JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  3,403 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงานขาย
1. รับโทรศัพท์, ตอบ Line ลูกค้า เพื่อรับออร์เดอร์และเช็คสินค้า 2. เปิดบิลขายสินค้าในโปรแกรมสำเร็จรูป express 3. สรุปยอดขายแต่ละวัน 4. ทำใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ 5. มีค่าเป้า 6. มีค่าเปิดบิล 7.มีเบี้ย...

บริษัท ไอดีไซน์ จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000-20,000 บาท
24 Apr 19
2 . Process Engineer
1. ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปร...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary N / A
24 Apr 19
3 . Warehouse Staff พนักงานคลังสินค้า ประจำสาขาสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนด 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าในระบบได้อย่างถูกต้อง 3. ดูแลและควบคุมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน Fi-Fo เพ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 12,000-15,000 บาท
24 Apr 19
4 . ช่างประจำเครื่องจักร (ประจำสาขาสมุทรปราการ)
1. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน 2. ควบคุมและดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป 4. จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
24 Apr 19
5 . QA Engineer ประจำสาขาสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า - รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Apr 19
6 . Warehouse Section Head หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (สาขาสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการด้านงานคลังสินค้าทั้งระบบ เช่น รับเข้าวัตถุดิบ,จ่ายวัตถุดิบ,รับเข้าสินค้าสำเร็จรูป,จ่ายออกสินค้าสำเร็จรูป,ควบคุมสินค้าคงคลัง - รวมทั้งงานจัดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Apr 19
7 . Sale Admin (เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย) ประจำสาขาสมุทรปราการ
- รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย - สรุปและจัดทำรายงานขาย - ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary N/A
24 Apr 19
8 . Sales Engineer (วิศวกรขาย) สาขาสมุทรปราการรับสมัครด่วน !
ประสานงานกับลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า วางแผนงานและดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ทำเอกส...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary N/A
24 Apr 19
9 . บัญชีต้นทุน
- บันทึกต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายในโรงงาน - บันทึกต้นทุนการผลิต - จัดทำรายงานต้นทุน - ตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลัง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยวิวัฒน์แคนแวสอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Apr 19
10 . วิศวกรไฟฟ้า
1.รับผิดชอบระบบไฟฟ้าโรงงานทั้งหมด 2.ปรับปรุงวิธีการผลิต และเครื่องจักร 3.ทำกิจกรรมพลังงาน และ Co2

บริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Apr 19
11 . Subject Teacher Urgently Required! (Native Speaker)
As we are opening a new department which focuses on problem-based learning, technology and international communication, we're looking for a capable, qualified and inspiring teachers and staff to be a...

โรงเรียนประภามนตรี 2
1 Position
24 Apr 19
12 . เจ้าหน้าที่วิชาการวัดผลรับสมัครด่วน !
- งานด้านวิชาการ วัดผล ประเมินผล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
24 Apr 19
13 . ครูสอนภาษาจีน (ด่วน)รับสมัครด่วน !
- สอนวิชาภาษาจีน - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย *** สัมภาษณ์งานที่ โรงเรียนประภามนตรี 2 ***

โรงเรียนประภามนตรี 2
1 Position
24 Apr 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ศึกษารวบรวม ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ด้านงานวิชาการ - งานทะเบียน , งานวัดผลการศึกษา - ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

โรงเรียนประภามนตรี 2
Salary ตามวุฒิการศึกษา
24 Apr 19
15 . Site Engineer
- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน / ตรวจติดตามแผนการปฏิบัติงาน - ควบคุม / กำกับดูแลผู้รับเหมา /ช่างให้ทำงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบและควบคุม อนุมัติการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ - ควบคุม...

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
10 อัตรา ** 2 อัตรา ประจำที่ CP สระบุรี(ด่วน)
Salary 17,000 + (ไม่รวม ค่าน้ำมัน/คอมมิชชั่น/รางวัลการขายพิเศษ)
24 Apr 19
16 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.ตัดเหล็ก 2.คัดแยกงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท อาร์แอลซี รีไซคลิ่ง จำกัด
2 Position
Salary 15,000
24 Apr 19
17 . Sale-Buyer
- บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าของบริษัท - ติดต่อลูกค้านอกสถานที่เพื่อเจรจาการค้า - เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้แก่บริษัท - รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

บริษัท อาร์แอลซี รีไซคลิ่ง จำกัด
2 Position
Salary 16,000+ Commission+ Bonus on performance
24 Apr 19
18 . Assistant QMR
- ดูแลการจัดทำและรักษาระบบ ISO9001 , IATF 2016 ดูแลการ Audit ต่างๆ - ดำเนินการประชุมประจำเดือน - กำกับดูแลการควบคุมเอกสาร

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด
1 Position
Salary 15,000 - 20,000 บาท
24 Apr 19
19 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานดูแลลูกค้าทั้งใหม่และเก่า(ด้านงานแม่พิมพ์พลาสติก,งานฉีดพลาสติก, Punch-die,Jigfixture Body Car,Spare Parts,Toolling) 2.ขยายฐานลูกค้าให้กับบริษัทฯได้ 3.ทำงานตามระบบของบริษัทฯ

บริษัท เอส.เจ.อินดัสเตรียล 2000 (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลงและพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน
24 Apr 19
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.พิมพ์บิลใบกำกับภาษี,วางบิล,จ่าเช็ค 2.ลงบัญชีสมุดรายวันรับ - จ่าย 3.ยื่นเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย 4.ระบบลูกหนี้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6.ทำงานจันทร์ - ศุกร์

บริษัท แคนนิว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 Apr 19
  3,403 Positions      
Sort By 
Disability Jobs