JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  98 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
1. ควบคุมดูแล ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสถานที่ทั่วไปในโรงงานทั้งภายในและ ภายนอกรวมทั้งโกดัง, อพาร์ทเม้นท์ภายนอก 2. ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม ห้องน้ำชาย - หญิง ในโรงงานทั้งหมด 3. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ...

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19

BOSS-D
2 อัตรา
Salary 12,000-18,000 บาท
26 Jun 19
3 . CNC Machine Supervisorรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมในการผลิตเช่น เตรียมProgram, Material และ Tooling และ Set Up Jig Fixture. 2. แก้ไข้ปัญหาหน้างานในไลน์ผลิตเบื้องต้น 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเช่น Daily Repo...

Siam Inter Mold Co., Ltd.
1 อัตรา
26 Jun 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต 1.กำหนดแผนและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 2.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปต...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
5 . หัวหน้าไลน์ผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุมงาน พนักงานในไลน์ผลิต -ติดตามยอดการผลิต

บริษัท เอ็น พี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
6 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Jun 19
6 . หัวหน้าหน่วย/เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพ รับวัตถุดิบ ตรวจระหว่างกระบวนการผลิต ตรวจสินค้าสำเร็จรูป - ช่วยตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานปัญหาด้านคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมคุณภาพ - จัดทำกิจกร...

บริษัท เอช.ไอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง.จำกัด
2 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์ประกอบกับฐานเงินเดือนจากบริษัทเดิม
26 Jun 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. กำหนด & ทบทวนกระบวนการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการคุณภาพ GMP, HACCP, FSSC 2. ดำเนินการรองรับการตรวจประเมิน (Audit) ทั้งตรวจติดตามคุณภาพภายในและจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้งตรวจติดตามกระบวนการแ...

บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
26 Jun 19
8 . ผู้จัดการโรงงาน (มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์)
- ดูแลกำกับเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ - ดูแลช่างพิมพ์ - ดูแลควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 Jun 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลด้านงานวางแผนการผลิต ตามงานออร์เดอร์กับฝ่ายผลิตให้ทันกับลูกค้าต้องการ

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Jun 19
10 . หัวหน้าเตรียมการผลิต
1.ควบคุมการบรรจุให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งปริมาณและคุณภาพสินค้า 2.ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น(ด้านคุณภาพ,ปริมาณ) ทุกขั้นตอนก่อนดำเนินการกระบวนการถัดไป 3.ควบคุม Stock สินค้าคงคบังไม่เกินเป้าหมายที่กำหนด ...

บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
11 . Production supervisor / หัวหน้างานฝ่ายผลิต (สาขาเทพารักษ์)
ดำเนินการควบคุมการผลิตในไลน์

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
12 . QA. Supervisor รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ควบคุมดูแล วัตถุดิบ กระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป ในโรงงานแปรรูปอาหารแช่เยือกแข็ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
26 Jun 19
13 . IE วิศวกรพัฒนาระบบการผลิต (โรงงานบางพลี ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ)
1.วิเคราะห์หาจุดที่สูญเปล่าในขั้นตอนการทำงาน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือทาง IE Technique 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงขั้นตอน 3.ศึกษาข้อมูลเวลาในการทำงานแต่ละข...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
26 Jun 19
14 . Production Section Head (หัวหน้าแผนกผลิต)
1. บริหารงานด้านการผลิตในแผนกทั้งระบบ 2. วางแผนและควบคุมการผลิตชิ้นงานกล่องกระดาษและงานประกอบโฟมให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 3. การบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. จัดทำร...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N / A
26 Jun 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ / Asst.QA.Mgrรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ Support เอกสารให้กับลูกค้ากรณีร้องขอเอกสาร 2. ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทางโลหะวิทยา และการตรวจสอบชิ้นงาน 3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ...

บริษัท ไทยอินดักชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 Jun 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
26 Jun 19
17 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ปรัปปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
18 . หัวหน้างานผลิต /Production Engineer
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต, วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต, ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
26 Jun 19
19 . Production Supervisor (ประจำสมุทรปราการ)
1.ดูแลและควบคุมการผลิต 2.ดูแลการจัดกำลังคนให้เหมาะสมการหน้างาน 3.ทำรายงาน/แจ้งผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.มีส่วนร่วมในเป้าหมายของระบบคุณภาพ เช่น HACCP,HALAL,GMP,BRC(Latest Version) 5.งานอื...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
26 Jun 19
20 . QC Supervisor (ประจำเวียดนาม/สมุทรปราการ/อินโดนิเซีย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกน้องในแผนก - รายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา - ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 Jun 19
  98 Positions      
Sort By 
Disability Jobs