JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  59 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสุพรรณบุรี
• บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jul 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ R&D (สุพรรณบุรี)
ดูแลสินค้าด้าน Retort

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ จป. (สุพรรณบุรี )
ดูแลงานด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ดูแลการการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
19 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุพรรณบุรี
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary 9,900 + คอมมิชชั่น
19 Jul 19
8 . ผู้จัดการแผนกก๊าซชีภวพ
วางแผนและควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบ Scrubber

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
9 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
1. ประสานงาน วางแผน ดำเนินการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2. ดำเนินการเอกสารด้วยระบบควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO-9001 , IATF 16949 : 2015 3. วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ...

บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลายส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ (ถ้ามี)
19 Jul 19
10 . หัวหน้าคลังสินค้าห้องเย็น
1. ดูแล ควบคุมสต๊อกสินค้าเข้าคลัง 2. ตรวจสอบความถูกต้อง การเบิก จ่ายสินค้าจากคลัง 3. ทำรายงานสินค้าเข้า - ออก และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุม กำกับดูแลพนักงานในฝ่าย 5. ปฎิบัติตามคำสั่งของผู...

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลรับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพ วางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาในจุดวิกฤต

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
12 . หัวหน้าแผนกบัญชี /พนักงานบัญชี/ พนักงานทั่วไป
- รับการสัมภาษณ์งานที่ สำนักงานใหญ่ บมจ.อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย พุทธมณฑลสาย 4 - ปฎิบัติงานที่สุพรรณบุรี - ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน/บัญชี Stock

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
13 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
14 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
- วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก - ธุรการ ดูแลงานเอกสาร ประสานงานต่างๆ กับทุกแผนก

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. (ประจำ จ.สุพรรณบุรี)
- วางแผนงานโครงการและมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฏระเบียบคำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง สุพรรณบุรี)
• รับทราบเป้าหมายการผลิตจากผู้บังคับบัญชา และจัดทำงบประมาณประจำปี • จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการผลิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผน ควบคุมการซ่อมแซมและบำรุงร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
17 . ฝ่ายผลิต / ควบคุมเครื่องจักร (เข้ากะ) ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี
- รับผิดชอบงานในฝ่ายผลิตอาหารสัตว์ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามปกติ - วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเครื่องจักรหรือหน้างานเกิดปัญหา - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในฝ่ายผลิ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary 9,600 - 15,000
19 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/ธุรการสินไหม สาขาสุพรรณบุรี
- รับผิดชอบงานธุรการ งานเอกสารภายในสาขา - จัดทำทะเบียนและรายงาน ติดตามและจัดส่งเรื่องสินไหมทดแทนของสาขา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
19 . พนักงานคลังสินค้า / คลังวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
- รับ-จ่าย สินค้า / วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามแผนการผลิต หลัก FIFO และถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
20 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานอาหารสัตว์ สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของสถานีไฟฟ้าย่อย(Substation)ของบริษัท

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000
19 Jul 19
  59 Positions      
Sort By 
Disability Jobs