JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. ประสานงานนำส่งตัวพนักงงานไปสถานพยาบาล กรณีอุบัติเหตุ / เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 3. ตรวจสอบหาสาเหตุ การประสบอันตรายเจ็บป่วย...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 Position
Salary N/A
21 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูง
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรกรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ตรวจวัดและประเมินสถาพแวดล้อมในการทำงาน , ประสานงานกับพนักงานและแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภั...

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดมาตาฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2.รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานความปลอดภัย และป้ายเดือน สัญญลักษณ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบความปลอดภัย 3.ดูแลและควบคุมผู้รับเหมาช่วงและ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
4 . ทรัพยาการบุคคล(จป.)
- นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมก...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
21 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ศูนย์มหาชัย))
1.การจัดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การปฏิบัติงานให้เป็นไปในตามกฎหมาย 3.การประเมินความเสี่ยง 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
7 . จป.เทคนิค ( Safety Site ) รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปลอดภัย ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย...

LeKise Lighting Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
21 Aug 19

บริษัท ไอ ที เอส แอดวานซ์ เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
1 Position
21 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย • ปร...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
บันทึกจัดทำเอกสาร/ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย

บริษัท โฟร์เอ็นโฟรเซ่นฟู๊ด จำกัด
1 Position
20 Aug 19
11 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะการจัดการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมให้นายจ้างเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้อง...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
12 . จป.วิชาชีพ/เจ้าหน้าที่จัดเก็บสินค้าคงคลัง
ปฎิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งหมด ปฏิบัติงานตาม JD ของ จนท.จัดเก็บสินค้าคงคลัง อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
2 อัตรา
19 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ดูแลงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2.ร่วมวิเคราะห์งานกับหน่วยงานเพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน การจัดทำ JSS 3.การสอบสวนอุบัติเหตุ และการหาแนวทางป้องกันการเกิ...

Siam Rubber Co.,Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
15 . จป.วิชาชีพ
ทำหน้าที่จป.วิชาชีพ สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Aug 19

บริษัท บางกอกพลาสแพ็ค 99 จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
- อบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน - บริหารและดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ - ...

บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ประจำที่ โรงงานสมุทรสาคร)
- รับผิดชอบงานในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย - จัดทำรายงาน และดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั...

บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
จำนวน 2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หรือตามที่ตกลงกัน
16 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย/จัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย/จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องให้ทางราชการ 3.ตรวจว...

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Aug 19
20 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ )
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ตรวจประเมินการปฏิบััติการของสถานประกอบการใ...

บริษัท ซี. เอ็น. เอส. สตีลไพพ์ จำกัด
1 อัตรา
15 Aug 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs