JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  137 Positions      
Sort By 

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
19 Jul 19
2 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
19 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
19 Jul 19
4 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
19 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
19 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รับสมัครด่วน !
- คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และพัฒนาสูตรใหม่ๆเสนอต่อลูกค้า - พัฒนาสูตรให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และนำเสนอต่อลูกค้า - จัดเตรียมตัวอย่างและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตาม...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
7 . ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดเตรียมเครื่องจักรและควบคุมการเดินจักรเพื่อให้สามารถผลิตสิ้นค้า ได้มีคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสาร ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ,ภ.พ.30 -จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค,ค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำเอกสารจ่ายซัพพลายเออร์ประจำเดือนให้เสร็จทันกำหนด -สรุปรายงานเจ้าหนี้คงเหลือทุกวันที่ 7 ของเดือน -จัด...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
9 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อน...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่ขาย (ในประเทศ 2 อัตรา , ต่างประเทศ 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (เก่า) เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ - หาลูกค้าใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย - สื่อสารความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท - รับผิ...

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือนพนักงานรายวัน และรายเดือน - เช็คเวลาทำงานพนักงาน - จัดทำ Attendance - จัดทำหนังสือรับรองพนักงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อบตามกฎหมายความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบและประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย ภานในโรงงาน - และงานอื่นๆ ที่ได้...

บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
13 . นักวิจัยและพัฒนา
มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การคิดคำนวนทางวิทยาศาสตร์

บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1.รับ - ต่อ - โอน โทรศัพท์ 2.ต้อนรับแขก - เสริฟน้ำ 3.คัดแยกจดหมาย พนักงาน 4.จดบันทึกสายเข้าลูกค้าในแต่ละวัน 5.จดบันทึกผู้มาติดต่อ

บริษัท เอ็น อาร์ ณรงค์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท (รายเดือน)
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท สินสยาม เมดิเทรด จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- คีย์ข้อมูลลงในระบบของบริษัท - จัดเรียงเอกสารต่างๆ - ประสานงานภายในบริษัท

บริษัท สินสยาม เมดิเทรด จำกัด
1 Position
Salary 10,000-12,000 บาท
19 Jul 19
17 . Production Engineer (โรงงานสำโรง)
ตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุง กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควบคุมการออกแบบ มาตรฐานการผลิตภัณฑ์ การทำงานของกระบวนการผลิต จัดทำการทดลอง

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 Jul 19
18 . Sales พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายบริษัท - ติดต่อเสนองานขายสินคาให้แก่ร้านค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด - ดูแลสร้างสัมพันธ์ที่ดีกั...

บริษัท สปา โปรดักส์ ออฟ เอเซีย จำกัด
1 Position
Salary 13,000 - 19,000+++
19 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

COSMAX (THAILAND) CO.,LTD
1 Position
Salary N/A
19 Jul 19
20 . เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี-การเงิน
- กระทบยอดบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี - ปิดงบการเงินได้ - มีความรู้เรื่องภาษี สามารถขอคืนภาษีกับกรมสรรพากรได้

บริษัท เดอะ ลัคกี้ เทรด จำกัด
1อัตรา
19 Jul 19
  137 Positions      
Sort By 
Disability Jobs