JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  34 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรควบคุมงาน,ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง,โฟร์แมน
1.ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับ มอบหมาย 2. ควบคุมงานและแนะนำขั้นตอนการก่อสร้างให้แก่ ช่าง และ คนงาน เพื่อให้ ทำงานได้ตรงตามมาตรฐานก่อสร้าง 3. งานอื่น ๆ...

บริษัท พีนัมเบอร์วัน ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัตรา
Salary 13,000-18,000 บาท ( หรือตามความสามารถ )
22 Aug 19
2 . Site Engineer
1.ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในไซต์งาน ให้เป็นไปตามแบบ และแผนงาน 2.ทำเอกสาร สรุป และบันทึกรายงานประจำวัน

บริษัท สกิล ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
Salary 20,000 - 25,000 บาท
22 Aug 19
3 . โฟร์แมน/วิศวกรภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.วางแผน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตามไซด์งาน 2.ควบคุมทีมงาน และผู้รับเหมาช่วงในการปฎิบัติงานก่อสร้างตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานงานและจัดสรรงานให้ทีมงาน และการทำงานของผู้รับเหมาช่วง เพื่อให้ด...

บริษัท เจพี โฮม เอกเซลเลนซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
4 . วิศวกร (ประจำโครงการ @บางนา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของ...

บริษัท แฟคทอรี่ ยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Aug 19
5 . Site Engineer ดูแลงานสถาปัตย์ (สัญญาจ้าง 2 ปี )
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ และตรวจสอบหน้างานให้ได้ตามแบบงาน - ดูแล, ควบคุม แผนงานการก่อสร้าง, ตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนด - จัดทำข้อกำหนด นำเสนอ รายงานการจัดจ้างทุกรายการที่จำเป...

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
6 . วิศวกรประมาณราคา (งานโครงการ 2 ปี)รับสมัครด่วน !
- คำนวณปริมาณ และ ตีราคางานแก้ เพิ่ม ลด - อ่านและเขียนแบบงานวิศวกรรม งานก่อสร้างทั้งระบบได้อย่างดี - ประสานงานภาคสนามและงานในสำนักงานก่อสร้างได้ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
7 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
1.ดูแล และตรวจสอบโครงการบ้านที่รับผิดชอบ โดยวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 2.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.บริหาร ควบคุม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
2 Position
22 Aug 19
8 . Site Engineer (Civil) / Site Engineer (Interior)
* Site Engineer (civil) * - ควบคุมและรับผิดชอบการก่อสร้างตามพื้นที่หน้างานที่ได้รับมอบหมาย * Site Engineer (Interior) * - ควบคุมและรับผิดชอบการก่อสร้างตามพื้นที่หน้างานที่ได้รับมอบหมา...

China State Construction Engineering (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
22 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่โยธา
- วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายบริษัท - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของงานวิศวกรรม - ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับเห...

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
10 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
11 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม และดูแลการดำเนินการปฏิบัติงานภาคสนามของโครงการตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนด 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมทั้งประสาน...

บริษัท ก้าวพีเค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
12 . Civil Engineer
- Estimation - Develop and verify MTD.S - Study and interpret engineering drawing / technical spec - carry out other duties assigned by Engineering Manager

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
21 Aug 19
13 . วิศวกรการตลาด (มีใบประกอบวิชาชีพ กว.)
- ติดตามข้อมูล ข่าวสารงานประมูล - จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification) และเอกสารประมูลงาน - จัดทำ และนำเสนอข้อมูล/ผลงานของบริษัทกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภา...

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Aug 19
14 . วิศวกรโยธา
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
5 Position
21 Aug 19
15 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและควบคุมการบริหารงบประมาณของโครงการ 2.ดูแลและมอบหมายงานให้พนักงานในสังกัด 3.ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาการจ้างโครงการ 4.ทบทวนตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานหลัก งานย่อย แผนประจำเดือนของผู้รั...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
Salary 45,000-70,000ขึ้นไป
21 Aug 19
16 . วิศวกรโครงการ ไซต์งานสมุทรปราการ
-ศึกษาแบบ และรายละเอียดของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด -สำรวจหน้างาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ -จัดทำแผ...

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
21 Aug 19
17 . ผู้ควบคุมงานโครงการ รับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุมการติดตั้งงานตามโครงการต่างๆ จัดทำรายงานความคืบหน้าและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
3 อัตรา
21 Aug 19
18 . วิศวกรโครงการ (Site Engineer)
- ประมาณการต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างโครงการ - ถอดแบบปริมาณงาน ถอดแบบ จัดหาและสอบราคาจัดจ้างผู้รับเหมา - ติดตาม ตรวจสอบความถืบหน้าผลงาน ปริมาณและคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนด - คำนวณปริมาณง...

บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด
21 Aug 19
19 . วิศวกรโยธา (สมุทรปราการ)
ออกแบบ / เขียนแบบงานโครงสร้าง

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 Position
20 Aug 19
20 . วิศวกรโครงการ ( Site Engineer )
1.ควบคุมความก้าวหน้าโครงการให้เป็นไปตามที่ PM กำหนดไว้ในแผนงานหลักและแผนงานย่อย 2.จัดทำรายงานและรายงานความก้าวหน้าโครงการทุกสัปดาห์ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 4.กำหนดความต้องกา...

บริษัท แอปเปิล เอ็กเปอร์ต คอนสตรัคชั่น เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 30,000
20 Aug 19
  34 Positions      
Sort By 
Disability Jobs