบเบิก,ใบผ่าเท ดำเนินการจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 3.ตรวจเช็คความพร้อมของ Fork Lift ทุกครั้ง ก่อนการใช้งาน 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
15 . ธุรการขนส่ง ประจำสาขาคิมเบอร์ลี่ -ปทุมธานี ( ด่วน)
- คีย์ข้อมูล บิลลูกค้า Upload เข้าระบบ TEMS รับบิลทำบิลและรับเรื่อง - รับบิล รับOrder / คีย์ข้อมูลบิลลูกค้า - จัดทำเอกสารใบคลุมบิล / จัดส่งข้อมูล / ปิดบิลในระบบ TEMS - ติดต่อประสานงานกับห...

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
2 Position
Salary 11,000 -14,000 บาท
17 Dec 18
16 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง
1.ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์การทำงาน และต้นทุนด้านการจัดส่งสินค้า ตลอดจนการปฏิบัติงานของทีมงาน ใก้มีความถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพตามระเบียบมาตรบานและนโยบายที่กำหนด 2.ให้คำปรึกษา เสนอแนะ สนับสน...

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
2 Position
17 Dec 18
17 . หัวหน้างานแผนกศูนย์กระจายสินค้า
วางแผนกลยุทธ์, งานโครงการ/บริหารแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อนำเสนอผู้บริหารให้ทราบการเปลี่ยนแปลงและช่องทางการแข่งขัน รักษา พัฒนา ต่อยอดงานธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีอยู่เดิม ด้านบริการรถขนส่ง, ขนส่งสินค...

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
1 Position
Salary n/a
17 Dec 18
18 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- งานที่ได้รับมอบหมาย - เช็ดการส่งสินค้า - เคีรย์ใบเบิก

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
19 . หัวหน้าสโตร์รับสมัครด่วน !
- งานที่รับมอบหมาย - ตรวจเช็คเอกสาร - ควมคุม

บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
20 . หัวหน้างานคลังวัตถุดิบ/พนักงานคลังวัตถุดิบ
หัวหน้างานคลังวัตถุดิล -ควบคุมดูแลคลังสินค้าและจัดเก็บวัตถุดิบ -สรุปรายงานวัตถุดิบคงเหลือ พนักงานคลังวัตถุดิบ -จัดเก็บ เบิก วัตถุดิบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
  65 Positions      
Sort By 
Disability Jobs