JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  33 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและควบคุมสินค้าในการผลิต 2.ติดตามผลการผลิตและสรุปและรายงาน 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ควบคุมและจัดทำเอกสารวางแผนการผลิต 5.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 1.จัดทำแผนและติดตามกระบวนการผลิต 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เกี่ยวกับด้านการผลิต 3.บันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.จัดทำเอกสารใบสั่งผลิต 2.วางแผนการผลิตให้ได้ตามแผน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ติดตามใบ ORDER 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด ( มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
4 . วางแผนการผลิต
วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตรวจติดตามความพร้อมก่อนการผลิตรวมถึงผลการวางแผน ปรับปรุงแก้ไขระบบการวางแผนให้ดียิ่งขึ้น ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงานประจำวัน Daily Pla...

บริษัท สร้างสรรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
1 Position
21 Aug 19
5 . Project EngineerUrgently Required !
Prepares approval samples and document, follow up part approval with customer. Assistant production set up production line. Recommend quality of product. Have knowledge 5S&Small Kaizen, QCC activitie...

บริษัท ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
Bangkok Free Trade Zone Samut Prakan
1 Position
Salary Experience / Negotiation
21 Aug 19
6 . จนท.วางแผนซัพพลาย(General Materials Planning Officer)
1. วางแผนเรียกเข้าอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ สีพิมพ์และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงให้มีปริมาณที่เพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสมกับพื้นที่การจัดเก็บ 2. ติดตาม เร่งรัด และประสานงานกับผู้ขาย เกี่ยวกับกา...

Thai Glass Industries Public Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Aug 19

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการผลิต และติดตามแผนในส่วนของงาน Job Order ที่ได้มีการเปิดใบสั่งผลิตไปแล้ว 2. วางแผนการใช้กล่อง และวัตถุดิบอื่นๆ ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ช่วยเหลือ หัวหน้าแผนก สนับสนุน และผลั...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่วางเเผนการผลิต รับสมัครด่วน !
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางเเผนการผลิต วางเเผนการผลิต เเละติดตาม ทบทวน เเก้ไข จัดทำสรุปรายงานผลการผลิต จัดทำ PR ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เเละบรรจุภัณฑ์ ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบ เเละบร...

บริษัท คอสโมเนชั่น จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
10 . พนักงานประสานงาน,วางแผน,โรงงาน
1.สรุปปงานระหว่างผลิต 2.จัดทำใบสั่งผลิต,ใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต และจัดทำไปจ้างผลิต 3.จัดทำบันทึกรายงานการผลิตประจำวัน 4.จัดทำรายงานควาวมเคลื่อนไหวการผลิต,ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายเรื่องการผ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
21 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต รับสมัครด่วน !
- การวางแผนประสานงานภายในองค์กร และนอกองค์กร ทำให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้ - การวางแผนการผลิตล่วงหน้าได้ดี - วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน - จัดทำรายงา...

บริษัท เด็นคา โคเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ตรวจสอบการบวนการผลิต - ติดตามงาน ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

THAI SOCK CO.,LTD. บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
13 . Planning / วางแผนการผลิต (สาขาสมุทรปราการ)
- จัดทำแผนการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ได้ตามที่กำหนด - พัฒนากระบวณการผลิตให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง - จัดทำเอกสาร STW WI...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
14 . Planning Staff สถานที่การทำงาน:นิคมบางปูเหนือ
จัดทำแผนการผลิตรายเดือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อกำหนดตารางการผลิตของโรงงานผลิตตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบกระบวนการผลิตผลผลิตรายวันและติดตามผล การควบคุมสินค้าคงคลัง

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
Bangpoo Industrial North Samut Prakan
1 Position
Salary 18,000 - 20,000
21 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/Planning Staff
หัวหน้าวางแผนกการผลิต - ควบคุมดูแลการวางแผนการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำ ทันการส่งมอบของลูกค้า - งานอื่่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ...

บริษัท สหะเจริญโลหะพลาสติกภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC)
-เตรียมวัตถุดิบ เพื่อวางแผนการผลิต -วางแผนการผลิตสินค้า เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า

บริษัท เจ็ทไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 Aug 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
20 Aug 19

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 Position
20 Aug 19
19 . Production Control Officer 1
1. รับคำสั้งซื้อจากลูกค้า 2. คำนวนกำลังการผลิต 3. ออกแผนคำสั้งซื้อให้ Supplier และควบคุมการจัดส่งชิ้นงาน 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
20 . Production Planning/Part control staff
•Managing to all functions of Production Control, Material Control, Finished goods and Shipping. •Creating and issuing the Cost reduction plan cover to evaluate and follow up process including to arr...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
20 Aug 19
  33 Positions      
Sort By 
Disability Jobs