JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  21 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าคลังสินค้าและขนส่ง
ดูแลรับผิดชอบระบบคลังสินค้าและขนส่งทั้งหมด

บริษัท ต.วิชชุกรณ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
2 . Warehouse Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลบริหารคลังสินค้าทั้งขาเข้า - ขาออก 2. รับเข้า - จ่ายออก ตัดสต๊อกคลังสินค้า 3. ดูแลการจัดสินค้าเพื่อส่งของ 4. ควบคุมติดตาม การทำงานของพนักงานคลังสินค้า ให้ปฏิอบัติตามขั้นตอนที่บริษัทฯ ก...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
3 . หัวหน้าทีมรับสินค้า
1. บริหารจัดการระบบการรับสินค้าเข้า การรับคืนสินค้า ทุกรายการ 2. ควบคุมการรับและจัดเก็บสินค้าเข้า-ออกให้ถูกต้องครบถ้วน 3. รายงานยอดคงเหลือคลังสินค้าและวิเคราะห์ปัญหา 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท...

บริษัท เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981) จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
21 Apr 18
4 . หัวหน้างานจัดส่ง
รับผิดชอบวางแผน ควบคุมการจัดเตรียมสินค้า การส่งมอบ และการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการได้ครบถ้วน ถูกต้อง

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary 22,900 ถึง 34,350 หรือตามประสบการณ์
21 Apr 18
5 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
รับผิดชอบวางแผนบริหารงานคลังสินค้าสำเร็จรูป และจัดส่งเพื่อส่งมอบสินค้าได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า รวมทั้งบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ, ความปลอดภัย และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ระดับที่เหมาะสม

บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary 33,820 ถึง 95,710 บาท หรือตามประสบการณ์
21 Apr 18
6 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบ 3. ควบคุมดูแลวัตถุดิบตรวจรับและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบเพื่อก...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Apr 18
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบรับ-จ่ายสินค้า ดูแลวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพดี พร้อมส่ง Stock ถูกต้อง - รายงายการจัดเรียงสินค้า เข้า - ออก - วางแผนการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ - บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้มีประส...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 Apr 18
8 . Warehouse Manger/ ผู้จัดการคลังสินค้า
-บริหารหน่วยงานคลังสินค้า, จัดส่งและติดตั้ง ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ -วางแผน กำกับ ควบคุม การทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลสำเร็จตาม...

PRIZE INTERPACK (1999)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
20 Apr 18
9 . หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์
1. ควบคุมดูแลการรับ จัดเก็บ เบิก-จ่ายและจัดทำ Stock เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอาหาร 2. บริหารบรรจุภัณฑ์คงคลัง 3. จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 4. บริหารควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลือ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Apr 18
10 . ซุปเปอร์ไวเซอร์คลังสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารงานแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป และพัสดุหีบห่อ - วางแผนการทำงานและกำหนดวิธีป้องกันปัญหาของแผนกคลังสินค้า - ตรวจติดตามให้การดำเินินงานของทีมงานเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Apr 18

บริษัท สลีพ โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด
3 Position
20 Apr 18
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์และวางแผน
งานทางด้านโลจิสติกส์และวางแผนทั้งระบบ

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Apr 18
13 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
บริหารจัดการ ปรับปรุงพัฒนางาน Logistics ทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ วางแผนกลยุทธ์ วิธีการทำงานเสนอผู้บริหาร วิเคราะห์ออกแบบลดต้นทุนการทำงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น กำหนดเป้าหมายและการทำงานของฝ่าย บ...

บริษัท ไทยพรีเมี่ยมไพพ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง/ ประสบการณ์
19 Apr 18
14 . หัวหน้าแผนกคลังวัตถุดิบ/ผู้จัดการส่วนงานคลังวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมดูแลประสานงาน การรับวัตถุดิบเข้าใน โรงงานอินเทคค์ 3. ตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 4. ศึกษาและพัฒนาตนเอง...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Apr 18
15 . ผู้จัดการฝ่ายขายศูนย์กระจายสินค้า กรุงเทพ
- รับบนโยบายจากสำนักงานใหญ่ และนำไปปฏิบัติให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ - มีหน้าที่อนุมัติ, ควบคุม, ประสานงาน, กำกับดูแล, รายงานผล

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 25,000 ขึ้นไป
19 Apr 18
16 . หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์รับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการคลังสินค้า ประมาณ 1,500 SKU / 2,000 location พื้นที่ 2,500 ตร.ม./ระบบSELECTIVE RACKING SYSTEM พนักงานประมาณ7- 10คน ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด 2.บริหารจัดการ การจัดส่งสินค้าและ...

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Apr 18
17 . ผู้จัดการขนส่งและคลังสินค้า ( Warehouse&Logistic )
-จัดการคลังสินค้าและการจัดสิ้นค้าทั้งระบบ -บริหารจัดการจัดส่งทั้งระบบ -วางแผนการจัดส่ง ควบคุม ให้เป็นไปตามแผน -จัดหาSuppliers เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้บริษัท -สามารถทำงานบนระบบ ERP ได้ -บริ...

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Apr 18
18 . หัวหน้าฝ่ายจัดส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารงานจัดส่งรถบรรทุก และรถปิคอัพ มีรถอยู่ในความควบคุม 30 คัน,บังคับบัญชาพนักงานขับรถ และพนักงานติดรถ, จัดเที่ยวรถส่งสินค้าของบริษัทตามปริมณฑลและจังหวัดต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง, คำนวณค่าเที่ยวของพนักงา...

กลุ่มบริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง (บริษัท ซี.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด)
1 อัตรา
Salary 22,000 - 30,000.- บาท/เดือน
18 Apr 18
19 . Warehouse Supervisor (หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า)
1. ดูแลควบคุมและวางแผนการจัดการคลังสินค้าให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 2. ดูแล กำกับ ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ดำเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 3. พัฒนา...

บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary 20,000 - 35,000
17 Apr 18
20 . หัวหน้าคลังสินค้า
-ควบคลังสินค้า -จัดคิวรถส่งของ

บริษัท เจ.เอ็น.ทรานสอส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 Apr 18
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs