JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  11 Positions      
Sort By 

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
3 อัตรา
18 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง (Lab)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านห้องปฎิบัติการ (ห้อง Lab) - ควบคุมกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
2 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 May 19
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจุลินทรีย์/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคมี
1. ตรวจวิเคราะห์ผลทางด้านจุลินทรีย์หรือด้านเคมี และบันทึกผลข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 2. สรุปผลทางด้านจุลินทรีย์ หรือ ด้านเคมี 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
17 May 19
4 . เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการเคมีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ/สารเคมี ที่ใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพของกาวเรซิน 3. ตรวจสอบคุณภาพของกาวที่ใช้ในการผลิตกระดาษเคลือบเมลามีน 4. ทำรายงานผลการตรวจสอบ (วัตถุดิบ, สารเคมี, เรซิน, กระดาษเคล...

บริษัท เอ็มเค วู้ดเทค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 May 19
5 . เจ้าหน้าที่ Lab Color Matching
1. จัดเตรียมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ( Color Matching ) 2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 3. ทดสอบสีและเคมีสำหรับงานพิมพ์ 4. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในห้อง Lab

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
16 May 19

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
4 อัตรา
16 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (วิเคราะห์เคมี)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจวิเคราะห์แร่ธาตุในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน 3.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด (VSC)
1 อัตรา
Salary 17,000-25,000 บาท
16 May 19
8 . นักวิเคราะห์ (Micro)
- ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างวัตถดิบ ยาสำเร็จรูป วัสดุบรรจุ - สุ่มตัวอย่างน้ำ PW ในบริเวณผลิต และ PW Plant - Subculture เชื้อมาตรฐาน - ทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ - อื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 May 19
9 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ - วางแผนการทดสอบหรือการผลิตที่เกี่ยวข้อง

B.R.S. INTERTRADE LTD., PART
1 Position
Salary ตามตกลง
14 May 19
10 . เจ้าหน้าที่ LAB ด้านจุลชีววิทยา (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพและมาตรฐาน 2.จัดทำ Stock Culture ของจุลินทรีย์มาตรฐานได้ 3.ดูแลจัดเก็บตัวอย่าง Retain ของวัตถุดิบสารเคมี 4...

บริษัท แวนน์ คอสเมติกส์ แอนด์ แลบอราทอรี จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
14 May 19
11 . TECHNICIAN งานทดสอบจาระบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างจาระบีให้ถูกต้องตรงตามวิธีการทดสอบที่ได้กำหนดไว้ 2.รายงานผลการทดสอบด้วยความซื่อสัตย์และทันเวลา 3.รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุถึงเป้...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
13 May 19
  11 Positions      
Sort By 
Disability Jobs