JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  352 Positions      
Sort By 
1 . จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมคว...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)
1. ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด 2. ดำเนินการด้าน ระบบคุณภาพ ของ บริษัท ISO 9001, 14001 & OHSAS 18001 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
• ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site ก่อสร้าง • ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน • กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกในการทำงานด้านความปลอดภัย • ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านความปลอ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)วิชาชีพ
- วิเคราะห์ และตรวจสอบงานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
19 Aug 19
5 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์) โซนภาคอีสาน
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 Aug 19
6 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์) โซนภาคกลาง
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 Aug 19
7 . SS&R Hub Executive (supervisor)
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขาที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ - ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 Aug 19
8 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
19 Aug 19
9 . จป. วิชาชีพ
- วางแผนงาน และประชุมงานด้านความปลอดภัย - ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย - รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดข...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจวัดและวิเคราะห์ความปลอดภัยเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง ความร้อน 2.ตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน 3.ทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น(เครน)ตามขนาดพิกัด 4.ตรวจ...

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
19 Aug 19
12 . Safety Officer (ประจำสาขาระนอง)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Aug 19
13 . HSSE Officer (contract 6 Months)
รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Positions
Salary N/A
19 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ [T01227]
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - - เตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมด - - ออกแบบพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - - ทำหน้าที...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary เงินเดือน 15,000 -30,000 บาท
19 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ปฏิบัติงานแหลมฉบัง (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมดูแลความปลอดภัยในงานติดตั้งเครื่องจักร • จัดเตรียมรายงานทางด้านความปลอดภัย • สำรวจ ตรวจสอบ ปัญหาทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • เป็นผู้ควบคุม หรือเป็นผู้ประสานงานกับผู้ควบคุ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
4 Position
19 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) (SGS-HR)
หน้าที่และรายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนก...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000 - 30,000
19 Aug 19
17 . จป.คุมงานก่อสร้าง
1.ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของงานก่อสร้าง 2.ดูแลผูรับเหมาและคนปฏิบัติงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของงานก่อสร้าง 3.ดูแลด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎกระทรวงฯ 4.ดูแลการ...

บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป ยีอาน (ประเทศไทย) จำกัด
10 Position
Salary 15,000 - 30,000
19 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ(บ.ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง อาหารสุนัขและแมว)
-จัดทำแผนบริหารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี -ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และประกาศอื่นๆอย่างเคร่งครัด -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการทำงาน เ...

บริษัท จีแคป จำกัด
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
19 . นักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย SHE
งานด้านพลังงาน ความปลอดภัย สิ่งเเวดล้อม

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
3 Position
19 Aug 19
20 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฏหมาย ด้านความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี เสนอต่อนายจ้าง - ฝึกอบรม ฝึกสอน แนะนำ ด้านควา...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
  352 Positions      
Sort By 
Disability Jobs