JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  14 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.รับมอบแผนงานและนโยบายของผู้บริหาร 2.ควบคุมและดูแลกฎระเบียบของบริษัทให้ดำเนินไปตามนโยบายของผู้บริหาร 3.ดูแลงานด้านต่างๆของฝ่ายบุคคล เช่น กาารคิดค่าแรง การสรรหาและว่าจ้าง การฝึกอบรม การติดต่องานราชก...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Dec 18
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM,HRD)ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี - บริหารจัดการ กำกับและคว...

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท,ตามตกลง
18 Dec 18
3 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล HRM ให้เป็นไปตามภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง 1.1 งานด้านการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.2 งานด้านการสรรหา คัดเลือกพนักงาน 1.3 งานด้านสวัสดิก...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Dec 18
4 . หัวหน้าหน่วยบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
1.สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ (พนักงานรายวัน/รายเดือน) 2.ประสานงาน และติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดสัมภาษณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำการทดสอบผู้สมัครงานเบื้องต้น 4.จัดทำ บันทึกแฟ้มประวัติพนักงาน...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Dec 18
5 . หัวหน้างาน/ผู้จัดการบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ ดูแลรับผิดชอบงานสรรหา รับพนักงานใหม่และการปฐมนิเทศ พนักงาน 2. ตรวจสอบ ดูแลรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ว่าจ้างทั้งกระบวนการ เช่น ทำสัญญา จ้าง พนักงาน ทำแฟ้มประวัติพนักงาน บันทึกข้อ...

บริษัท นิว ลุค ดีไซน์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
18 Dec 18
6 . HROD SPECIALISTรับสมัครด่วน !
พัฒนาพนักงานในองค์กรตาม Core Value ออกแบบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงาน ( PMS ) และ KPI ทบทวน ปรับปรุง และประเมิน Competency ของพนักงาน พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนา วางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร วาง...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Dec 18
7 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- ควบดุมดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากร - ควบคุมดูแลการประเมินผลการทดลองงานและความสามารถ - การอบรมประจำปี - สำรวจความต้องการฝึกอบรมแต่ละแผนกประจำปี (Training Need) - จัดทำแผนฝึกอบรมภายใน และภายนอก - ด...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และตกลง
17 Dec 18
8 . Employee Relations Supervisor
•Efficiently support all welfare administration of all staff in the factory •Monitor administration and advise all concerned. •Efficiently build the relationship between management and employees by ...

URC (THAILAND) Co., Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
17 Dec 18
9 . หัวหน้าแผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
1. วางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการของพนักงาน 2. บริหารกลยุทธ์การบริหาร 3. งานด้านทรัพยากรบุคคล 4. งานด้าน ISO 5. งานสรรหาว่าจ้าง 6. งานประสานงานโรงงาน 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Dec 18
10 . หัวหน้าแผนกบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบและงานธุรการทั่วไป หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น

บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Dec 18
11 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัททั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของฝ่ายทั้งหมด - วางแนวทางและควบคุมดูแลการวางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร - วางแผนและควบคุมดูแลเรื่องการจัดการฝึกอบรม และพัฒนา...

บริษัท เจ.เค.บรรจุภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
13 Dec 18
12 . ผจก.ฝ่ายบุคคล / หัวหน้าฝ่ายบุคคล
-สรรหาและคัดเลือกบุคลากร -งานฝึกอบรมประจำปี -การควบคุมสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน -ดูแลและตรวจสอบงานด้าน ISO 9001:2015 -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กงไกร สตีล จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
13 Dec 18
13 . ผู้จัดการแผนกสรรหา (Recuitment Manager) ด่วน!!
1 วางแผนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านบุคลากรของแต่ละฝ่ายงาน 2 บริหารงานสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI 3 พัฒนากระบวนการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรให้มีประ...

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 25,000+
12 Dec 18
14 . หัวหน้าแผนกบุคคลรับสมัครด่วน !
บริหารงานบุคคลทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆบริษัทฯ 1. งานด้านสรรหา จัดหาแรงงานได้ทันตามกำหนดไม่ให้กระทบต่อฝ่ายที่ร้องขอ 2. งานฝึกอบรม ฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้างาน กฎระเบียบข้อบังคับ ความปลอดภ...

บริษัท ไทยถาวรคาซติ้งเลท จำกัด Thai Thavorn Casting Lathe Co.,Ltd.
1 อัตรา
12 Dec 18
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs