JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  578 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
• ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของ Site ก่อสร้าง • ควบคุมให้พนักงานปฎิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน • กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกในการทำงานด้านความปลอดภัย • ตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านความปลอ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
26 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
-นำเสนอผลงานโครงการความปลอดภัยให้คำเสนอแนะ แจ้งปัญหาและแนวทางแก้ไข -ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ความตุมติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย -ปรับปรุง ตรวจสอบ ระ...

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
3 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)
1.Establishing safety rules, standards and procedures for field work in compliance with Company’s safety procedures and local requirement & regulations; good practice and regulation for operating term...

บริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
4 . Waste Water Treatment PM Officer/Senior Officer
- จัดทำระบบข้อมูลปริมาณน้ำเข้า-ออก,ปริมาณการใช้สารเคมี,ลงบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาที่พบในการเดินระบบและแก้ไขปัญหาของระบบ Waste water treatment - ประสานงา...

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
26 Jun 19
5 . เจ้าหน้าที่ จป วิชาชีพUrgently Required !
1. ควบคุมและดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยตามกฏหมายกำหนด 5. ดูแลจัดหา/...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
26 Jun 19
6 . จป. วิชาชีพ 25,000 - 28,000++ ตามประสบการณ์
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ราชการ - วางแผนงานความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัด ทำโครงสร้างและคู่มื่ที่เกี่ยวจ้องกับงานในโรงงาน และบัญทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมา...

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1 Position
Salary 25,000++ ตามประสบการณ์
26 Jun 19
7 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
26 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR (จ.ขอนแก่น)
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ประจำสมุทรปราการ/ราชบุรี)
1. ตรวจและประเมินสภาพสิ่งแวดล้อม 2. ควบคุมระบบ Pest Control 3. จัดทำข้อมูลเกี่ยวสารเคมี 4. จัดทำ/ส่งเอกสารราชการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 5. กิจกรรมอื่นๆ CSR/กิจกรรมเสริม 6. ควบคุมดูแลอนุรักษ์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary N/A
26 Jun 19
11 . Safety Manager ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- To manage day-to-day execution of the projects workload and DC audit - To support in technical direction and give advice to Tesco team and contractor to ensure that whatever we do will be safe fo...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
26 Jun 19
12 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่ จป. (สุพรรณบุรี )
ดูแลงานด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
26 Jun 19
14 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ดูแลการจัดทำ พัฒนา และประเมินผลให้การปฎิบัติงานด้านการขนส่ง-คลังสินค้าเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือระบบคุณภาพอื่นๆ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์/ตามตกลง
26 Jun 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
26 Jun 19
16 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

COSMAX (THAILAND) CO.,LTD
1 Position
Salary N/A
26 Jun 19
17 . ผู้ช่วยผู้แทนบริหารระบบ (Asst. QMR) / DCC.
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำและตรวจสอบโครงการ, งบประมาณ, แผนงานกิ...

กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
1 อัตรา
Salary ตามตกลง (วุฒิ+ประสบการณ์)
26 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
- วางแผนงานและดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ ปลอดภัยและอาชีวอนามัย - นำเสนอ และกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานท...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
19 . Safety Officerรับสมัครด่วน !
Control Employee and Sub contractor in safety regulation Control and Monitoring Safety ,Environment ,Health condition Control and Analysis in Accident case include set up corrective Action Contro...

บริษัท ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary Negotiate
26 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประจำสมุทรสาคร)
- จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามแผนงาน (คปอ.) - ตรวจสอบ และเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติเข้าเงื่อนไขของกฏหมายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม - ประเมินความเ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
26 Jun 19
  578 Positions      
Sort By 
Disability Jobs