JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  8 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานวิศวกรโครงการ
1.ดูแลประสานงานโครงการต่างๆของบริษัท 2.ติดตามรายละเอียดงานกับผู้รับเหมาโครงการ 3.สรุปวาระการประชุมต่างๆให้ผู้ผู้บริหารรับทราบ 4.ดูแลสัญญาโครงการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
2 . หัวหน้ากะ
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
3 . Plant Manager
- ควบคุมดูแลการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล - ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี - ดูแลงานส่วนต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
4 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- จัดทำเงินเดือน,ค่าแรง,ค่าล่วงเวลา,ประกันสังคม - สวัสดิการต่างๆ - งานที่เกี่ยงข้องกับแผนกบริิหารงานบุคคล

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
5 . วิศวกรโครงการ
-ควบคุมดูแลกระบวนการติดตั้งและผลิตไฟฟ้าในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลตามโครงการก่อสร้าง -แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี -มีความรับผิดชอบสูง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
6 . วิศวกรไฟฟ้า
- ถอดแบบ ประเมินราคา - จัดการด้านเอกสารและแบบส่งอนุมัติ - ดูแลควบคุมผู้รับเหมารายย่อย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ดูแลควบคุมงานโครงการและแก้ไขปัญหาหน้างาน

บริษัท อะตอม อิเล็กทริก จำกัด
3 Position
Salary 15,000+
23 Aug 19
7 . CIVIL ENGINEER
- ออกแบบ, เขียนแบบ, ถอดแบบ และทำราคางานโครงสร้างของบ้าน อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และงานต่อเติมอาคารต่างๆ เพื่อใช้ประมูลงาน - ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่าย ของงานก่อสร้าง

บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 ++ (ตามความสามารถและประสบการณ์)
22 Aug 19
8 . ESTIMATION ENGINEER
ถอดแบบ ประเมินราคา จัดทำราคางาน ระบบวิศวกรรม (ระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบดับเพลิง และ ระบบสระว่ายน้ำ) เพื่อเสนอเข้าประมูลงานของโตรงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ทันตามเวลา...

บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 บาท++
22 Aug 19
  8 Positions      
Sort By 
Disability Jobs