JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  16 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Manager)
1. รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2.กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ การพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัทฯ 3.ควบคุมดูแลงาน...

บริษัท สถาพร มาเก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
17 Aug 18
2 . Admin Supervisor รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ (สรรหาว่าจ้าง,ค่าจ้างเงินเดือน,สวัสดิการ,ความปลอดภัย,ฝึกอบรม,ประเมินผล) 2. ควบคุมดูแลงานด้านธุรการ (การซ่อมสร้าง,การทำความสะอาด,การกำจัดขยะของเสีย,การเบิกจ่ายอุปกรณ์...

บริษัท เฟิส์ท รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 18
3 . Corporate HR Manager / HR Manager (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.) Responsible for HRM & HRD Functions ; Manpower Planning & Recruitment , Compensation & Welfare , Organization Development , Performance Managment System, KPI , Career Succession Planning , Labor U...

Food People Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา เท่านั้น
Salary 50,000 - 80,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ
17 Aug 18
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคล
- มีประสบการณ์ด้านHRM, HRD, KPI ฯลฯ - มีประสบการณ์ด้านบริหาร - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ด้าน จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Aug 18
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ , กำกับควบคุมดูแลงานด้าน HRM ทั้งระบบ , วิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรให้สนับสนุนกลยุทธ์และ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 Position
17 Aug 18
6 . HR& Admin Asst. Manager (ประจำโรงงานประเทศเมียนมาร์)รับสมัครด่วน !
บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ งานธุรการ งานซ่อมบำรุง งานความปลอดภัยในการทำงาน งานระบบบริหารคุณภาพ และงานระบบ Social Compliance ให้เป็นไปตามนโยบายของลูกค้า และบริษัทฯ กำหนด 1. บริหารงานทรัพยากรบุคค...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด / บริษัท โกลเด้นเทพฤกษ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 Aug 18
7 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM, HRD) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี 2.บริหารจัดการ กำกับและควบคุม...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 40,000 ขึ้นไป
17 Aug 18
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.รับมอบแผนงานและนโยบายของผู้บริหาร 2.ควบคุมและดูแลกฎระเบียบของบริษัทให้ดำเนินไปตามนโยบายของผู้บริหาร 3.ดูแลงานด้านต่างๆของฝ่ายบุคคล เช่น กาารคิดค่าแรง การสรรหาและว่าจ้าง การฝึกอบรม การติดต่องานราชก...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Aug 18
9 . ผู้จัดการแผนก ด้านแรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- จัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท และความต้องการของพนักงาน รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รับผิดชอบในการสอบถามความพึงพอใจของพนักงานรายเดือนประจำปี พร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 18
10 . Recruitment Supervisor
1. จัดทำแผนอัตรากำลังพล 2. วางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกเพื่อบรรจุพนักงานในตำแหน่งว่างของบริษัทฯ 3. พัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอน กระบวนการ และ วิธีการ ในงานสรรหา ว่าจ้าง 4. รับผ...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
17 Aug 18
11 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำสาขาพระราม 2 )
1. ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3. ปร...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 18
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- ควบดุมดูแลกระบวนการสรรหาบุคลากร - ควบคุมดูแลการประเมินผลการทดลองงานและความสามารถ - การอบรมประจำปี - สำรวจความต้องการฝึกอบรมแต่ละแผนกประจำปี (Training Need) - จัดทำแผนฝึกอบรมภายใน และภายนอก - ด...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และตกลง
16 Aug 18
13 . หัวหน้าแผนกบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบและงานธุรการทั่วไป หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สูงขึ้น

บริษัท ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Aug 18
14 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ
- สามารถจัดทำ JD -ผังองค์กร-KPI - มีความรู้ด้าน Career Path -Competency-TrainingMatrix-Salary structure - ดูแล และควบคุมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯทั้งHRD-HRM - มีความรู้และสามารถ ทำงานด้านต่างด้าวได้ ( ...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary ไม่เกิน 50,000.-
15 Aug 18
15 . Vice HRD Manager
Create, conduct and evaluate all in-house training programs and materials including orientation, product knowledge, and soft skill -Analyze and recommend appropriate external training which match bus...

Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Aug 18
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
• ดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล • ติดต่องานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประกันสังคม และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน • ควบคุมกฎระเบียบของบริษัท • ดูเอกสารการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ...

บริษัท โกลเด้น ไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Aug 18
  16 Positions      
Sort By 
Disability Jobs