JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  155 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์
1.รับคำสั่งซื้อและประสานงาน ตรวจติดตาม ของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 2.การแจ้งผลิต และส่งมอบ 3.จัดทำและตรวจสอบเอกสาร INVOICE 4.จัดทำสินค้าใหม่,การเปลี่ยนแปลง packaging,artwork,size ตามที่ลูกค้าก...

บริษัท บางพลี คอตตอน อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Apr 19
2 . Maintenance Manager สาขาสำโรง
*บริหารจัดการ ภารกิจงานบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน งานซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต งานสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการผลิต ซ่อมแซมภายในโรงงานทั้งหมด โดยกำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย จัดลำดับคว...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
20 Apr 19
3 . Maintenance Supervisor (สาขาสำโรง)
1. รับผิดชอบควบคุมการดูแลบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive) โดยกำหนดแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน จ่ายงาน และติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงป้องกัน 2. รับผิดชอบควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง (Break Down ) โ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Apr 19
4 . Warehouse Staff เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานสำโรง)
1. รับ-จ่าย จัดเก็บวัตถุดิบและงานสำเร็จรูป Raw Material 2. ตรวจเช็ครับจำนวนวัตถุดิบให้ตรงตาม Invoice / PO อย่างสม่ำเสมอ 3. กำหนดพื้นที่ในคลังให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4. ตรวจเช็คจำนวน และรายละเอีดยของ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Apr 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานสำโรง)
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบการทำงานของเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบำรุงที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 3. บันทึกผลการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนการซ่อมบำร...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Apr 19
6 . Production Leader (หัวหน้างาน) (โรงงานสำโรง)
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ดูแลควบคุมด้านกำลังการผลิตและพนักงาน - จัดการและควบคุมของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Apr 19
7 . QC Staff เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานสำโรง)
- ตรวจสอบคุณภาพ และกระบวนการผลิต ตามาตรฐานที่กำหนด - วัดความกว้าง และน้ำหนักของชิ้นงานให้ได้ขนาดตามที่กำหนดไว้ - ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบค่า Tensile, Elongation และวัดค่า Thicknees - บันทึกผลการตรวจส...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 19
8 . Production Face Mask Supervisor (โรงงานสำโรง)Urgently Required !
1. วางแผนเตรียมความพร้อมเรื่องกำลังคน วัตถุดิบและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต Face Mask 2. จัดเตรียมและควบคุมพื้นที่การผลิตตามหลัก 5ส ให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการผลิต 3. ควบคุม และติดตามผลการผ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 Apr 19
9 . เจ้าหน้าที่ R&D Skin Care
1. วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 2. จัดทำสูตร ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ปรับปรุงและลดต้นทุนสินค้าที่มีอยู่ให้มีต้นทุนต่ำโดยที่ไม่ให้คุ...

บริษัท เอส.พี.วาย.คอสเมติก จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
20 Apr 19
10 . ล่ามญี่ปุ่น
-ล่ามให้กับผู้บริหารคนไทยและวิศกรญี่ปุ่น ล่ามในที่ประชุม/ในโรงงาน/ในออฟฟิศ -สื่อสารภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักร (พูด,อ่าน,เขียน,แปล) -ประสานงานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น -อยู่พื้นที่ปฎ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ์N/A
20 Apr 19
11 . หัวหน้าแผนกบุคคล
1.งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง 2.งานพัฒนาและฝึกอบรม 3.งานบริหารผลตอบแทน 4.งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ 5.การจัดการทั่วไป

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Apr 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตอาหารเสริม
การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Apr 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตยาแผนโบราณ
- รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Apr 19
14 . ฝ่ายผลิต
-รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักรและควบคุมการเดินจักรเพื่อให้สามารถผลิตสิ้นค้า ได้มีคุณภาพ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
20 Apr 19
15 . เลขาผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- งานโต้ตอบจดหมาย - การจัดประชุม - งานประสานงานและงานต้อนรับ - งานเอกสารต่างๆ ของผู้บริหาร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Apr 19
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / รับ
-จัดทำเอกสาร ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ,ภ.พ.30 -จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค,ค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำเอกสารจ่ายซัพพลายเออร์ประจำเดือนให้เสร็จทันกำหนด -สรุปรายงานเจ้าหนี้คงเหลือทุกวันที่ 7 ของเดือน -จัด...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 19
17 . เจ้าหน้าที่คิวซีไลน์ (QC Line),QC Labรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบกระบวนการผลิตในไลน์ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จัดเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ และสรุปเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Apr 19
18 . เจ้าหน้าที่ขาย (ในประเทศ 2 อัตรา , ต่างประเทศ 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (เก่า) เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ - หาลูกค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย - สื่อสารความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท - รับผิด...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Apr 19
19 . เจ้าหน้าที่ Document Control
- ควบคุมเอกสารในระบบ ISO 9001 - ประสานงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9001

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Apr 19

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 19
  155 Positions      
Sort By 
Disability Jobs