JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  259 Positions      
Sort By 
1 . Packaging Manager (base on CP-Meiji in Saraburi province)
- Initiate and drive packaging strategies - Leading packaging validations for new packaging materials and machines - Ideate new packaging concepts and design - New model for product and packaging ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ต่อรองได้
23 Aug 19
2 . พนักงาน/ หัวหน้าทีมที่ปรึกษางานขาย (สระบุรี/มวกเหล็ก)รับสมัครด่วน !
- ให้รายละเอียดลูกค้าเกี่ยวกับราคาและคุณสมบัติของสินค้า - ให้คำแนะนำในการซื้อรถแทรกเตอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ยี่ห้อคูโบต้า - หาลูกค้าใหม่รักษาลูกค้าเก่า

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
มวกเหล็ก 5 อัตรา / สระบุรี 5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด รับสมัครด่วน !
- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทางการตลาด - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด - วิเคราะห์ และวางแผนการตลาด กิจกรรมการตลาด - พัฒนาหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มยอดขายพร้อมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ -...

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
4 . Utility&Facility Supervisor (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)
-ควบคุมการผลิตพลังงานและซ่อมบำรุงเครื่องผลิตพลังงาน,ระบบไอน้ำ,ระบบผลิตน้ำประปา,ระบบอัดอากาศ, ระบบบำบัดน้ำดี,ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบโทรศัพท์,ระบบดับเพลิง,ระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผ...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
23 Aug 19
5 . Safety Officer / Safety Technicianรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน 3. รวบรวม...

บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด
Nong Khae Industrial Saraburi
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
6 . พนักงานขายประจำโครงการ
• ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ • ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ...

บริษัท สุข เอสเตท ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
Salary ตามประสบการณ์และตกลง
23 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 15,000
23 Aug 19
8 . จป.วิชาชีพ สระบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน - เสนอแนะให้ข้อมูลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานและผู้บริหาร - ประสานงานเพื่อจัดระบบในแต่ละหัวข้อในด้านความปลอดภัย - ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ในเรื่องค...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-27,000 บาท/เดือน
23 Aug 19
11 . หัวหน้าบุคคลและธุรการ (สระบุรี)
- ควบคุมการปฏิบัติงานบุคคลและงานธุรการต่างๆให้ถูกต้อง - ปรับปรุงวิธีการทำงานของงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น - รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 Position
23 Aug 19
12 . หัวหน้าส่วนส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้ดำเนินการถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุม-วางแผนการจัดส่งสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมการับเข้า – เบิกจ่าย ของงานผล...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19
13 . หัวหน้าส่วน Welding Robot (จ.สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนเชื่อมงาน Robot ให้ได้ตามแผน 2.วางแผนจัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนที่ใช้ในการผลิต 3.จัดทำรายงานสรุปผลการเชื่อมงาน 4.ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 5.วางแผนการทำ PM Robot

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
2 Position
23 Aug 19
14 . วิศวกรเคมี (ประจำโรงงานเอทานอล จ.สระบุรี)
1. ประสานงาน วางแผน และควบคุม กระบวนการผลิตเอทานอล 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
23 Aug 19
15 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานเอทานอล จ.สระบุรี)
1. ประสานงาน วางแผน และควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานโครงสร้าง 2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
23 Aug 19
16 . พนักงานขับรถ
1. ขับรถบริการรับ-ส่งพนักงานที่ไปติดต่องานภายนอก รวมทั้งรับ-ส่งเอกสารระหว่างสำนักงานสระบุรี,สำนักงานกรุงเทพฯด้วยความปลอดภัย และสุภาพ 2. ขับรถบริการรับ-ส่งลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ...

บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
17 . Production Supervisor / หัวหน้าแผนก ฝ่ายผลิต
- Manage and control production line to achieve production plan and target. - To reduce defect and improve productivity.

บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด
1 อัตรา
Salary Negotiate
23 Aug 19
18 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1. บันทึกและรายงานการปฏิบัติงานเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ตรวจเช็ความเรียบร้อยของระบบทั้งหมด 4. ประสานงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5. ประสานงานกับลูกค้าและ Supplier กร...

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
19 . Technician ประจำศูนย์บริการสระบุรี จ.สระบุรีUrgently Required !
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. ตรวจเช็ค เครื่องจักร อาธิ Air Compressor , Air Dryer , Air Chiller , Water Pump , Fire Pump 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อายุงานของอะไหล่ พร้อมทั้งเส...

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
20 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (สัญญาจ้าง) ประจำสระบุรีรับสมัครด่วน !
ดูแล / การใช้งาน / ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ในโรงาน ประกอบ ติดตั้ง ลงโปรแกรม ได้ มีความรู้ในระบบ Network / LAN

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิ
23 Aug 19
  259 Positions      
Sort By 
Disability Jobs