JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  22 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ (HR Manager)
1. กำหนดแผนงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ 2. กำกับดูแลการจัดทำแผนอัตรากำลังคนของบริษัทฯ 3. วางแผนและดำเนินการควบคุมให้มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ของบริษัทฯ 4. นำเสนอและ...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Apr 18
2 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
- ควบคุม และดูแลงานบุคคลทั้งระบบ - เงินเดือน ประกันสังคม ภงด. - งานด้านสรรหาและว่าจ้าง - งานด้านพัฒนาบุคคลากร - งานด้านแรงงานสัมพันธ์์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
21 Apr 18
3 . HR MANAGER (โรงงานสมุทรสาคร)Urgently Required !
1. สรรหาบุคลากร/วางแผนกำลังคน/กุลยุทธ์/การบริหารงานบุคคล 2. ดูแลประเมินการปฏิบัติงานและตรวจค่าจ้างของพนักงาน 3. งานสวัสดิการต่างๆ 4. ควบคุมการจัดทำสถิติการมาทำงานของพนักงาน 5. งานฝึกอบรม 6. ดูแล...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Apr 18
4 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำสาขาพระราม 2 )
1. ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Apr 18
5 . HRM Manager / HRD Manager (Large - Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.) Responsible for HRM & HRD Functions ; Manpower Planning & Recruitment , Compensation & Welfare , Organization Development , Performance Managment System, KPI , Career Succession Planning , Labor U...

Food People Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา เท่านั้น
Salary 60,000 - 80,000 บาทชึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ
20 Apr 18
6 . หัวหน้าแผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
บริหารงานบุคคลทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆบริษัทฯ 1. งานด้านสรรหา จัดหาแรงงานได้ทันตามกำหนดไม่ให้กระทบต่อฝ่ายที่ร้องขอ 2. งานฝึกอบรม ฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้างาน กฎระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภ...

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด Thai Thavorn Casting Lathe Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 22,000 ขึ้นไป
20 Apr 18
7 . หัวหน้าแผนกบุุคคลทำเงินเดือน/บุคคลทำเงินเดือน
1. งานในส่วนของค่าจ้างเงินเดือนทั้งระบบ ภงด.1 ภงด.1ก ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และประกันสังคมทั้งระบบ 2. ดูแลกฎระเบียบ กฎหมายกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. กำกับดูแลงานบำรุงอาคารสถานที่ ทรัพย์สินขององค์ก...

บริษัท สวิทซ เฟลคซ เพลท-เมคคิ่ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
20 Apr 18
8 . HR Manager (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามงาน ให้คำแนะนำ ในงานด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการ - รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ เน้นไปทางด้านการวางแผนการทำงาน การบริหารงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎระเบียบ และกิจ...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ์์N/A
20 Apr 18
9 . HR Director
1. Manage the training plans by the career ladder and the other organization development program that align with the business objectives. 2. Work on organizational development to support of business ...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Apr 18
10 . Vice HRD Manager
Create, conduct and evaluate all in-house training programs and materials including orientation, product knowledge, and soft skill -Analyze and recommend appropriate external training which match bus...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Apr 18
11 . ผู้จัดการส่วนจัดการทรัพยากรบุคคล
- วางกลยุทธ์การทำงาน ควบคุมและบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRD,HROD, HRM) สร้างระบบการจัดการและโครงสร้างบุคลากร - วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน,โครงสร้างตำแหน่ง,โครงสร้างองค์กร โครงสร้างเงินเดือน,กับการเ...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามความสามารถ ประสบการณ์ / โครงสร้างองค์กร
19 Apr 18
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบและงานธุรการทั่วไป หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น

บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 18
13 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- ควบดุมดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากร - ควบคุมดูแลการประเมินผลการทดลองงานและความสามารถ - การอบรมประจำปี - สำรวจความต้องการฝึกอบรมแต่ละแผนกประจำปี (Training Need) - จัดทำแผนฝึกอบรมภายใน และภายนอก - ด...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และตกลง
19 Apr 18
14 . เจ้าหน้าที่บุคคล(ประจำสาขามหาชัย)รับสมัครด่วน !
1.ประกาศและสรรหารับสมัครบุคคลากรเข้าทำงาน 2.อบรมและปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ 3.รับผิดชอบงาน Recruitment,Time Attendance 4.ตรวจสอบและเช็ควันหยุด ขาด-ลา-มาสาย ของพนักงาน 5.ดูแลเรื่องVisa & Workpermit ...

บริษัท วิวไอซ์ ( 2015) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Apr 18
15 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ , กำกับควบคุมดูแลงานด้าน HRM ทั้งระบบ , วิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรให้สนับสนุนกลยุทธ์และ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 Position
19 Apr 18
16 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ / HR& Admin Manager รับสมัครด่วน !
บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ งานธุรการ งานซ่อมบำรุง งานความปลอดภัยในการทำงาน งานระบบบริหารคุณภาพ และงานระบบ Social Compliance ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกค้า และบริษัทฯ กำหนด 1. บริหารงานทรัพยากรบุคค...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Apr 18
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ดูแลงานด้านค่าแรง,ฝึกอบรม มีประสบการณ์ฝ่ายบุคคลโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท พี.ซี.ทูน่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Apr 18
18 . ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร ด่วน
1. ดำเนินงานด้านอัตรากำลัง, โครงสร้างองค์กร, การสรรหาบุคลากร และนักศึกษาฝึกงาน 2. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน ของงานสรรหาบุคลากร 3. ดำเนินการจัดทำงบประมาณและ...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Apr 18
19 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
- วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร - ในเรื่องสรรหา การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การโยกย้าย งานสวัสดิการ โครงการเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานตำแหน่งงาน ตลอดจนควบคุม ดูแล...

Starmark Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
17 Apr 18
20 . HRD Supervisor
สรรหาบุคลากร ระดับ Officer,Supervisor,Manager และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
16 Apr 18
  22 Positions      
Sort By 
Disability Jobs