JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  122 Positions      
Sort By 
1 . CSR (กิจกรรมเพื่อสังคม)
• คิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสรุปประเด็นได้ตรงตามเป้าหมาย • ติดตามการดำเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล • ศ...

บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
2 . Credit Assessment Supervisor - Chief
จัดทำรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse / Cognos system เพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน และ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
26 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ
- สนับสนุนข้อมูล ในการทำแผนกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือ ไม่มีแอลกอฮอล์ จัดทำแผนกลยุทธ์การขาย แผนธุรกิจประจำปี และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าประส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล/อาวุโส (Cashvan)
-รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย -ตรวจสอบรายงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ข้อมูลการตลาด ข้อมูลการกระจายสินค้า -จัดทำฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ สรุปข้อมูลเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ -จัดทำและบริหารงบประมาณ งบการเงิน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่สถิติและข้อมูล (Sale Support)
- จัดทำรายงานขาย แบบเปรียบเทียบ และแบบรวมภาค - จัดทำรายงานขาย Ag รายตัว/SKU/เปรียบเทียบเป้าหมาย - จัดทำรายงานขาย CV, ON TRADE รายตัว/SKU,รายงานค้างขน Ag - จัดทำรายงานยอดขายจริง Ag ทุก SKU ขายจริงเท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 14,000-25,000 (ตามความสามารถและประสบการณ์)
26 Jun 19
6 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000 บาท
26 Jun 19
7 . Data Analysis (ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี ติด BTS กรุงธน)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Jun 19
8 . Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล 2.จัดทำรายงานสรุปผล ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
26 Jun 19
9 . Data Analyst
- วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อจัดหาบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า พร้อมศึกษาแนวโน้มทางธุรกิจ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย,ลดเวลา เพื่มบริการที่จะสร้างย...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท/ตามประสบการณ์
26 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่งานประกันภัย
- แจ้งงานประกันวินาศภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัย - ติดตามกรมธรรม์และ พรบ.ให้แก่ลูกค้าและตัวแทน - กระทบยอดการแจ้งงานกับบริษัทประกันภัยทุกวัน - ติดต่อประสานงานทีมขายและบริษัทประกันภัย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่สถิติ
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบปฏิบัติของกลุ่มประกัน เพื่อพัฒนากระบวนการรับธุรกิจใหม่ (New Business) และส่วนติดตามเบี้ย - ดำเนินการจัดทำ Requirement ทดสอบระบบงานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่เอกสารงานสินไหม (ส่วนสนับสนุนประกันชีวิตหมู่)
รับผิดชอบจัดการข้อมูลผู้เอาประกันภัย พิจารณาและอนุมัติรับประกันผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์และเคสไม่ตรวจสุขภาพ พร้อมจัดทำกรมธรรม์ บันทึกแนบท้าย เอกสารประกอบกรมธรรม์ เอกสารวางบิล รวมถึงการติด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
26 Jun 19
13 . Salesforce Solution Administrator
- ทำงานร่วมกันกับทีมฝ่ายขาย รับผิดชอบในการจัดการแก้ไข - อัพเดทข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา - ปรับแต่งระบบ Salesforce ให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary 20,000- 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม Claims Assessor Urgently Required !
•Process and record the medical expenses under benefit claims •Verify Claim and Approve Claims •Ensure well filing documentation and agents’ work under the aspect of existing workflows, effectiven...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
5 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Jun 19
15 . จนท. - หน.แผนกวิเคราะห์ข้อมูล (Event marketing)
- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาด - นำข้อมูลต่างๆมาจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Dashboard บน Power BI, Excel - รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รับสมัครด่วน !
- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอต่อลูกค้า - พัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อลูกค้า - จัดเตรียมตัวอย่างและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตาม...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์
1.ติดตามและสรุปรายงาน สรุปผลของนโยบายรายเดือน 2.เสนอแนะ โครงการที่สนับสนุน นโยบายขององค์กร และเชื่อมโยงกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3.จัดทำแผนหรือนโยบายขององค์กร และมีการปรับปรุงให้มีความ...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส (ประกันภัย)
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 2.วางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น และนำเสนอแผนงานต่อผู้บริหารและทีมงาน 3.ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด แนวโน้มผู้บริโภ...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่สินไหม PROPERTY/MARINE (Non-Motor Claim)
รับแจ้ง สำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งพิจารณาและเจรจาค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจัดทำรายงานสินไหม,เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการอนุมัติค่าสินไหม รวมถึงการชี้แจงกรมฯ ในกรณีเกิดข้อพิพาท ควบคุมด...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและวางแผนกลยุทธ์ (MIS)
1. จัดทำระบบฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน รวมถึงระบบการออกรายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายขายช่องทางตัวแทน 2. ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายขายช่องทางตัวแทนทั้งหมด 3. จัดทำรายง...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 Jun 19
  122 Positions      
Sort By 
Disability Jobs