JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  245 Positions      
Sort By 
1 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
-เสนอขายเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ เพื่อไปเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และติดตามorder เป็นประจำ

บริษัท เอ็น.พี.เอส.เคม (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary รายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 Jul 19
2 . ช่างปรับฉีดเครื่องฉีดพลาสติก - สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- ปรับฉีดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก - วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เป็นกะ - เวลาทำงาน : 08.00 - 17.00 น.

พีทูพี อินเตอร์พาร์ท จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
3 . พนักงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
1.งานทำความสะอาด 2.งานคัดแยกจัดเก็บ 3.งานดูแลรักษาเครื่องมือ 4.งานทั่วไป

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
22 Jul 19
4 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
5 . Training Officer (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
1) งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2) งานดำเนินการจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรีย...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
22 Jul 19
6 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวตสอบความพร้อมของระบบ Waste water ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและรับน้ำเสียเข้าจากการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ตรวจสอบความพร้อมของระบบUtility ทั้งหมดให้...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
22 Jul 19
7 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู) รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 Jul 19
8 . ผู้ช่วยนักเคมีรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความผิดชอบหลัก 1.ช่วยนักเคมีในการทดลอง 2.ช่วยเก็บข้อมูลเข้า Computer 3.ถ่ายรูปผลการทดลอง 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
22 Jul 19
9 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
22 Jul 19
10 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(HRM)รับสมัครด่วน !
วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั้งระบบ ดังนี้ - ด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน รับผิดชอบการวางแผนการสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้างบุคลากร ตามแผนกำลังคน เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภา...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
22 Jul 19
11 . ERP Support (Programmer)
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของโปรแกรมให้มีความถูกต้องการนำไปใช้งาน 2.นำเสนอซอฟอแวร์และแอปพลิเคชั่นที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานภายในองค์กร 3.ควบคุมดูแลการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการทำงานตามระบบให้ถูกต้อง 4.พัฒนาและทดสอ...

บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary โครงสร้างของบริษัทฯ
22 Jul 19
12 . Sales Support Officer
-ดำเนินการจัดทำเอกสารและประสานงานสนับสนุนงานขาย -รับใบสั่งซื้อ,คำสั่งขาย จัดทำ SO และใบเสนอราคา -ออก PR ซื้อสินค้า / เช็คสต๊อคสินค้า -ดูแลงานบริการสินค้า Micro Nice และสินค้าที่เกี่ยวข้อง -จัดตารา...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Salary n/a
22 Jul 19
13 . ผู้จัดการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.กำหนดและควบคุมระเบียบในคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ 2.บริหารพื้นที่ในการเก็บสินค้า สร้างระบบจัดเก็บเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ควบคุมการรับ-จ่าย จัดเก็บสิ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
14 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ตามใบสั่งงานผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.ดูแลงานเอกสารของฝ่ายผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
22 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - ดำเนินการตามแผนฝึกอบรม - ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการฝึกอบรม

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 Jul 19
16 . Network Engineer
- ติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายได้ รวมถึงระบบ AD และ Server ได้ - ติดตั้งระบบ Network monitoring ได้ - สนับสนุนการทำงานของทีมงาน IT ได้ - สนับสนุนการดูแล การซ่อมบำรุงระบบ IT ได้

บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 Jul 19
17 . จป.วิชาชีพ
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือห...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
22 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ทำงานจันทร์-เสาร์ )
- รับ-จ่ายสินค้า และบริหารพื้นที่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ - บันทึกรายการความเคลื่อนไหวด้วยระบบของบริษัทฯ (Program:AX2009) - ตรวจนับสินค้าคงคลังและจัดทำรายงานส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจ...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
22 Jul 19
19 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบ และผลิตสินค้าตาม Spec - ดูแลรักษาเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิต ดูแลพื้นที่การทำงาน - ตรวจสอบระหว่างการผลิต และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000 - 14,000 บาท
22 Jul 19
20 . ธุรการประสานงานขาย
1.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ 2.ทำเอกสารใบเสนอราคา ตรวจสอบ Spec สินค้า 3.ตรวจสอบการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า 4.ประเมินศักยภาพของลูกค้า (เครดิตวงเงิน) 5.ตรว...

บริษัท ไทยสตาร์ โพลีฟิล์ม จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000 - 17,000 บาท
22 Jul 19
  245 Positions      
Sort By 
Disability Jobs