JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  541 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
-บันทึกข้อมูลของลูกค้าลงในบัตรพลาสติก

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์การทำงาน
20 Jul 19
2 . พนักงานGraphic Design
- Duplicate งานตัวอย่างของลูกค้าเป็น - ออกแบบงานพิมพ์เป็น

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
20 Jul 19
3 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
4 . พนักงานฝ่ายผลิต (เพศชาย)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
5 . พนักงานทำความสะอาดบริเวณโรงงาน
- ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนของโรงงาน - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
6 . วิศวกรโรงงาน
1. ควบคุมดูแลด้านเอกสารการซ่อมบำรุง 2. จัดทำแผนการการซ่อมบำรุง และ รักษาเครื่องจักร 3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 4. ซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

บริษัท มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต/Asst.Supervisor of Production (โรงงานเม็ดพลาสติก ฉะเิชิงเทรา)
- Control raw material analysis the risky ang problem solving during production process. - Report production result to commander.

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary N/A
20 Jul 19
8 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ /ฉะเชิงเทรา)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัทฯ - รับผิดชอบงานซ่อมสาธารณูปโภคต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
9 . วิศวกรเครื่องกล/Engineer (ประจำนิคมฯ บางชัน)
วางแผนและปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประสานงานและวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วน...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / คลังสินค้า
-บันทึกการ รับเข้า-จ่ายออกของสินค้าในคลังสินค้า -จัดเก็บ รวบรวมเอกสารในการรับเข้า-จ่ายออก ระบบ SAP -ประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายสินค้า -งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

บริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา ด่วน
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
20 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
20 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
20 Jul 19

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
20 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
1.ตรวจสอบลักษณะงานและภาพรวมของานในขั้นต้นจากดัมมี่ฯและใบสั่งงาน 2.พิสูจน์อักษรงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนด 3.ติดต่อประสานงานกับการตลาดหรือเจ้าของงานโดยตรงและเจ้าหน้าที่กราฟิกฯ เพื่อแก้ไขป...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
20 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความ...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
17 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนก QC/QA
1. รับผิดชอบการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและวัตถุดิบ พัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต,เก็บตัวอย่างสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบ,ควบคุมการคัดแยก ซ่อมงานที่คืนจากลูกค้าหร...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
20 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
20 Jul 19
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( R&D )
• ออกแบบ วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ Packaging ใหม่ๆ • ออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทำงานวันจันท...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
20 Jul 19
  541 Positions      
Sort By 
Disability Jobs