JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,525 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานจัดทำเอกสารเสนองาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- รับหนังสือเชิญชวนยื่นงานจาก DC นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาการยื่น / ไม่ยื่นงาน ให้ผู้บริหารพิจารณา - รับเอกสารจากหน่วยงานของเจ้าของโครงการ กรณีแจ้งให้ไปรับเอกสาร - จัดทำเอกสารเพื่อพิจารณายื่นเสนองาน ...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Dec 18
2 . พนักงานธุรการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
- รับหนังสือเชิญชวนยื่นงานจาก DC จัดเตรียมเอกสารผลงานของบริษัทที่ เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมนำเสนอเรื่องพิจารณาการยื่น / ไม่ยื่นงาน ให้ผู้บริหารพิจารณา - รับเอกสารจากหน่วยงานของเจ้...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Dec 18
3 . วิศวกรโยธา ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านโยธาของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใน TOR - ออกแบบงานด้านโยธาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามข้อกำหนด และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ Report ต่างๆ เช่น Inception Report, Pr...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Dec 18
4 . เจ้าหน้าที่ CSR , ประชาสัมพันธ์องค์กรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน - ประสานงานระหว่างผู้บริหารของบริษัทกับหน่วยงานภายนอก - บริหารทีมงานระดับปฏิบัติการ CSR / PR - ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้จัดการโ...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Dec 18
5 . พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชีให้ถูกต้องพร้อมปรับปรุงบัญชีต่างๆประจำปี - จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน ปิดงบการเงินได้ - ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพที่บริษัทกำหนด - ตรวจทานเอกสารประกอบรายรับ-...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Dec 18
6 . Inspector Architect (คุมงาน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เเละข้อกำหนดในTOR - ติดตามผลงานการก่อสร้างเเละวิธีการก่อสร้าง รวมทั้งกำลังคนเเละเครื่องจักรในการทำงานให้เป็นไปตามสัญญา - รายงานปัญ...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Dec 18
7 . ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทรับสมัครด่วน !
- จัดทำจดหมายพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เลขานุการบริษัท - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามที่ผู้บร...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
Salary พิจารณาตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
8 . วิศวกรโยธา (ด้านวิศวกรแหล่งน้ำ)รับสมัครด่วน !
ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรม และควบคุมการทำงาน สำรวจ ออกแบบแหล่งน้ำ

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
10 . Quality Engineer [Pathumthani]
Working Location: Bangkadi Plant, Pathum Thani Working Condition: 5 days a week work (Mon-Fri : 08.00-17.30) Quality Engineer Group: 1.Quality Assurance Engineer •Window person with each pr...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
Many Positions
Salary Company structure+Exp.+Allowance+OT
19 Dec 18
11 . Accountant (General Accounting / Costing Accounting)
GL Accountant: - Responsible for General Account Process, Closing A/P, A/R , Fixed Asset , VAT, W/T Costing Accountant: - Responsible for Ensure AP, AR Trade and ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
Bangkadi Industrial Park Pathum Thani
Many Positions
Salary Company Structure
19 Dec 18
12 . พนักงาน Part-time (รายวัน/รายชั่วโมง)
1.บรรจุน้ำหอม สกรีนขวด ล้างขวด 2.ควบคุมตนเองให้ทำงานเป็นระบบ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
10 อัตรา
Salary วันละ 350 บาท
19 Dec 18
13 . audit shop
-ตรวจสอบสาขา เช่น ความสะอาด,กระบวนการ fifo เป็นต้น -ตรวจสอบการบริการลูกค้า ของพนักงานขาย -ตรวจสอบสต็อคคงเหลือ -เดินทางเซ็นค้ำประกันที่ภูมิลำเนาของพนักงานขาย ฯลฯ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 Position
Salary (ตามความสามารถ)
19 Dec 18
14 . แอดมินประสานงาน
-รับโทรศัพท์ผู้สมัครงาน -อัพเดทตำแหน่งงาน -จัดการเอกสาร,และโทรนัดหมายผู้สมัครงาน -ประสานงานกับพนักงานขายทุกสาขา -ประสานงานกับผู้ติดต่อบริษัท -ช่วยงาน admin marketing -ฯลฯ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 Position
Salary (ตามความสามารถ)
19 Dec 18
15 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
-ดูแลพนักงานขายทุกสาขา -ผลักดันคุณค่าในตัวพนักงานขายสู่ผู้คน

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 Position
Salary (ตามความสามารถ)
19 Dec 18
16 . ช่างพิมพ์สกรีนเครื่องอัตโนมัติ
-ดูแลรักษาเครื่องสกรีนขวดแก้ว -ผลิตน้ำหอม

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 Position
Salary (ตามความสามารถ)
19 Dec 18
17 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิครับสมัครด่วน !
จัดทำรูปแบบ Art Work งานกราฟฟิค ออกแบบสื่อโฆษณาทาง Social Media ให้กับพนักงานขายออนไลน์

บริษัท บ้านยาคลองสาม จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
19 Dec 18
18 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานขึ้นรูปชิ้นงานต่างๆ ตามคำร้องขอ รวมถึงงานทำเกลียว งานเจาะ งานกลึง ฯลฯ 2. ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค ภายในบริษัทฯ และสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. บำรุงรักษา และซ่อมแซม สิ่งบร...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Dec 18
19 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- จัดทำทะเบียนเครื่องจักร-อุปกรณ์ , อาคารสถานที่ ,เครื่่องมือตรวจวัด และแผนการตรวจเช็คให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งควบคุมการดำเนินการตรวจเช็คให้เป็นไปตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้ รวมถึงการบำรุงรักษาระบ...

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Dec 18
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบหน้างานและวัดพื้นที่หน้างาน - จัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ของงานติดตั้ง - ควบุคม ดูแล และตรวจสอบงานติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานงานติดตั้ง

บริษัท เกรทวอลล (1988) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Dec 18
  1,525 Positions      
Sort By 
Disability Jobs