JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,362 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
1. วางแผนงานผลิต 2. วางแผนวัตถุดิบ

บริษัท วิเชียรจักรกลการเกษตร จำกัด
1 Position
16 Jul 19

บริษัท วิเชียรจักรกลการเกษตร จำกัด
1 Position
16 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศรับสมัครด่วน !
ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาและ จัดซื้อ เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ติดต่อผู้ขาย ผู้ผลิตต่างประเทศ จัดหาผู้ผลิตรายใหม่ ออกใบสั่งซื้อและ ทำรายงานต่างๆ ที่...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
4 . วิศวกรประเมินราคา ( Electrical Engineer )รับสมัครด่วน !
ประสานงานจัดทำเอกสารประเมินโครงการและเสนอราคา ถอดแบบปริมาณและประเมินราคาด้านวิศกรรม จัดทำ BOQ จัดทำงบประมาณต้นทุน

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่คิดเงินเดือน ( Payroll Officer )รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูลการปฎิบัติงานของพนักงาน คำนวณ สรุปรายงาน และ การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างมีความถูกต้องและตรงตามเวลา จัดทำรายงานเกี่ยวกับ Payro...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
6 . รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบมาตรฐานรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบบริหารจัดการต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ISO9001,ISO14001 GMP& HACCP และ ระบบบริหารจัดการอื่นๆ ISO 5001 , ISO 17025 ปรับปรุง ออกแบบ กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบบริหาร...

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
7 . จป.เทคนิค ( Safety Site ) รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปลอดภัย ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย...

LeKise Lighting Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
16 Jul 19
8 . ช่างไฟฟ้า ( โรงงาน )รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมเครื่องจักรระบบไฟฟ้า 2.ทำงาน PM ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร 3.ดูแลระบบไฟฟ้าอาคาร สำนักงาน

LeKise Lighting Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Jul 19
9 . Sales Projectรับสมัครด่วน !
-ขายงานตามโรงงาน /ผู้รับเหมา -ขายงานตามหมู่บ้าน

LeKise Lighting Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ทำจิ๊กขึ้นแบบชิ้นงาน ช่วยผู้จัดการดูแลไลน์ผลิตให้เดินไปได้อย่างไม่มีสะดุด และวิเคราะห์การผลิตให้ใช้เวลาน้อยลง และประหยัดวัตถุดิบ ประสานงานกับแผนกอื่น

เหล่าวัฒนา กรุ๊ป
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
11 . Warehouse Logistics Manager (อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำงบประมาณประจำปี 2.บริหารงปประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.วางแผน ควบคุม ติดตาม การทำงานของหน่วนงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายบริษัท 4.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
12 . QC Manager (บ้านแพ้ว สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ ควบคุมประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพสินค้าในสายงาน Beverage ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด - ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดกับสินค้า - วางแผนงานการสอบเ...

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 Jul 19
13 . Sale
- หาลูกค้า ติดต่อประสานงานขาย และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - เดินทางติดต่อพบลูกค้า พร้อมทั้งนำเสนอสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ทำเอกสารเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า - มีออกบูธแสดงสินค้า - ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ภัสวีร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Porto go ท่าจีน)
-รับผิดชอบการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ -งานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคของโครงการ -ทำงานเอกสารต่างๆ ในโครงการ งานประสานงานราชการ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
16 . Sale ขายพื้นที่ (Porto Chino)
- วางแผนการขายติดต่อประสานงานเพื่อนำเสนอขายพื้นที่ของห้าง Porto Chino - ติดต่อประสายงาน Brand ต่างๆ เพื่อขายพื้นที่ภายในห้าง - ดูแลลูกค้า และ หาลูกค้าใหม่ - จัดทำรายงานการขาย และสรุปรายงานการขาย

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่การตลาดอีเว้นท์ ( Event Marketing Officer)
1.ดูแลกิจกรรมการตลาดภายในศูนย์การค้า 2.ประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดให้เหมาะกับกิจกรรม 4.นำเสนอโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการตลาด

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Porto Chino)
- รับผิดชอบในการทำการตลาดออนไลน์ ทุกช่องทาง ทุกสื่อ - วิเคราะห์สรุปช่องทางที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์ - นำเสนอช่องทางใหม่ๆ ในการทำงานตลาด - ออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
19 . พนักงานขายต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงาน และนำเสนอขายสินค้า - ตอบโต้จดหมายภาษาอังกฤษ

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
16 Jul 19
20 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (โรงพิมพ์)รับสมัครด่วน !
1. การบริหารจัดการงานผลิต 2. ผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย(Capability , แผนส่งมอบ,คุณภาพ) 3. ควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้าให้ต้นทุนต่ำ (ของเสียน้อย,ค่าแรง,บรรจุภัณฑ์,ค่าไฟ,ค่าน้ำ) 4. ควบคุมสุขลักษณะการผล...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 25,000 ขึ้นไป
16 Jul 19
  1,362 Positions      
Sort By 
Disability Jobs