JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  86 Positions      
Sort By 
1 . Assistant Internal Audit Risk Control Manager (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for the timely execution of risk-based internal audits in accordance with the annual audit plan and projects - To improve our operations by bringing systematic and disciplined approach ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 60,000 - 80,000 บาทหรือมากกว่า( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ) และสวัสดิการอื่นๆ
24 Jun 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
1.วางแผนระบบประกันคุณภาพร่วมกับผู้จัดการฝ่ายผลิต/ควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตราฐาน 2.ดูแลระบบคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คงอยู่และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดูแลพัฒนาระบบคุณภาพที่มีอยู่ รวมถึงการ ...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (รายเดือน)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตของไลน์ ความละเอียดรอบคอบต่อหน้าที่ 2.งานเกี่ยวกับการแพ็คสินค้า

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
5 Position
Salary โครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
24 Jun 19
4 . QA & QC Manager (Paper Converting & Flexible Packaging), รหัส 20190528
Report to: ผู้บริหารระดับสูง Subordinate: เจ้าหน้าที่สายงานประกันคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ (รวม 20 คน) Work location: นิคมสินสาคร http://www.suksawad.com/ Work day: ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และวันเส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1 Position
Salary Competitive
24 Jun 19
5 . หัวหน้าแผนกผลิต Production Supervisor (สมุทรสาคร)
ดูแลการผลิตบรรจุน้ำมันมะพร้าว,ผักกาดดอง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
3.อัตรา
24 Jun 19
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต / เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
หัวหน้าฝ่ายผลิต เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท - ควบคุมการจัดเตรียมวัตถุดิบที่ถูกต้องในการผลิตแต่ละวัน - เดินตรวจสอบการทำงานของแต่ละแผนกให้ทำงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - วางแผนจำนวนสินค้าที่จะผลิตใ...

บริษัท อเมริกันเบเกอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
7 . หัวหน้างานแผนกผลิต (Production Supervisor) โรงงานสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- วางแผนกำลังการผลิต คน วัตถุดิบ เครื่องจักร - ประมาณการยอดการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
-กำหนดนโยบายและมาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของ บริษัทพร้อมกำหนดวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ -วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานกำหนดและหาแน...

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 Position
Salary ตามการตกลง
24 Jun 19
9 . หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน - ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพและมาตรฐานต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้น - กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต วัต...

บริษัท ออร์บิท ฟาสเทนเนอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
10 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลทั้งกระบวนการผลิต 2.ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิตทั้งหมด 3.สามรถแก้ไขปัญหาเแพาะหน้าได้เป็นอย่างดีในการทำงาน 4.สรุปรายงานส่งให้ผู้จัดการเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงนต่อไป 5.บริหารจัดการเรื่องกำ...

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
1อัตรา
24 Jun 19
11 . หัวหน้าแผนก (Supervisor) คลังสินค้าวัตถุดิบ (ประจำโรงงาน)
1.จัดการงานเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 2.จัดการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายและควบคุมดูแลจำนวนคงคลังของ วัตถุดิบและ บรรจุภัณฑ์ 3.บริหาร ดูแลและประสานงานเพื่อจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
12 . หัวหน้าแผนกบรรจุภัณฑ์ (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ วางแผน ปรับปรุง พัฒนา และผลักดัน งานบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายการทำงานที่กำหนด ...

VS Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 Jun 19
13 . PRODUCTION / QC SUPERVISOR ( UHT )
ควบคุมดูแล การผลิตนมอัลมอนด์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ เวลาตามแผนงานที่กำหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม มาตรฐาน BRC และ ตามระเบียบ บริษัทฯ

บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด
หลายตำแหน่ง
Salary ขึ้นกับความรู้ความสามารถ และ ประสบการณ์ในการทำงาน
24 Jun 19

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
15 . QC Manager
1.Develop and manage quality control systems & software designed to ensure continuous production of advanced composite materials and applications. 2.Supervise a team of quality control inspectors. 3...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
16 . หัวหน้าห้องล้างอุปกรณ์และไลน์ผลิต (ประจำโรงงาน)
1. วางแผน ควบคุมดูแล การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในไลน์ผลิต และพื้นที่ไลน์ผลิต 2. ควบคุมดูแล การทำงานของหัวหน้าพนักงานและพนักงานห้องล้างอุปกรณ์ 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื...

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary เริ่มต้น 12,000 ++
24 Jun 19
17 . หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ (QC)
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) 1. ควบคุมคุณภาพสายการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ตัดสินใจดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3. รายงานปัญหาที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา 4. ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
24 Jun 19
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิต **ด่วน ประสบการณ์สายงานอาหาร 2 ปี**
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jun 19
19 . รองผู้จัดการฝ่ายผลิต **มีประสบการณ์ด้าน SNAK หรือขนมขบเคี้ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ**
-­ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -­ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนก (QC) **ประสบการณ์สายงานอาหาร**รับสมัครด่วน !
- ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการรับลูกค้า/external auditor ในการตรวจสินค้า - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jun 19
  86 Positions      
Sort By 
Disability Jobs