JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,619 Positions      
Sort By 
1 . ProgrammerUrgently Required !
Job Description 1. Programming and testing application. 2. Help desk. 3. Support all users. posting on http://www.ddk.co.th/aboutddk/store_RESUME.asp

DDK (THAILAND) Ltd.
2 Position
Salary N/A
26 Jun 19
2 . วิศวกร Packing
1.ควบคุมดูแลการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบรรจุและสวมฟิล์มให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.ควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้บรรจุและสวมฟิล์มดำเนิ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Position
Salary 22,000 - 25,000 บาท
26 Jun 19
3 . ผู้จัดการส่วนออกแบบวิศวกรรม
1.ควบคุม ติดตามการจัดทำแผนงานรายละเอียดการวางแผนและการออกแบบระบบไฟฟ้า เครื่องกล และโยธาของโครงการ เพื่อเสนอคณะทำงานในการพิจารณาการดำเนินโครงการ 2.ควบคุม ติดตามและออกแบบพารามิเตอร์เพื่อการตรวจสอบและปร...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานโครงการ
1.ดำเนินการจัดหาและจัดจ้างผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และผู้รับบริการในการก่อสร้างและดำเนินงานตามแผนโครงการ 2.ดำเนินการจัดหาและจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 3.ดำเนินการตรวจสอบการจัดส่งและการดำ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
5 . วิศวกร R&D (วัดคุม & Control)
1.เขียนระบบ Control ด้วย PLC ดำเนินงานวิจัยเเละพัฒนาด้านการควบคุมจักรกลอัตโนมัติ 2.ออกเเบบ เเละทดลองในโครงการวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ 3.ประยุกต์ใช้วิศวกรรมวัดคุมในการดำเนินงาน 4.ต...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Positions
Salary ขึ้นอยู้กับประสบการณ์
26 Jun 19
6 . ช่างไฟฟ้าประจำโรงงานรังสิต คลอง3
ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

BG Container Glass Public Company Limited
1 Positions
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร (HR Engagement)
• วางแผนและออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันในองค์กร • ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร • ดูแลสภาพแว...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
1. นำเครื่องมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท 2. พัฒนาสมรรถนะความสามารถพนักงานเพื่อให้รองรับกับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร 3. นำเครื่องมือการประเมินสมรรถ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Positions
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 Jun 19
9 . พนักงานสอบเทียบเครื่องมือวัด(วุฒิ ปวส.)ประจำโรงงานจังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดงาน 1. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพตามแผนงานที่กำหนด 2. ให้คำแนะนำในการดูแลเครื่องมือวัดให้สามารถสอบเทียบได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.ร่วมกำหนดแผนหลักเกณฑ์และแน...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Positions
Salary 11,500 บาท
26 Jun 19
10 . ช่างเทคนิค ประจำโรงงานปทุมธานีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย - วิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการผลิต - รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ - ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม...

BG Container Glass Public Company Limited
5 Position
Salary 11,500 บาท + สวัสดิการ + OT
26 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่บริหารงานระบบจัดส่ง
1. กำหนดและจัดทำแผนการจัดส่งสินค้าทั้งหมดให้ตรงตามกำหนดของลูกค้า 2. ดูแลการจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อย และตรงตามแผนที่กำหนด 3. ตรวจสอบรายงานการจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
1.วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่มีปัญหาต่อระบบงานดำเนินการของบริษัทและบริษัทในเครือ 2.เสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 3.พัฒนา จัดทำระบบควบคุมภายในใ...

BG Container Glass Public Company Limited
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
13 . ช่างเทคนิค
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

C.L.P Engineering Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
หลายอัตรา
26 Jun 19
14 . ธุรการ (วางแผนการผลิต)
จัดทำ ควบคุม และจัดเก็บเอกสารสนับสนุนที่ใช้ในการวางแผนการผลิตของบริษัท

C.L.P Engineering Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
15 . QC (Technician)
- ตรวจสอบกระบวนการผลิต สุ่มตรวจชิ้นงานระหว่างการผลิต - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า - บันทึกผลการตรวจสอบ

C.L.P Engineering Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
26 Jun 19
16 . ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
บริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ และงานวิศวกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท สนับสนุนการพัฒนา วิธีการในการผลิต Part ต่างๆให้มีประสิทธิภาพ, แก้ไขงาน NC ควบคุมการผลิตงาน Made To Order ห...

C.L.P Engineering Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
17 . หัวหน้าฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ทีมงานขายให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายบริษัท 2.ควบคุม Webside ของบริษัทในการสี่งซื้อสินค้า จากสาขาให้มีการ Update อย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบยอดการสั่งซื้อสินค้าประจำวัน ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
18 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
19 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.วางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานประจำเดือนและไตรมาส 2.ในระหว่างการจัดซื้อ ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.ควบคุมแผนการส่งมอบสินค้าแ...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
20 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
-ดูแล Content ในการโพสต์ สื่อออนไลน์ Facebook Instagram Twitter -ช่วยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ -สำรวจตลาดและฐานลูกค้าเพื่อเก็บสถิติ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ชาบูเชน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
  1,619 Positions      
Sort By 
Disability Jobs