JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,120 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโยธา
1. วางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. วางแผนและควบคุมโครงการกำหนดเวลา 3. ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและติดตามการ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
17 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆของฝ่ายซ่อมบำรุง ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 2. จัดทำและสรุปรายงานต่างๆของฝ่ายซ่อมบำรุง 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการแจ้งซ่อมต่างๆ ...

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 19
3 . วิศวกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-เขียนแบบ,ออกแบบ เพื่อปรับปรุงเครื่องจักร,สินค้าสำเร็จรูปและวิธีการทำงาน รวมถึงติดตามงานและดูแลงานจะจบกระบวนการ -ออกแบบงานprojectต่างๆ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานซ่อมสร้างเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
17 Jun 19
5 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ Safety -รู้ระบบ ISO และแบบการจัดการของเสียอุตสาหกรรม -อิ่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
17 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน, เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- จัดทำรายงานทางด้านงานต้นทุน , จนท.GL งบทดลอง/งบการเงิน - คิดคำนวณ งานต้นทุน - งานบัญชีอื่นๆ

บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
17 Jun 19

บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานบุคคลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแลงานธุรการ ( อาคารสถานที่ , แม่บ้าน,แม่ครัวฯ) 3. งานควบคุมเอกสาร ISO

บริษัท วิจิตราภรณ์รังสี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
17 Jun 19
9 . พนักงานขาย
- เสนอขายงานหลังคาเมทัลชีทให้กับหมู่บ้าน/โครงการ/โรงงานต่างๆ - เปิดและปิดการขายและติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - พัฒนาและผลักดันการเติบโตของยอดขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

เดชอุดม หลังคาเหล็ก
3 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
10 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
- วัดขนาดโครงสร้างหน้างาน และบันทึกข้อมูล - นำข้อมูลที่บันทึกมาเขียนแบบเพื่อคำนวณหาจำนวนและขนาดของแผ่นหลังคา - ปฎิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เดชอุดม หลังคาเหล็ก
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
11 . จนท.ดูแลความสะอาดโรงงาน
1. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่โรงงาน 2. ทำความสะอาดพื้นที่ต่่างๆ ในโรงงาน,นำเศษโลหะจากการผลิดไปทิ้ง ในจุดรวบรวมกำจัด 3. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับัญชามอบหมาย 4. อื่นๆ อันจะนำมาซึ่ง...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary 350 / วัน
17 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. จัดสินค้าตามใบสั่งจอง 2. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้า ตามใบสั่งซื้อและใบส่งสินค้า 3. เบิก-จ่ายสินค้าและตรวจเช็คสินค้าคงเหลือประจำปี 4. ตรวจเช็คและตรวจสอบสินค้าร่วมกับ จนท.จัดส่งก่อนนำสินค้าไปส่งให...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
13 . ช่างเครื่องจักรกล,Machinist
1. ปฏิบัติงานในทีมการผลิตรับผิดชอบชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบ 2. ผลิตชิ้นงานตาม Drawingโดยควบคุมเครื่องจักรหลากหลายประเภททั้ง เลื่อย กลึง มิลลิ่ง เจียร ทั้งmanual และ CNC 3. รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ซันไรส์ เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
Salary 11,000-15,000
17 Jun 19
14 . Leader(หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต)
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนด 2.กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน 3.แก้ไขปัญหางานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 4.รายงานผลผลิตประจำวัน 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

บริษัท หวั่นหลิน (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
15 . ช่างซ่อมเครื่องจักร
1.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต 2.ทำการตรวจสอบและเช็คสภาพเครื่องจักร 3.ทำการติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องจักร 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.โอ.ไทย จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
16 . Delivery & Sales Staff
1.รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าภายในและต่างประเทศ 2.ดูแลและควบคุมสต๊อกสินค้า(FIFO) 3.จัดทำรายงานการขายและการจัดส่ง

บริษัท ที.โอ.ไทย จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
17 . Purchase staff
1.ดูแลงานจัดซื้อภายในและภายนอกประเทศ 2.การขายวัตถุดิบภายในประเทศ(Material & Scrap) 3.การจัดการการเก็บวัตถุดิบในWarehouse (FIFO) 4.การทำเอกสารจัดซื้อทั้งหมด เช่น Invoice, Credit Note, Bill Other 5...

บริษัท ที.โอ.ไทย จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง...

บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
19 . QC
1.ควบคุม ดูแลเรื่องงตรวจสอบชิ้นงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด 2.วิเคราะห์ปัญหา - สาเหตุ หาแนวทางปรับปรุง แก้ไข 3.ดูแลรักษา เครื่องมือวัด และทดสอบก่อนนำไปใช้ 4.บันทึกข้อมูล จัดทำเอกสารต่างๆที...

บริษัท เอส.เค.โอ.โลหะการ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
20 . ช่างประกอบงาน
- ประกอบชิ้นส่วนงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - เสาร์ (8.00 - 17.00 น.)

บริษัท ซี.บี.เอ็กเซลเลนท์พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
  1,120 Positions      
Sort By 
Disability Jobs