JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  26 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานเขตภาคเหนือ
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์งานบริการโลจิสติกส์,ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ดูแลรับผิดชอบเขตการขายภาคเหนือ ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
Tak
1 อัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
19 Aug 19
2 . Site Engineer / Foreman โครงการควบคุมการก่อสร้างถนน แม่สอด จ.ตาก
- ศึกษาออกแบบงานด้านสำรวจของโครงการฯ - ควบคุมงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด TOR - ควบคุมงาน และตรวจสอบการปฏิบัติในสนามให้เป็นไปตามแผน - ติดตามควา...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Tak
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 Aug 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) สาขาแม่สอด
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Tak
1 Position
18 Aug 19
4 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ตาก)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถย...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
Tak
จำนวนมาก
Salary รายได้รวม 14,000 - 17,000 บาท
16 Aug 19
5 . ผู้จัดการโรงงาน (ประจำสาขาแม่สอด จ.ตาก)
- รับผิดชอบงานด้านการวางแผนแผนกลยุทธ์ แผนการผลิต การดูแลการผลิต - จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้อำนวยความสะดวกของพนักงานเย็บ พนักงานทั่วไป - เพิ่มกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการควบคุมให้แผนงาน ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
Tak
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
16 Aug 19
6 . อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการตลาด 2. สาขาการจัดการ 3. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 4. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5. สาขาการบัญชี

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
Tak
Salary ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
16 Aug 19

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
Tak
Salary ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
16 Aug 19
8 . อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
Tak
Salary ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
16 Aug 19
9 . อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์
1. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
Tak
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
16 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายต่างๆ (MIS / PR / ทำทัวร์)
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสานสนเทศ (MIS) 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 3. เจ้าหน้าที่ทำทัวร์ (ท่องเที่ยว)

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
Tak
3 Position
Salary ตามโครงสร้างของเงินเดือน
16 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ BOI
1. ประสานงานกับแผนกศุลกากร ตัวแทนบริษัทขนส่งและผู้ส่งสินค้าในกระบวนการนำเข้า - ส่งออกและวัตถุดิบภายใต้เงื่อนไข BOI 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับ BOI และพิธีการศุลกากร สรุปรวบรวมและตรวจเอกสารค่าใช้จ่ายในกา...

บริษัท โหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tak
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
15 Aug 19
12 . ล่ามแปลภาษาจีน-ไทย
แปลงานเอกสาร แปลคำพูดอาจารย์ต่างชาติที่เข้ามาสอนงาน

บริษัท โหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tak
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Aug 19
13 . หัวหน้าแผนกระบบน้ำ (บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด)
1.ควบคุมการผลิตน้ำให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2.ควบคุมต้นทุนในการผลิตน้ำและลดการสูญเสียในระบบ 3.วางแผน Preventive Maintenance และจัดทำแผนซ่อมเครื่องจักรประจำปี 4.วางแผนและควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ แ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Tak
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด)
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้บริษัทปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ประเมินความสอดคล้องทางกฎหมายในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พร้อมทั้งติดตาม และรายงานผลการด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Tak
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Aug 19
15 . โปรแกรมเมอร์
ออกแบบเว็บไซต์บริหารจัดการภายในของบริษัทในเครือ เป็นที่ปรึกษาด้าน IT

บริษัท คูโบต้าแม่สอด จำกัด
Tak
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Aug 19
16 . ล่ามเกาหลี
-ประสานงาน (แปลคำสนทนา ) ระหว่างผู้บริหารชาวเกาหลี กับแผนกอื่นๆ -แปลเอกสาร ไทย - เกาหลี / เกาหลี - ไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

THAI TNC CO., LTD.
Tak
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Aug 19
17 . ผู้จัดการโรงงาน
1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ 2.รับผิดชอบควบคุมกระบวกการผลิต และควบคุมคุ...

THAI TNC CO., LTD.
Tak
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Aug 19
18 . Sale Support Officer
1.จัดทำ/ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานขาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำสรุปรายงานยอดขาย และสรุปรายงานต่างๆ 4.ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายขาย 5.ติดต่อกับเซลล์ในประเทศจีน

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
Tak
1 Position
Salary N/A
14 Aug 19
19 . Translate
แปลภาษา / แปลเอกสาร - ภาษาอังกฤษ - ภาษาพม่า - ภาษาไทย

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
Tak
1 Position
Salary N/A
14 Aug 19
20 . Warehouse Manager
• Oversee the daily operations of the Warehouse • Plan and supervise the workflow in a warehouse. • Receive and handle materials into the warehouse. • Plan and organize incoming materials & accesso...

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
Tak
1 Position
Salary N/A
14 Aug 19
  26 Positions      
Sort By 
Disability Jobs