JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  73 Positions      
Sort By 
1 . ISO Specialist
- ดำเนินการ ติดตาม และจัดทำเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ของ ISO 27001, ISO 20000, ISO 29110 - จัดทำแผนงาน และเอกสารคู่มือประกอบการทำงานที่เหมาะสมให้กับกระบวนการของ ISO - เฝ้าติดตาม ทบทวน ประสิทธิภาพของ...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
2 . ISO-Auditor Location: นิคมบางปูเหนือ
1.จัดทำและควบคุมเอกสาร ISO9001 เช่น Working Instruction, Quality Manual, Procedure, From, Spec, Drawing, เอกสารจากภายนอก เป็นต้น จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ และจัดทำเอกสารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 28,000 Baht
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ DCC (Document Control)
- จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพที่บริษัทฯ กำหนด ข้อกำหนด ISO 9001: 2015 - ติดตามแก้ไขและป้องกันของการตรวจติดตามให้อยู่ในระบบเวลาที่กำหนด - ควบคุมการขึ้นทะเบียน การแจกจ่าย และการทำลายเอกสาร ในร...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
1.ควบคุมดูแล และจัดทำเอกสารในระบบ ISO9001:2015, GMP, HACCP 2.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัท ให้เป็นไปตามระบบ 3.ประสานงานการจัดทำ Internal Audit และเป็น Auditer ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 4.ประสานงาน ...

บริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 บาท ขึ้นไป
18 Sep 19
5 . DCC/QMS (Samut Prakarn)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO 9001:2015 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 9001:2015 2. ตัวแทนของผู้บริหารหน่วยงานในการตรวจสอบ ด้านคุณภาพและความเสี่ยง 3. ผู้ประสานงานด้านคุณภาพ...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
6 . QMR Officer รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเอกสาร QCAR,ICAR,DA,FOOD SAFETY 2.ประสานงานและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่รับ CAR 3.ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้้านระบบคุณภาพ 4.ร่วมตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ทั้งระบบ ISO 9001 และระบบ ...

บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ ISO
1.ดูแลควบคุมและจัดทำระบบเอกสาร ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ 3.ดูแลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR 4.สนับสนุนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แว้ปคลีนเท็ค จำกัด
1 Position
Salary 15,000-17,000
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร - ควบคุมและทำการแจกจ่าย ทำลายเอกสารอย่างเหมาะสม - จัดทำและจัดเก็บบันทึกการประชุมต่างๆ - แจ้งก...

OCS.THAILAND CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . ISO Officer
1.วางแผนงานด้านระบบคุณภาพในองค์กร 2.ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งองค์กร 3.ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคราะห์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
10 . ที่ปรึกษา 9001:2015 Junior
- ให้คำปรึกษาในการจัดทำและควบคุมเอกสารทั้งหมดขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนด - จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำบันทึกการประชุม Management Review, KPI, etc. - จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆสำหรับการ Audit - ...

Isoezy
1 Position
Salary 20,000
18 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(งานประเมินผลงาน KPI )
-งานประเมินผลงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของผลการรายงาน KPI รายบุคคลประจำเดือน -ทำการเก็บรวบรวมสถิติต่างๆและสรุปผล KPI -ทำการสรุปผลเฉลี่ยของ KPI พนักงานทุกตำแหน่ง ตรวจสอบและขออนุมัติผลเฉลี่ยนั้น และนำผ...

Advice IT Infinite Co., Ltd
1 Position
Salary 14,000-15,500
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร ISO
ควบคุมและพัฒนาระบบเอกสาร ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก บันทึกข้อมูลคุณภาพระบบ ISO 9001:2015

บริษัท คิงซีล จำกัด
1 Position
Salary 15,000+
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ ISO
1.จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการบริหารงานด้านคุณภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 2.ควบคุมดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบISOให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่จะนำมาขึ้นท...

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO DCCรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO ู 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 2. ผู้ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน ดำเนินการแก้ไขปรัปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพของริษัทฯให้เป็นป...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
18 Sep 19
15 . ISO Assistant Supervisor
- ประสานงานด้านระบบคุณภาพ - แจกจ่ายเอกสาร จัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ - ติดตามผลการแก้ไข/ป้องกันปัญหาข้อบกพร่อง (CAR/PAR)และจัดทำบันทึก - รวบรวม ติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพเพื่อยืนยันความถูกต้องของกระบวนก...

YPC PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
1.รวบรวม สรุปสาระสำคัญ และจัดทำรายการกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบมาตรฐานISO 2.ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบหรือตรวจวัดตามเกณฑ์การควบคุมของกฎหมาย และข้อกำหนดISO 3.ติดตาม รวบรวมผลการปฎิบัติการแก้ไ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพDCC(ISO)
ดูแลระบบงานคุณภาพระบบ ISO ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
18 . ผู้ช่วยหัวหน้างาน Internal Auditรับสมัครด่วน !
• Prepare or contribute to the preparation of work plans (including risk assessment) audit programs for assurance and/or consulting engagement. • Conduct discussions of preliminary nature with heads ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
19 . Process Engineer and ISO Officer รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
20 . ISO staff
1. จัดทำ ควบคุม ดูแลเอกสาร พร้อมสรุปงานรายเดือน 2. ตรวจติดตามภายใน internal audit 3. หรือ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดวะอิเล็คทริค จำกัด
1 ท่าน
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  73 Positions      
Sort By 
Disability Jobs