JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,304 Positions      
Sort By 
1 . QCรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . หัวหน้าฝ่ายประสานงานราชการ / เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
-ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อกรมที่ดิน, รังวัดที่ดิน -ยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเขตหรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น -ยื่นขออนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ขออนุญาตเชื่อมทาง, ขออนุญาตเชื่อมท่อร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ประสานงานกับธนาคารเพื่อจัดทำแฟ้มตั้งเบิก และจ่ายคืนเงินกู้ให้ถูกต้อง -จัดทำข้อมูลสถานะการตั้งเบิกทุกโครงการ -ติดตามสถานะรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการตั้งเบิกของโครงการ -จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เก...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
6 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
6 . วิศวกรประเมินราคา/วิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
- จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย - ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ - วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ - อื่นๆที...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
7 . Graphic Design
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงกราฟฟิก ในธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ - ออกแบบการจัดบูธ และแบนเนอร์ ในธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ - ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท ในธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ - อื่นๆตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ปทุมธานี/ระยอง/ชลบุรี/เชียงใหม่)
- รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อทำสัญญา และการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำ และพาลูกค้า...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
9 . PM/โฟร์แมน (Foreman)/วิศวกรโยธา
- วางแผนกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน - วางแผนกำหนดระยะเวลาของการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า - ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างทั้งหมด - ตรวจเช็คมาตรฐานของงานก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด และวางแผนงาน...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
10 . หัวหน้า/ฝ่ายจัดซื้อ(วัสดุก่อสร้าง)
-ติดต่อเจราจาต่อรองกับร้านวัสดุต่างๆ -ติดตามวัสดุ เเละสินค้าเข้าหน้างานตามเวลาที่กำหนด -ออกใบสั่งซื้อ -สรรหา supplier ใหม่ๆ -เจรจาต่อรองราคา *** ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
11 . โฟร์แมนสำรวจ,ช่างสำรวจ
- สำรวจพื้นที่ ที่จะจัดสรรโครงการ - จัดทำวงรอบแนวเขตที่ดินจัดสรร - ให้ตำแหน่งและพิกัดสำหรับงานก่อสร้าง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
12 . วิศวกรสำรวจ
- สำรวจพื้นที่ ที่จะจัดสรรโครงการ - จัดทำวงรอบแนวเขตที่ดินจัดสรร - ให้ตำแหน่งและพิกัดสำหรับงานก่อสร้าง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท -จัดหาโลเคชั่นติดตั้งป้ายโฆษณา และสื่อโฆษณาอื่น ๆ -จัดเก็บ บันทึก สรุปข้อมูล จัดทำรายงานต่าง ๆ -จัดทำเอกสารรายจ่าย -จัดทำรายงาน และติดต่อราชการชำระป้ายโฆษ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่า
- ดูแลลูกค้าและผู้เช่าที่ต้องการเช่าอาคารหรือที่ดินเปล่า ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบงาน - จัดทำเอกสารสำหรับการเช่า เช่น สัญญา,การต่อสัญญา - จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เช่าและข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด - ติดตามเงิ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ(ระยอง)รับสมัครด่วน !
• ให้ข้อมูลโครงการ แนะนำลูกค้า ปิดการขาย เตรียมเอกสารสัญญาซื้อขาย • ประสานงานกับธนาคาร รวมถึงให้คำแนะนำลูกค้าเรื่องสินเชื่อ • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น ฝ่ายก่อสร้าง, บริการหลังการขาย, ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด
1 Position
Salary 15,000
18 Sep 19
16 . Sales/Senior Sales
1.นำเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ (คอนโด) ออกบูธห้างสรรพสินค้า 2.ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.ดูแลและให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม 4.รายงานยอดขายและลูกค้า -ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์(ไม่รวมวันหย...

บริษัท เดอะ สแควร์ มิเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 Position
Salary 15,000-25,000+Commission
18 Sep 19
17 . Graphic Design and Digital Marketing
ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของฝ่ายการตลาดและบริษัท 2 สร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามข้อกำหนด สามารถนำไปใช้จริงได้ 3 พัฒนาออกแบบรูปลักษณ์สื่อ หรื...

บริษัท เดอะ สแควร์ มิเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 Position
Salary แล้วแต่ประสบการณ์
18 Sep 19
18 . Project Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบ - ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้มาตรฐานกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและหลักการทางวิศวกรรม - พัฒนาระบบ กระบวนการก่อสร้างใหม่ ๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการก่อสร้าง - สร้าง...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
19 . HR Supervisor : HRM, Payroll, HRD & ODรับสมัครด่วน !
HRM, HRD & OD (TOEIC 650+, OKRs, 9Boxes, IPO, HCM & มาตรฐานแรงงานไทย)

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
20 . วิศวกร / ควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ตลอดกระบวนการก่อสร้าง ตั้งแต่งานวางผังถึงส่งมอบโครงการ 2.กำหนดมาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มาต...

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
  1,304 Positions      
Sort By 
Disability Jobs