JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  35 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
20 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน+ค่าอาหาร 30 บาท/วัน
17 Jun 19
2 . ++รับสมัครด่วน++ผจก.แผนก ขนส่ง , แผนกผลิต,แผนกคลังสินค้า++ ปฏิบัติงานนิคมสินสาคร
++ ผู้จัดการแผนกขนส่ง++ ลักษณะงานพอสังเขปมีดังนี้ กำหนดแผนงาน , กลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการรับ – จ่ายและจัดส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งวางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีตลอดจนร่วมจ...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
3 อัตรา ( ปฏิบัติงานจันทร์-เสาร์) 08.30-17.30 น.
Salary ตามโครงสร้างบริษัท +สวัสดิการดีมาก
16 Jun 19
3 . หัวหน้าไลน์เตรียมรับสมัครด่วน !
1. เพื่ออบรมพนักงานเข้าใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2. เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. วางแผนอัตรากำลังพนักงานในแต่ละวัน 4. ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อน - หลั...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000+โอที
16 Jun 19
4 . Production Supervisor **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 Jun 19
5 . ผู้จัดการโรงงาน/ Factory manager
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตภายในโรงงาน - บริหารการจัดการและวางแผนการทำงานในภายองค์กร - ควบคุมดูแลงานในสายงานทั้งระบบ - แก้ไขปัญต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

บริษัท สลีพเวลล์ อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
15 Jun 19

บริษัท สันต์ไทย จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนกลาง
1.จัดทำเอกสารการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ และสรุปรายงานประจำเดือน 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
15 Jun 19
9 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
10 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ Thermal Process (ยูนิคอร์ด1)
- ออกเอกสารแบบการทดลองและคิดคำนวนสูตรสำหรับการทดลอง HP/TD ควบคุมการทดสอบให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหากับงานทดสอบตามข้...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jun 19
11 . STAFF "PRODUCTION" รับสมัครด่วน !
1. ศึกษากระบวนการผลิต เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในแผนกที่ตนรับผิดชอบ 2. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการที่ได้วิเคราะห์มากับหัวหน้าแผนก เพื่อพิจารณาทำการทดลองปรุงปรับกระ...

SHINKO ASIA (BANGKOK) Co., Ltd.
12 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
12 . ผู้ช่วยควบคุมฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน 2. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง 3. จัดทำ KPI ของหน่วยงานผลิตและสามารถวัดผลได้อ...

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง + ค่า KPI
15 Jun 19
13 . พนักงาน QC เข้ากะได้
1.ตรวจสอบคุณภาพของเหล็กวัตถุดิบ รับเข้าและสำเร็จรูป 2.บันทึกรายงานการตรวจสอบคุณภาพงาน 3.ใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบคุณภาพเหล็ก

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
14 . หัวหน้าหน่วยผลิต (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ร่วมวางแผนงาน กิจกรรมภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท แวนน์ คอสเมติกส์ แอนด์ แลบอราทอรี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
15 . พนักงานผลิต (บ.อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)
ควบคุมดูแลเครื่องจักร เพื่อให้การผลิต ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทันตามกำหนดเวลา โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย

VS Group
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Jun 19
16 . โฟร์แมน(ควบคุมการผลิต)
ดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตาม spec.

บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
14 Jun 19
17 . ช่างควบคุมเครื่องจักร/เดินเครื่องจักร
ควบคุม และประสานการผลิต ติดตามให้เป็นไปตามแผนการผลิต ประสานงานการซ่อม จัดเตรียมอะไหล่เครื่องจักร จัดทำ PM เครื่องจักร ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ทำกิจกรรม 5 ส, ไคเซน, และระบบ ISO ฯลฯ

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
5 ตำแหน่ง
Salary 9,000 - 15,000. บาท
14 Jun 19
18 . Supervisor บรรจุปิดฝาสินค้า
- กำหนดแผนงานในการปฎิบัติการผลิต - ตรวจสอบควบคุมดูแลให้พนักงานทำการผลิตตามแผนที่กำหนด - แก้ไขปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานระหว่างหน่วยงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
19 . พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำสมุทรสาคร)
หน้าที่รับผิดชอบพนักงานผลิต 1.ปฏิบัติงานในแผนกผลิตตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และบันทึกเอกสารระบบคุณภาพ 2.จัดเตรียม และตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต ก่อนเริ...

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
10 อัตรา
14 Jun 19
20 . Operation Manager (Printing & Paper Packaging), ประจำโรงงานสินสาคร
Report to: Operation Director Subordinate: Press Manager, Planning Manager, Planning Specialist/Officer, Assistant Press Manager, Converting Manager, Production Engineer, Daily & Monthly worker (Tota...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary Competitive
14 Jun 19
  35 Positions      
Sort By 
Disability Jobs