JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  1,254 Positions      
Sort By 
1 . Planning Manager
- กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของฝ่ายโรงงานและบริษัทฯ - รับ Order Forecast จากผู้จัดการฝ่ายขายและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนผลิต และติดตามการส่งมอบส...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary 4K-6K
17 Dec 18
2 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- ร่วมกำหนดนดยบายละจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริหารคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท - วางแผน ออกแบบปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร้างของคลังสินค้าซึ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม มีประสิทะิภาพ และปลอดภัยใ...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary 25,000-35,000 บาท
17 Dec 18
3 . R&D Manager
- กำหนดแผนงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัยและพัฒนา - จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และพิจารณาอนุมั...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary 40,000 - 50,000 บาท
17 Dec 18
4 . Call center Manager
-ประสานงาน,ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้า -สื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้าทางช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์ อีเมล์ โทรศัพย์ -รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้าโดยประสานงานกับฝ่ายขา...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Dec 18
5 . Marketing Manager
- กำหนดกลยุทธ และจัดทำแผนการตลาดสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - บริหารจัดการแผนการสื่อสารการตลาดให้บรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่กำหนด - บริหารจัดการระบบการสื่อสารการตลาด - บริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริม...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary 40,000 - 50,000 บาท
17 Dec 18
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
• ช่วยเหลือประสานงานระหว่าง พนักงานขาย ลูกค้า และบริษัทฯ • โทรศัพท์ติดต่อ รับ Order จากลูกค้าทางโทรศัพท์ • ติดตามและยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า • ออกเอกสารคำสั่งซื้อจากลูกค้าและติดตามให้เสร็จกระบวนกา...

TN GROUP
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 Dec 18
7 . Marketing Engineerรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์/กำหนดกลุ่มลูกค้าพร้อมทั้งผลักดันกลุ่มเป้าหมายไปยังฝ่ายขายเพื่อให้สร้างยอดขายตามที่กำหนด 2.วางแผน ประสานงานด้านการตลาดและการขายเพื่อผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ 3.ร่วมนำเสนอขาย เยี่ยมเยียน ให้ค...

TN GROUP
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 Dec 18
8 . QC Managerรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 2. ศึกษา ติดตาม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำ...

TN GROUP
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 Dec 18
9 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลระบบการบันทึกต้นทุนมาตราฐานและการบันทึกบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายบริษัทฯ 2.ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามใบส่งผลิตเพื่อนำมาใช้ในการปิดต้นทุนตามใบสั่งผลิต 3.จัดทำรายงานต้นทุนสินค...

TN GROUP
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Dec 18
10 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่งรับสมัครด่วน !
-กระบวนการเกี่ยวกับสินค้า 1.คัดแยก จัดเรียงเอกสารตามแผนขนส่ง 2.ตรวจเช็คนำหนักสินค้า ลงบันทึกเอกสารประจำเที่ยวขนส่ง 3.เขียนเบิก/จ่าย ใบเคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆในแผนก 4.ตรวจสอบเอกสาร สินค้า และการรับค...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
11 . หัวหน้าแผนกการเงิน,แผนกต้นทุนรับสมัครด่วน !
หัวหน้าส่วนการเงิน ดำเนินการจัดทำข้อมูลทางบัญชีด้านการเงิน ดังนี้ 1.ดำเนินการด้านเงินสดย่อย 2.ตรวจสอบงานด้านรับและจ่าย 3.จัดทำงบประมาณการ รายรับ-รายจ่าย 4.กระทบยอดรายการทางบัญชีคงเหลือในแต่ละเดือ...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
12 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ QA /QCรับสมัครด่วน !
- ตรวจรับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์,การสุ่มตรวจสินค้า/บรรจุภัณฑ์ ทุกขั้นตอนให้เปฯไปตามข้อกำหนด - ดูแลด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล/ความสะอาด/อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/เจ้าหน้าขายKey Accountรับสมัครด่วน !
ขายในประเทศ - รับคำสั่งซื้อสินค้า-ประสานงานอื่นๆกับลูกค้าทางโทรศัพท์,ไลน์,E-mail - ประสานงานกับลูกค้ากรณีที่ลูกค้าต้องการเอกสารรับรองต่างๆ - ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกต่างๆภายใน - ด...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (โครงสร้างบริษัทฯ)
17 Dec 18
14 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด(Event)รับสมัครด่วน !
- คิดรูปแบบและสร้างสรรค์งานกิจกรรม ตามรูปแบบและงบประมาณที่ได้รับ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์...

บริษัท ส.ร่วมไทย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง (โครงสร้างบริษัทฯ)
17 Dec 18
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
1.รับ Order จากฝ่ายขาย 2.จัดทำเอกสาร,ใบเสนอราคา 3.ออกใบสั่งผลิต,ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.Support Sales,ติดตาม Order ให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามที่กำหนด 5.งานธุรการแผนก

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Dec 18
16 . ผู้แทนฝ่ายขาย / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ตำแหน่ง ผู้แทนขาย (ดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก , modern trade) ตำแนห่ง ผู้แทนขาย (ดูแลกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตตามนิคมอุตสาหกรรม) ลักษณะงาน 1. นำเสนอสินค้าเพื่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงขั้นตอนการขายจ...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
17 Dec 18
17 . เช็คเกอร์
1.ตรวจสอบใบงาน เบิก-ฝาก ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมให้พนักงาขับรถโฟล์คลิฟท์ 2.ตรวจสอบ ตรวจเช็ค สอบเทียบเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ประสานงานกับพนักงานขับรถโฟล์ค...

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
4 Position
17 Dec 18
18 . ผู้ช่วยหัวหน้าผลิต (รายเดือน)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตของไลน์ ความละเอียดรอบคอบต่อหน้าที่ 2.งานเกี่ยวกับการแพ็คสินค้า

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
10 Position
Salary โครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
17 Dec 18
19 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,500.-
17 Dec 18
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน PPE และสอนการใช้งานให้กับพนักงาน - อบรมพนักงานใหม่ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำรายงานความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ - จัดทำสต๊อกย...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000 - 25,000
17 Dec 18
  1,254 Positions      
Sort By 
Disability Jobs