JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,367 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร
- จัดทำสรุปวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรของสินค้าเป็นรายเดือน โดยแยกตามประเภทสินค้า - วิเคราะห์รายละเอียดความผิดปกติของ ต้นทุนและกำไร แยกตามประเภทสินค้า และกลุ่มลูกค้า - วิเคราะห์รายละเอียด ความผิดปกติของ ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
23 Apr 19
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดเตรียมและจ่ายเงินสดย่อยประจำวันและเบิกเงิน Advance การเงินรับ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่งให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 3.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย 4.ประสานกับหน่ว...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
23 Apr 19
3 . HR Supervisor
- รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ สรรหาว่าจ้าง ,สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ , - ดูแล/จัดทำเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
23 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้/เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญลูกหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารขายในประเทศ-ต่างประเทศ(เอกสารประกอบการส่งออก) - จำทำรายงานภาษีขายในประเภท-ต่างประเทศ - บันทึกรายได้เงินลงทุน และ บันทึกการรับ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
23 Apr 19
5 . โครงการ Pragon Selection Project 7
โครงการ Pragon Selection Project 7 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อเข้าทำานกับบริษัท โดยนักศึกษาที่ได้รับเลือกให้เข้าโครงการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ได้เข้า camp เพื่อเตร...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
15 Position
Salary N/A
23 Apr 19
6 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
- HAND BLEND และทดสอบหรือติดตามผลการทดสอบของผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของแผนกขาย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัททั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัยแล...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
23 Apr 19
7 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- เคลื่อนย้ายวัสดุคงคลัง เข้า - ออก - เคลื่อนย้ายสิ้นค้าขึ้นรถบรรทุก - เคลื่อนย้ายสิ้นค้าและวัตถุดิบตามที่ได้รับมอบหมาย

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Apr 19
8 . พนักงานผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตจารบีและน้ำมันหล่อลื่น - ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์/สารเติมแต่งต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนการผสม และดูแลจน เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมจัดเก็บ - เก็บตัวอย่างส่ง Lab วิเคราะห์ - ...

P.S.P. SPECIALTIES Co., Ltd.
Salary N/A
23 Apr 19
9 . ด่วน!! รับพนักงานวัตสัน สาขา เซ็นทรัล มหาชัย / Big C มหาชัย และ โลตัส สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน" - แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า จัดทำสต็อกสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านวัตสัน

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
3 อัตรา
Salary รายได้เริ่มต้น 10,200 บาท/เดือน (ไม่รวมค่าบวกเพิ่มอื่นๆ)
23 Apr 19
10 . นักวิทยาศาสตร์เคมี (สาขาสมุทรสาคร)
ปฏิบัติการทดสอบตัวอย่าง รวมถึงการบันทึกข้อมูล การคำนวณผลการทดสอบและการอ่านผล, ควบคุมการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น GC,HPLC,LC-MS ฯลฯ, บำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือทั่วไ...

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
23 Apr 19
11 . นักศึกษาฝึกงาน (ธุรการ/Office Admin)
1. ประสานงานกับลูกค้า/รับออเดอร์ 2. ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/คีย์ข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านเอกสาร 4. จัดเตรียมสินค้าสำหรับลูกค้า 5. ดูแลสินค้าและตรวจนับ Store 6. ติดตาม/ตรวจสอบ/บันทึกข้อมูล เอกสาร...

ICOOPER CORPORATION CO.,LTD.
1 Position
Salary เบี้ยเลี้ยง
23 Apr 19
12 . Sale ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.งานหาลูกค้า 1.1.หาข้อมูลลูกค้า (ทางอินเตอร์เน็ต / เยลโล่เพจเจจ / พนักงานของซัพพลายเออร์) 1.2.นำข้อมูลมาจัดกลุ่มประเภท พื้นที่ ระยะทางของลูกค้า 1.3.วางแผนและนัดหมายการเข้าพบลูกค้า 1.4.เตรียมนามบั...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่IT Support (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ บำรงุรักษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับระบบ Network ,ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดภายในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Apr 19
14 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลเวลา (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. กำกับ ตรวจสอบ ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานประจำวัน และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 2. รับแจ้งและตรวจสอบดำเนินการแก้ไขความผิดพลาดที่เกี่ยวกับค่าจ้าง 3. ติดต่อ ประส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Apr 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และประเมินผล (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสาขาที่รับผิดชอบ ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน 2. จัดอบรมตามแผนงานที่กำหนด และสรุปรายงานผลการอบรม 3. งานเกี่ยวกับการโอนย้าย การโปรโมทพนักงานภายในสาขา ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Apr 19
16 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1. ตรวจสอบโครงสร้างตำแหน่งงาน และสรรหาพนักงานให้ได้ตรงคุณสมบัติที่ต้องการ และทันเวลาที่กำหนด 2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4....

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Apr 19
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานสมุทรสาคร)
-รับผิดชอบรับวางบิล และจ่ายเช็ค -ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารทางบัญชีเจ้าหนี้ -บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ในโปรแกรมบัญชี -จัดทำรายงานเจ้าหนี้ -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลงและประสบการณ์
23 Apr 19
18 . นักวิเคราะห์ (Micro)
- ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างวัตถดิบ ยาสำเร็จรูป วัสดุบรรจุ - สุ่มตัวอย่างน้ำ PW ในบริเวณผลิต และ PW Plant - Subculture เชื้อมาตรฐาน - ทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ - อื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
19 . เจ้าหน้าที่สรรหา
ดำเนินการและจัดทำเอกสารงานบุคคล เช่น - การสรรหาพนักงานรายวัน, รายเดือน, คนพิการ - การคัดเลือกใบสมัคร - การเตรียมสัมภาษณ์งาน - สัมภาษณ์งานและคัดกรองเบื้องต้น - การตอบรับและการรับเข้า - การลงบันท...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- บันทึกประวัติการฝึกอบรม จัดเก็บ ลงทะเบียน ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานเก่า - จัดทำเอกสาร การนำเสนอ Power-point - จัดทำและรวบรวมความต้องการด้านการฝึกอบรม และจัดหาหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแ...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
23 Apr 19
  1,367 Positions      
Sort By 
Disability Jobs