JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  37 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (forklift)
1. เคลื่อนย้าย ขนย้าย สินค้าทุกชนิด ตามมาตรฐานการขับขี่ของโรงงานและขับขี่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ 2. ประสานงานกับพนักงานสโตร์เพื่อให้จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด 3. ดูแล บำรุง รักษา รถยกเบ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
2 . พนักงานคลังสินค้า (Store)
1.ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2.ดูแล และ ควบคุม การตรวจนับสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง 3.ดูแล และ ควบคุม การจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีคุณภาพและดูแลวัสดุ/อุปกรณ์ ของการจัดเก...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
3 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (Operator)
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (งานสรรหา)
- ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง - ประสานงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
1.ตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภาพงานตามเอกสาร และตรวจติดตามภายในของกระบวนการผลิต 2.สามารถประกันคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต เพื่อมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัย 3.ตรวจสอบความสะอาดประจำวันก่อนเริ่มท...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 Aug 19
6 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1.ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง พัสดุ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และบริการต่างๆ 2.ดูแล จัดสร้าง/บำรุงรักษา ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ 3.ดูแลงานชุมชนสั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
7 . ช่างโยธา
1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้างอาคารโรงงาน 2. เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3. ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ควบคุม ดูแล เก็บงานใบแจ้งซ่อม/สร้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
8 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ดูแล และควบคุมการจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีคุณภาพ 4. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบขบวนการจัดส่งให้ถึงลูกค้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำ หรือประสานงานในการกำหนดแผนการเรียกเข้า RM/PM 2. จัดทำ และจัดส่งแผนงานประจำวัน (Daily Plan) สำหรับการผลิต 3. ติดตาม-ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมก่อนการผลิต ตามที่แผนงานการผลิต WIP ประจำวันได้กำ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำแผน และงบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.จัดทำเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถบุคลากร 3.ร่วมออกแบบจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 4.จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 5.ติดตามการจัดฝ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
11 . ช่างซีมเมอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างบอยเลอร์ / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
12 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ควบคุมความเสี่ยงภายใน...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
24 Aug 19
15 . หัวหน้าส่วนผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
16 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ทวนสอบคุณภาพของงานตามเอกสาร และตรวจติดตามในกระบวนการผลิต - จัดทำแผนการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม - จัดทำเอกสารระบบ GMP/HACCP/ขั้นตอนการ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 Aug 19
17 . หัวหน้าหน่วยผลิต
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 2.ควบคุม สอนการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีทักษะ 3.วางอัตรากำลังตามกำลังการผลิตสินค้า ควบคุมให้สินค้ามีคุณภาพตามที่กำหนด 4.ประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้...

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
18 . พนักงานผลิต (รายวัน)
1. ทำงานในไลน์ผลิตหมึก/กุ้ง/ปลา/อาหาร 2. ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามข้อกำหนดที่ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามสุขลักษณะส่วนบุคคลเมื่ออยู่นอกไลน์ผลิต และในระหว่างปฏิบัติงาน

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
50 อัตรา
Salary วันละ 318 บาท + โอที+เบี้ยขยัน และมีค่ากะ+ค่าตำแหน่ง/วิชาชีพ(บางตำแหน่ง)
23 Aug 19
19 . พนักงานฝ่ายผลิต
- เป็นพนักงานฝ่ายผลิต **บริษัท มีสวัสดิการ ประกันสังคม และโบนัสปลายปี**

Nihon Max (Thailand) Co., Ltd.
10 ตำแหน่ง
Salary 8,000 - 10,000 บาท
23 Aug 19
20 . เซลล์ เครื่องดื่ม จ.สมุทรสงคราม
- เข้าเยี่ยมร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - ตรวจเช็คสต๊อคสินค้าของร้านค้า เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ - แนะนำสินค้าใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ รวมไปถึงหาฐา...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
23 Aug 19
  37 Positions      
Sort By 
Disability Jobs