JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,357 Positions      
Sort By 
1 . Mechanical Design (Senior Engineer)
- Designing of automation machines, jigs and fixtures. - Develop new technology to prepare automatic machine. - Design and develop to increase machine capability performance of automation machine. ...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
2 . QA/QC Supervisor
1.รับ ตรวจสอบและอนุมัติใบบันทึกผลการตรวจสอบวัตถุรับเข้าระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ดูแลและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนงานและควบคุมการตรวจสอบคุ...

บริษัท เฟล็กโซพริ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
18 Jul 19
3 . ผู้จัดการส่วนการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วางแผนการตลาด 2. วิเคราะห์งบประมาณ เตรียมการวางแผนงานการตลาด 3. รวบรวมข้อมูลในเรื่องเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทได้เป็นอย่างดี 4. สามารถควบคุมงานได้อย่างดี

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
18 Jul 19
4 . Sales Department (Engineer)
- Support Sales Function. - Assistant Sales. - Work on - site when needed. - Support Quotation, Sales-contract, all document.

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
1. ร่วมกำหนดนโยบาย, แผนงาน และกลยุทธ์ต่าง ๆ ของฝ่ายวิศวกรรม 2. รับผิดชอบในการบังคับบัญชา มอบหมายงาน ควบคุมดูแล ติดตามงาน และแนะนำแก้ไขปัญหาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายวิศวกรรมปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
6 . หัวหน้าแผนก Frozen
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและแผนที่วางไว้ -แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน รายงานผลการทำงานปัญหาที่เกิดขึ้น สรุปผลการทำงานให้หัวหน้างาน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
7 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป และพัสดุหีบห่อ - วางแผนการทำงานและกำหนดวิธีป้องกันปัญหาของแผนกคลังสินค้า - ตรวจติดตามให้การดำเินินงานของทีมงานเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
8 . Supervisor บรรจุปิดฝาสินค้า
- กำหนดแผนงานในการปฎิบัติการผลิต - ตรวจสอบควบคุมดูแลให้พนักงานทำการผลิตตามแผนที่กำหนด - แก้ไขปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานระหว่างหน่วยงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
9 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์รับสมัครด่วน !
ออกแบบผลิตภัณฑ์และงานออกแบบต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,500-16,000
18 Jul 19
10 . เจ้าหนาที่ QMR รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบเอกสาร ของ GMP HACCP 2.ทบทวนระบบงานและระบบเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่ในระบบ 3.ทำรายงานประกันคุณภาพประจำปี 4.ติดต่อและประสานงานกับผู้รับการตรวจต่างๆของหน่วยงาน 5.วางแผนการรับการตรวจจากภายใน...

บริษัท พี.ที. ฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 18,000-25,000
18 Jul 19
11 . ผู้จัดการแผนก (จัดซื้อวัตถุดิบ)
­ - ติดต่อ ประสานงานในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่ใช้การผลิตสินค้า กับ SUPPLIER และ โรงงาน - ตรวจประเมิน supplier และ improve supplier system - ­Support งาน เอกสาร และ ร่วมกับ ทีม supply chain ใ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
12 . หัวหน้าแผนกขูดปลา
- รับนโยบายการผลิตจากผู้บังคับบัญชา มาจัดงาน วางแผนล่วงหน้าก่อนผลิต - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานที่ตนเองรับผิดชอบทั้งหมด - รายงานผลการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นขณะทำงานและสรุปผลการทำงานทั้งหมดในแต...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ/ต่างประเทศ
จัดซื้อในประเทศ - จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ช่าง หรือมีประสบการณ์จัดซื้อทั่วไป - ตรวจสอบรายละเอียดในใบขอซื้อ ขอซ่อม - ติดต่อเจรจา ต่อรองการซื้อสินค้ากับผู้ให้บริการ - ติดต่อประสานงานระหว่าง...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่เปิดบิล(Express)
- เปิดบิล - วางบิล - รับเช็ค - สรุปยอดภาษีขาย - ชนยอดภาษี

บริษัท ยูนเชง เพลท-เมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary 15,000-22,000
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 2
1.ดูแลควบคุมลูกหนี้ต่างจังหวัด 2.ทำรายงานประจำเดือน ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย 3.บันทึกรายการรับชำระเงิน - ตัดลูกหนี้ในระบบ 4.ติต่อประสานงานธนาคารในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
16 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1.จัดทำแผนงานแผนกประกันคุรภาพผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและส่งให้กับผู้บังคับบัญชาพิจารณาตรวจสอบ 2.ประสานงานกันส่วนงานคลังสินค้าและส่วนบริหารงานขายในการจัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้กับลูกค้าตลอดจนเอก...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
17 . หัวหน้าแผนกระบบงานประยุกต์
1.สามารถนำเสนอและพัฒนาโปรแกรมในระบบต่างๆภายในบริษัท 2.สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม .net /VB.net / JAVA / Database SQL / MYSQL / OOP Concept / ASP.net/Crystal Report / MS Report 3.เคยใช้โปรแกรม ERP เร...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1. ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การรับตัวอย่าง จนถึงการรายงานผลให้กับลูกค้าตามมาตรฐานที่กำหนด 2. กำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีของแผนกให้สอดคล้องกับฝ่าย เช่นการสอบเทียบเครื่อง...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย 1.บริหารงานและจัดการงานผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบในแผนกสเปรย์ดราย (Spray Day ) ครีมเทียม ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
20 . Purchasing Officer / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับผิดชอบจัดซื้อสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ Packaging Materials เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่าย/ส่วนต่างๆในองค์กร 2.สรรหาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ รวมถึงประเมินคุณภาพของผู้ส่งมอบ 3.เจรจาการต่อรอง ดำเนินการจัดซื...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา !รับสมัครด่วน!
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
  1,357 Positions      
Sort By 
Disability Jobs