JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  96 Positions      
Sort By 
1 . Process Engineer (บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจำวันและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ 2.เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาตามที่ตรวจพบจากการตรวจสอบประจำวันต่อผู้บังคับบัญชาก่อนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 3.ออ...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
26 May 19
2 . พนักงานผลิต (บริษัทไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลการเดินเครื่องจักรภายในหน่วยงาน 2. บันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน 3. ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 4. รายงานปัญหาอุปสรรค์ในการทำงานแก่ผู้บังคับบัญชาในสายงาน

VS Group
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
26 May 19
3 . พนักงานผลิต (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 May 19
4 . นักเคมี (บริษัท ไนโตรเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ประจำโรงสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีที่ใช้ในแล็บและควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน - ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ จากผู้ขาย และ Product หลังการผลิตก่อนจำหน่ายให้ลูกค้า - ทำ Project ทดลอง NEW P...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 May 19
5 . หัวหน้าแผนกบรรจุภัณฑ์ (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และผลักดัน งานบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายการทำงานที่กำหนด ...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 May 19
6 . ช่างซ่อมบำรุง (บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด) รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโรงงาน - ดูแลและจัดการงานซ่อมบำรุงทั้งหมดของบริษัท (ประจำโรงงานสมุทรสาคร หยุด 2 วันต่อสัปดาห์)

VS Group
1 อัตรา
26 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ สโตร์ คลังสินค้า
- บันทึกข้อมูลการรับ-การเบิกจ่ายสินค้าและบรรจุภัณฑ์เข้าระบบ - จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลสรุปการรับ – จ่าย / สินค้าคงเหลือ - ทบทวนเอกสารเสนอซื้อเมื่อถึงจุด Min และ MAX - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง - ตรว...

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
8 . QA Manager
1. รับผิดชอบและบริหารจัดการงานในฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพทั้งระบบ 2. รับผิดชอบเป็น QMR รับการAudit ระบบคุณภาพ ISO, GMP,Audit จากลูกค้า ฯลฯ 3. รับผิดชอบเป็นผู้นำ/ผลักดัน ในการพัฒนาองค์กรโดยนำระบบ 5ส...

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
9 . Process Engineer
1.ทำกิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิต /ปรับปรุงกระบวนการ เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดสูญเสีย โดยนำกิจกรรม SIM lean kaizen ฯลฯ มาใช้ในองค์กรขององค์กร 2.ทำกิจกรรม ลดต้นทุนด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 May 19
10 . จป.วิชาชีพ
ทำหน้าที่จป.วิชาชีพ สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 May 19
11 . หัวหน้าคลังสินค้า / หัวหน้างานผลิต สาขาเทียนทะเล สาขามหาชัยรับสมัครด่วน !
1จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์ 2ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องการซื้อขายและเอกสารโอนย้ายระหว่างสาขา 3จัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ แบ่งงานแล...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
25 May 19
12 . ช่างปรับฉีดพลาสติก,ช่างรีดท่อ (ประจำโรงงานมหาชัย,เทียนทะเล 25,สะแกงาม )รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งอุปกรณ์ Pin/Die/Sleeve - ปรับแต่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน condition - ควบคุมสภาวะการผลิตให้เสถียร - ควบคุมผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย บันทึกเอกสารตามระเบียบปฏิบัติงาน - ควบคุมดูแลบำรุงรักษ...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 20,000- 50,000 บาท (รายได้รวม มีโอทีทุกวัน )
25 May 19
13 . พนักงานฝ่ายผลิต สาขามหาชัย/สาขาสะแกงาม
- ควบคุมการฉีดการขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ตรวจสอบชิ้นส่วนงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด - ตัดแต่งชิ้นงาน - บรรจุงาน - ประกอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ - แพ็คสินค้า

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
20 อัตรา
Salary 350-400 บาท ต่อวัน
25 May 19
14 . ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน (ด่วนมาก)
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. สนับสนุนงานฝ่าย...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
25 May 19
15 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
- ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต - บรรจุ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบรูณ์ - ควบคุมดูแล ป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างกระบวนการผลิตและบรรจุ - บันทึกและจัดเก็บบันทึกผลในกระบวนการผลิตและบรรจุไว้เพื่อการตรวจสอบ -...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
25 May 19
16 . ช่างไฟฟ้า
- ดูแลรับผิดชอบงานไฟฟ้า,ซ่อมบำรุง ส่วนโรงงา - ติดตั้งระบบไฟฟ้ากับทีมงานในส่วนงานของลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
25 May 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงาน สมุทรสาคร)
1. ตรวจเช็คสินค้า,จัดสินค้า ตาม Order เพื่อรอส่ง 2. เช็คสต็อกวัตถุดิบ/สินค้าภายในคลัง 3. จัดทำรายงานการบริหารงาน Stock, การรับเข้า และการเบิกจ่ายสินค้า 4. ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในแผนก 5. ควบค...

บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000+(ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัทฯ)
25 May 19

บริษัท บางกอกพลาสแพ็ค 99 จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
19 . พนักงานจัดส่งสินค้า (Delivery staff)รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมสินค้าตามเอกสารและตรวจเช็คความถูกต้องทุกครั้ง 2. จัดเรียงสินค้าขึ้นรถจัดส่งตามหลักการ LIFO 3. วางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้าประจำวัน 4. ส่งมอบสินค้า และเอกสารประกอบ แก่ลูกค้าให้ทันตามกำหน...

บริษัท ยูโรเท็ค เคมีคอลส์ ซัพพลาย จำกัด
1 Position
Salary 11,000 บาท
25 May 19
20 . เจ้าหน้าที่ ISOรับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ทั้งหมดของบริษัท • ตรวจประเมินระบบ ISO • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บิ๊กเบน เพนท์ จำกัด
Salary ตามตกลง
25 May 19
  96 Positions      
Sort By 
Disability Jobs