JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,354 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. หา Shelf life ผลิตภัณฑ์ 2. ทำ Sensory test ผลิตภัณฑ์เก่า-ใหม่ 3. ทำรายงาน Lab test และ เอกสารต่างๆของแผนก RD และระบบคุณภาพ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
2 . หัวหน้าหน่วย HORECAรับสมัครด่วน !
- ประสานงานในการรับคำสั่งซื้อสินค้า จากกลุ่ม HORECA - เปิดขายสินค้าในช่องทาง HORECA รายใหม่ - เพิ่ม SKU ใหม่ในช่องทาง HORECA รายเดิม - จัดทำรายงานพร้อมสรุปปัญหา ประจำเดือน ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมา...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
3 . พนักงานขาย ตจว (รุ่นใหม่)รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
27 Jun 19
4 . หัวหน้าไลน์เตรียมรับสมัครด่วน !
1. เพื่ออบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. วางแผนอัตรากำลังพนักงานในแต่ละวัน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน - หลั...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000+โอที
27 Jun 19
5 . พนักงานเช็คเกอร์ (บรรจุ)รับสมัครด่วน !
1. เบิกและตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ในไลน์ผลิต และตรวจเช็คนับสต๊อคคงเหลือให้ถูกต้อง 2. ทำรายงานการผลิตส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary 11,000+OT
27 Jun 19
6 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500.-
27 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่ผลิตรับสมัครด่วน !
1.ติดตาม,ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ 2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายกระบวนการผลิต 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
27 Jun 19
8 . พนักงานขายเครดิต ตจว. รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายสินค้าตามทริปการขาย,เขตที่รับผิดชอบ 2.คีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า,รายงานประจำทริป 3.การจัดสินค้า,ตรวจสอบสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 12,000-13,000+คอมมิชชั่น
27 Jun 19
9 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแลระบบน้ำ / ลม / Boiler 3. ร่วมศึกษาและนำเสนอแนวทางโครงการต่าง ๆ เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. สร้าง/ปรับปรุ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 14,000 บาท
27 Jun 19
10 . พนักงานขับรถหน่วยรถ ต่างจังหวัด (6 ล้อ) ( DEN)รับสมัครด่วน !
1.ขึ้น-ลงสินค้า ออกขายต่างจังหวัดวันที่1-25 2.กลับเข้าบริษัท วันที่ 25 คืนของ เคลียร์เอกสารให้บริษัท 3.วันที่30-31 เตรียมขึ้นของ,วางแผนการออกทริป

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,500 + เบี้ยเลี้ยง
27 Jun 19
11 . ฝ่ายส่งสินค้า,เอกสารรับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าและเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้

บริษัท แอซซ่า ซิสเต็มส์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
27 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดมาตาฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2.รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานความปลอดภัย และป้ายเดือน สัญญลักษณ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบความปลอดภัย 3.ดูแลและควบคุมผู้รับเหมาช่วงและ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสมุทรสาคร
- บริหารต้นทุน กำไร ของแผนก Dry Food - ควบคุมยอดสูญเสียของแผนก - วางแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย - วางแผนและจัดสรรพนักงานให้เพียงพอและมีความเหมาะสม - จัดทำ Report, coaching พนักงานภายใ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
27 Jun 19
14 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- Fruit&Vegetable) สาขาสมุทรสาคร
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
27 Jun 19
15 . พนักงานขับรถส่วนกลาง - สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
- ขับรถยนต์บริการแก่หน่วยงานต่างๆ - ดูแลและรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี – TBR (จ.สมุทรสาคร)
-จัดทำบันทึกรายงานเอกสารทางบัญชี การเงิน ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ให้ถูกต้อง -ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานประจำเดือนให้ตรงกับระบบ SAP -จัดทำบันทึกเอกสารรับ – จ่าย โอน สินค้าประจำวันให้ถูกต้อง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องจักร-สายการผลิตสุรา
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อให้ผลิตสุราเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุเบื้องต้นเครื่องจักรบรรจุ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
18 . Supervisor แผนกผลิต
บริหารจัดการ การจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ, เครื่องจักร, อัตรากำลังคน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 Position
Salary 28,000 - 50,000
27 Jun 19
19 . ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการงานคำนวนต้นทุนสินค้า 2. บริหารจัดการงานคำนวนต้นทุนมาตราฐาน 3. บริหารจัดการงาานประมาณราคาต้นทุน 4. บริหารจัดการงานปิดบัญชีต้นทุน ** ต้นปี 2563 สามารถย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงงานใหม่ ...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
ดูแลงานเอกสารบัญชี, เอกสารงานด้านบัญชี บัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ , เอกสารงานบัญชี รายเดือน และ ก่อนปิดงบ ใช้โปรแกรม Express/Winspeed ภาษีทั้งระบบ ภงด.ทั้งหมด

บริษัท ไทย กรีน เนชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
  1,354 Positions      
Sort By 
Disability Jobs