JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  244 Positions      
Sort By 
1 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
-เสนอขายเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ เพื่อไปเป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และติดตามorder เป็นประจำ

บริษัท เอ็น.พี.เอส.เคม (ไทยแลนด์) จำกัด
2 Position
Salary รายได้ต่อเดือน 20,000 - 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Jul 19
2 . พนง. คีย์ข้อมูล ( ชั่วคราว ) สุขุมวิท 107
- บันทึกข้อมูลลงระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ** ระยะทำงาน 2-3 เดือน

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . Accounting ( AP )
1.บันทึกบัญชี ตั้งเจ้าหนี้การค้า เเละเจ้าหนี้อื่นๆ 2.บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เเละตัดค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกเดือน 3.ควบคุมเเละตรวจสอบให้การทำเอกสารจ่ายเงินเป็นไปตามนโยบายบริษัท 4.จัดทำใบสำค...

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
18 Jul 19
4 . Sales Executive ( Chemical )
1. หาลูกใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า 2. จัดทำรายงานการ Visit ลูกค้า และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

Recycle Engineering Co., Ltd. / บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
5 . ผู้จัดการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.กำหนดและควบคุมระเบียบในคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ 2.บริหารพื้นที่ในการเก็บสินค้า สร้างระบบจัดเก็บเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.ควบคุมการรับ-จ่าย จัดเก็บสิ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
18 Jul 19
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ตามใบสั่งงานผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.แก้ไข พัฒนา และปรับปรุง การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4.ดูแลงานเอกสารของฝ่ายผลิต 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอ...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
1 Position
18 Jul 19
7 . Customer Service
ทำใบเสนอราคา, ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์, จัดทำรายละเอียดผลิตภัณฑ์, รับและจ่สยสินค้า ทำงานประจำสำนักงาน เวลาทำงาน 8.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์

BANGKOK CHEMART LTD.,PART.
2 Position
Salary 15,000-22,000
18 Jul 19
8 . ช่างปรับฉีดเครื่องฉีดพลาสติก - สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- ปรับฉีดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก - วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เป็นกะ - เวลาทำงาน : 08.00 - 17.00 น.

พีทูพี อินเตอร์พาร์ท จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานของทางบริษัทฯ - ทำรายงานตามมาตรฐานของสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อควบคุมปริมาณสูญเสียในกระบวนกระผลิต

พีทูพี อินเตอร์พาร์ท จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
10 . พนักงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
1.งานทำความสะอาด 2.งานคัดแยกจัดเก็บ 3.งานดูแลรักษาเครื่องมือ 4.งานทั่วไป

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
18 Jul 19
11 . Senior Accounting Officer รับสมัครด่วน !
Costing1 1.บันทึกต้นทุนสินค้า(Costing) - ทำ BOM สินค้าทุกประเภท/ตรวจสอบรายการ BOMทุกบริษัท - ตรวจต้นทุนสินค้า By Item - ตรวจสอบ Margin By Customer - บันทึก งานโครงการ (Project) - ตรวจสอบ Transec...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
12 . Training Officer (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
1) งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2) งานดำเนินการจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรีย...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวตสอบความพร้อมของระบบ Waste water ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและรับน้ำเสียเข้าจากการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ตรวจสอบความพร้อมของระบบUtility ทั้งหมดให้...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
18 Jul 19
14 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู) รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Jul 19
15 . ผู้ช่วยนักเคมีรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความผิดชอบหลัก 1.ช่วยนักเคมีในการทดลอง 2.ช่วยเก็บข้อมูลเข้า Computer 3.ถ่ายรูปผลการทดลอง 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jul 19
16 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
18 Jul 19
17 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์และธุรการ(HRM)รับสมัครด่วน !
วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั้งระบบ ดังนี้ - ด้านการสรรหาว่าจ้างและวางแผนกำลังคน รับผิดชอบการวางแผนการสรรหา/คัดเลือก/ว่าจ้างบุคลากร ตามแผนกำลังคน เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณภา...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
18 . โฟร์แมนไฟฟ้า
1.หน้าที่หลัก สร้าง,ซ่อม,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน, ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary Negotiable
18 Jul 19
19 . Asst Foreman Store
1.ดูแลงานขนส่ง 2.ดูแลงานสโตร์ 3.ดูแลงานเอกสารงานขนส่งและสโตร์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
20 . SALES [Textile sales Division]
- Textile auxiliary products sales - Customer service (Technical support with R&D)

บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
18 Jul 19
  244 Positions      
Sort By 
Disability Jobs