JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  20 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานคลังสินค้า - บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - วางแผนการใช้อัตรากำลังคน และการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างเหมาะสม - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jun 19
2 . หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. บริหารจัดการการขนส่งสินค้า ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม หรือการโอน การรับคืน สินค้า 2. บริหารวางแผนการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jun 19
3 . หัวหน้าอาคารคลังสินค้า
1. ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบการทำงานให้เป้นไปตามระบบบริหารคุณภาพ 2. ควบคุมการจัด Location ให้ถูกต้อง และ ควบคุมใบ TAG 3. ควบคุมการรับฝากสินค้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ตาม Loading In 4. ควบคุมการ...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
2 Position
Salary N/A
15 Jun 19
4 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและบริหารจัดการด้านคลังสินค้า 2.ควบคุม วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 3.บรหารจัดการทั่วไป 4.ควบคุมสต๊อกสินค้าในระบบ SAP 5.ควบคุมพนักงานในแผนก 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 7.ทำงาน...

บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิ/ประสบการณ์
15 Jun 19
5 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง
-จัดสายการจัดส่งสินค้า ตามโซนลูกค้า ในแต่ละวัน -ควบคุมการจัดส่งแต่ละสายให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และ ปลอดภัย -วางแผนและเตรียมการส่งสินค้า ให้สอดคล้องกับเป้ายอดขาย และให้ได้ตาม KPI -กำหนดเ...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
15 Jun 19
6 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. บริหาร จัดการ ควบคุมการทำงานด้านคลังสินค้า และที่เกี่ยวข้องกับคลังจัดเก็บสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือแนวนโยบายของผู้จัดการฝ่าย 2. ติดตามประสานงานแผนการทำงานด้านคลังสินค้า และที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างประสบการณ์
15 Jun 19
7 . หัวหน้าฝ่ายจัดส่งรับสมัครด่วน !
- การบริหารจัดการงานจัดส่ง - ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า (จำนวน,สถานที่,คุณภาพ,เวลา,บริการ) - บริหารต้นทุนการขนส่ง

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
8 . หัวหน้าคลังสินค้า / หัวหน้างานผลิต สาขาเทียนทะเล สาขามหาชัยรับสมัครด่วน !
1จัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าให้เกิดประโยชน์ 2ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องการซื้อขายและเอกสารโอนย้ายระหว่างสาขา 3จัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ แบ่งงานแล...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
15 Jun 19
9 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
1. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกขนส่ง ต้องปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ทุกวัน 2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบเรื่องการบำรุงรักษารถยนต์กะบะ รถยนต์ 6 ล้อ และ 10 ล้อของบริษัทฯ ให้พร้อ...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Jun 19
10 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(ปิดฉลาก)
• วางแผนงานผลิตและอัตรากำลังคน ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง • ควบคุมดูแลงาน PACKING/LABELING รวมถึงบริหารจัดการ Loss ทุกประเภทที่เกิดขึ้นในสายการผลิตให้บรรลุเป้าหมายตามระบบคุณภาพ • ตรวจสอบปริมาณงา...

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
14 Jun 19
11 . Warehouse & Logistic Manager (ผู้จัดการคลังสินค้าและการขนส่ง)
- ควบคุม วางแผน และดำเนินการจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง (ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามข้อตกลง, ลดต้นทุนในกระบวนการทำงาน ฯลฯ) - จัดทำแผนการพัฒนาส่วนงานคลังสินค้าและการขน...

บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 30,000 - 50,000
14 Jun 19
12 . หัวหน้าส่วนคลังห้องเย็น
1. ร่วมกับผู้จัดการในการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของฝ่าย ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทน และ การลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาตามนโยบายบริษัท 2. รับผิดชอบในการวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการรับ ทวนสอบน้ำหนัก กา...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
13 . หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมการจัดการวางแผนขนส่งภายในประเทศ พร้อมประสานงานกับฝ่ายการตลาดในขนส่งต่างประเทศ - การดูแลบำรุงรักษารถขนส่งเบื้องต้น -งานด้านระบบคุณภาพของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Jun 19
14 . ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนฝ่ายคลังสินค้าและขนส่งรับสมัครด่วน !
- กำหนดทิศทางหรือ Vision และ Mission ของฝ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร หรือตัวชี้วัดองค์กร - ทบทวน กำหนดตัวชี้วัด KPIs ของฝ่ายให้สอดคล้องกับ Corporate KPI ตัวชี้วัดองค์กร - กำหนดแผนแนวทางการปฏิบัต...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Jun 19
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
- รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง เพื่อได้มาซึ่งความถูกต้องของข้อมูลในการใช้งานด้านการรับ – จัดเก็บ – จ่ายสินค้าอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบสินค้าที่มีอยู่เทียบรายการจ่ายเพื่อวางแผนเติมเต็มแ...

บริษัท เอสพีมาร์เกตติ้ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
Salary เงินตามตกลง
13 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
-ควบคุมการจัดเรียง และการตรวจเช็คสินค้ากลุ่ม TT/IND -ควบคุมการเช็ค Stock FG และ TT บางส่วน -ควบคุมการบำรุงรักษารถยนต์ / เส้นทางการเดินรถส่งสินค้า-แผนที่ -ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของพนักงานในสังกัด...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเพ็ญน้ำพริกแกง
1 อัตรา
Salary 15,000.-
13 Jun 19
17 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับวัตุถุดิบเข้าคลังสินค้า 2. ดูแลจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้อง และดูแลรักษาคุณภาพวัตถุดิบ 3. ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายวัตถุดิบทั้งเข้าและออกตามระบบ FIFO 4. ควบคุม Stock สินค้าและทำการตรวจนับประจำเด...

บริษัท แปซิฟิคค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 Jun 19
18 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานวางแผนการผลิตสินค้า/วางแผนการใช้วัตถุดิบ 2. บริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯ 3. นำนโยบายของบริษัทฯ มาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่า...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท/เดือน
12 Jun 19
19 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
-ควบคุม ดูแล บริหารจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุม ดูแล บริหารจัดการกระบวนการจัดส่งสินค้า -สรุปรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
11 Jun 19
20 . หัวหน้าแผนก คลังพัสดุ
- ควบคุมดูแลการขออนุมัติการซื้อสินค้า หมวดPackaging หมวดวัตถุดิบ ทั้งในและ ต่างป่ระเทศ เพื่อให้สอดคล้องต่อความจำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งาน - ควบคุมดูแลการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้อง - ควบคุมดูแลการเ...

A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
1 Position
10 Jun 19
  20 Positions      
Sort By 
Disability Jobs