JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  81 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดง และ จังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดง และ สิงห์บุรี
22 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.วางบิล เจ้าหนี้การค้า 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้การค้า 3.ออกใบเสร็จรับเงิน 4.ตรวจสอบรายงานภาษีขาย

บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด
3 อัตรา
22 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ออกเอกสาร ใบกำกับภาษีขาย (Tax Invoice) ตามใบสั่งซื้อที่ได้รับจากแผนกขาย และลิสต์ขายของแผนกพีซี 2.สรุปยอดขายรายวันและจัดทำรายงานสรุปยอดขายรายเดือน 3.รับผิดชอบการรับ-ส่ง Invoice / Tax Invoice และจั...

บริษัท เมือง-แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
4 . พนักงานบัญชี
- พนักงานบัญชี - ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ประกันสังคม , งบการเงิน - บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป - งานด้านเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท เทพารักษ์ การบัญชี จำกัด
3 อัตรา (รับสมัครข้อมูลผ่านทาง E-mail เท่านั้น)
Salary 12,000 - 17,000 บาท (ตามความสามารถและข้อตกลง)
22 Jul 19
5 . Cost Accountant
This position work with Scania Group (Thailand) on the work location is RPC at Free Trade Zone Bangsaothong Industrial. - Responsible for collecting, validating and communicating data on AP, AR, PV...

บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด
1 Position
Salary Company Structure
22 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting
1. บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2. จัดทำ ภพ.30 / ภงด.1-3-53 3. ออกใบกำกับภาษีขาย 4. รายงานภาษีซื้อขาย 5. ใช้โปรแกรม Express ได้ 6. ทำเงินเดือนพนักงานออกจากโปรแกรมได้ 7. AR/AP/GL 8. งานอื่นๆที่ได้ร...

Three Arrows (Thailand) Co., Ltd.
Asia Industrial (Suvarnabhumi) Samut Prakan
1 Position
Salary 14,000-16,000
22 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
งานด้านบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต/การขาย กำไรขาดทุน แยกผลิตภัณฑ์ แยกลูกค้า ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
1.เปิดบิลขาย 2.ดูแลรายรับ-รายจ่าย 3.ยื่นภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30,ประกันสังคม 4.คิดเงินเดือนพนักงาน 5.ดูแลงานด้านเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 7.ทำงาน จ-ศ 08.00-17.00น...

บริษัท ทีเอชวาย เอ็นไวรอนเมนท์ อีควิปเมนท์  จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
22 Jul 19
9 . Accounting Office (ประจำโรงงานบางพลี คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ)
1. บันทึกบัญชีด้านการขาย การซื้อ บัญชีทั่วไป เงินสดย่อย และควบคุมดูแลการรับเงินสดหรือเช็ค 2. จัดทำเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา 3. ตรวจสอบเอกสารด้านการซื้อให้สมบูรณ์ก่อนการบั...

บริษัท ทรี - มินิทส์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์ + อาหารกลางวัน
22 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำแบบภงด.3 53 และกระทบยอดประจำเดือน - จัดทำภาษีซื้อ/ ขาย และจัดทำ ภ.พ.30 - บันทึกตั้งหนี้และปิดบัญชี ภงด.1,53,30 - คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรม navision - ตรวจสอบบัญชีและแยกประเภท

L.I.S. International Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000++
22 Jul 19
11 . Senior accounting officerPT19071508
-Preparing Vouchers on Accounting System (Payment, Receive, A/R, A/P and Journal) -Costs Allocation for each project -Montly Labor Costs Allocation Report -Record Deferred Income to Sales for...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
Salary 25,000 - 35,000 Baht Salary plus other allowances
22 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. บัญชีปิดงบ 2. บัญชีราย 3. บัญชีเบิกจ่าย 4. บัญชีลูกหนี้

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี และทางภาษี 2.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบกำกับภาษีซื้อ ภาษีขาย กระทบบัญชที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำข้อมูลรายวันทั่วไป 4.บันทึกบัญชีและตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย...

บริษัท บางกอกอ็อคชั่นเนียร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำและบันทึกบัญชีเอกสารรับเงิน/จ่ายเงิน (AR-AP) 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย และนำส่งกรมสรรพากร 3.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย 4.จัดทำแบบ ภงด.3/ภงด.53 และนำส่งกรมสรรพากร 5.Reconcile บัญชี...

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
22 Jul 19
15 . ACCOUNTANTรับสมัครด่วน !
1 ตำแหน่ง (ปฎิบัติงานที่โรงงาน) - เปิดบิลขาย วางบิล บันทึกรับชำระเงิน จากบัญชีลูกหนี้ - บันทึกค่าใช้จ่าย วางบิล จ่ายเช็ค - จัดทำภาษีซื้อ - ขาย, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, ภงด 3, 53 และภพ.30

IDAKA (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี & BOI อาวุโสรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1. ออกบิลขาย,ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี่และบันทึกบัญชีขายและลูกหนี้ 2. ออกใบแจ้งหนี้และติดตามการรับชำระหนี้จากลูกค้า 3. บันทึกรับชำระเงินจากลูกค้า และตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือและภาษีขาย 4. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสรา้งของบริษัทฯ และประสบการณ์
22 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสาร, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - เปิดบิลขาย - ปฎิบัติงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
-ดูแลความรับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน ดูแลรับผิดชอบงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/ประสบการณ์
22 Jul 19
19 . Account Staff
1. Checking & Reconcile Accounts 2. Reporting system & analysis 3. Coordinate with Sales, Purchase, Customers and Other Function

THAI KOITO Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
Salary xx,xxx
22 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ เอกสารวางบิล 2. หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

HongKwang EDP บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ค่าแรงรายวัน
22 Jul 19
  81 Positions      
Sort By 
Disability Jobs