JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  41 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าไลน์บรรจุ 1รับสมัครด่วน !
1. ประชุมแจกจ่ายงานประจำวัน 2. สอนวิธีการทำงาน ณ จุดปฎิบัติงาน ปฎิบัติตาม KPI แผนก 3. ควบคุมปริมาณการสูญเสีย ปฎิบัติตาม GMP พื้นฐาน

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 11,000+OT
15 Sep 19
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยผลิต
1. ควบคุมการผลิตการแปรรูปสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพตามาตรฐานสินค้านั้นๆ 2. ควบคุมพนักงานผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน 3. เก็บรวบควบรวมข้อมูลผลิตส่งหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล 4. ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามระบบม...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 Position
Salary N/A
14 Sep 19
3 . หัวหน้าหน่วยฝึกหัดรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานชั่งสี/เคมี 2. วางแผนการชั่งสี/เคมีตามแผนการผลิต 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการชั่งสี/เคมี 3. ควบคุมสต๊อกสี/เคมี

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
4 Position
14 Sep 19
4 . Production Engineer
ควบคุมดูแลการผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูกให้เป็นไปตามแผนผลิต พร้อมแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติและสรุปรายงานผลการผลิต

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
5 . พนักงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชิมะคิว จำกัด / SHIMAKYU Co., Ltd.
20 อัตรา
Salary 325 บาท/วัน+ค่าอาหาร 30 บาท/วัน
14 Sep 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และ วัตถุดิบ 2.การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระ...

บริษัท ที.เอ.พี.สามมิติ โพลีแซค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
7 . หัวหน้าหน่วยผลิต(อาหารและเบเกอรี่)
- ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดของเสียจากการผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - วางแผนอัตรากำลังคน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันฝ่ายผลิตท้ั้งหมด - ง...

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
14 Sep 19
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต(อาหารและเบเกอรี่)
วางแผนและควบคุมการผลิตเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป และเบเกอรี่แช่แข็งให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และเคยผ่านงานระบบคุณภาพISO และระบบ GMP/HACCP มาก่อน

บริษัท ไอเอฟซี อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
14 Sep 19
9 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จำนวนมาก
Salary ค่าแรงวันละ 325 - 340 บาท
14 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดรายรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย 1.บริหารงานและจัดการงานผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบในแผนกสเปรย์ดราย (Spray Day ) ครีมเทียม ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
5 อัตรา
14 Sep 19
12 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ดูแลควบคุมเครื่องจักร - ดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟลคซ์-ไอเบิล พลาส จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
13 . ช่างผลิตสปริงรับสมัครด่วน !
1.ปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตงานสปริงตามแบบงาน 2.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนด 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงสปริง จำกัด
3 Position
Salary N/A
14 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบ งานใน line การผลิตให้ตรงตามแผนการผลิตและเวลาที่กำหนดส่ง รวมถึงดูแลเรื่องคุณภาพระหว่างการผลิต รวมถึงยอดการผลิตในแต่ละวัน และรายงานปัญหากรณีที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตสินค้า

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลงหรือตามโครงสร้างของบริษัท
14 Sep 19
15 . Production Supervisor **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
14 Sep 19
16 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.ดูแล ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
10 Position
Salary 350 บาท/วัน
14 Sep 19
17 . ผู้จัดการโรงงาน
- บริหารจัดการฝ่ายผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วางระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ - สามารถลดปริมาณการสูญเสียได้ - การควบคุมคุณภาพ - วางแผนการผลิตภายในโรงงานทั้งหมด - วิเคราะห์ปัญหาที่คาดว่าจะเกิด แล...

บริษัท เกียต้า ไดคาสติ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.วิเคาระห์แผนการผลิตและแผนกจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนกการ...

บริษัท เอเชีย โปรดิ้วส์ แอนด์ ดีเวอล๊อปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
หลายอัตรา
Salary xxxx
14 Sep 19
20 . ช่างควบคุมเครื่องจักร/เดินเครื่องจักร
ควบคุม และประสานการผลิต ติดตามให้เป็นไปตามแผนการผลิต ประสานงานการซ่อม จัดเตรียมอะไหล่เครื่องจักร จัดทำ PM เครื่องจักร ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ทำกิจกรรม 5 ส, ไคเซน, และระบบ ISO ฯลฯ

บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง)
5 อัตรา
Salary 10,000 - 15,000. บาท
14 Sep 19
  41 Positions      
Sort By 
Disability Jobs