JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  138 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-แผนอบรมประจำปี -ดูแลงานด้านเอกสารให้ตรงกับ JD,OJT,KPI ของตำแหน่งงานนั้น -จัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี -ดูแลเอกสารพนักงานต่างด้าว -ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินทรามณี จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
25 May 19
2 . Credit control Training
- Training skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning - Train new hires as well as veteran employees. - Help employees...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
24 May 19
3 . Training Officer รับสมัครด่วน !
1) งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2) งานดำเนินการจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรีย...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
24 May 19
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้(e-Learning)
1.จัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และประสานงานกับ Supplier 3.เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4.สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงินเพื่อให้บรรลุผลที...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
24 May 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) รับสมัครด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันที!!รับสมัครด่วน !
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 รายได้ : 18,000++ /ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-262-8888 ต่อ 8330 /081-817-8683

Thailand YellowPages
2 Position
Salary 15,000-18,000
24 May 19
6 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 May 19
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
24 May 19
8 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย - เสนอแนะข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร เอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary N/A
24 May 19
9 . Trainer
- ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่างๆ - ฝึกอบรมพนักงานPC ผู้จัดการร้านสาขา รวมไปถึงลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท - ออกตรวจหน้างาน รับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น - ออกงาน Event ต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้...

Vivo Service (Thailand) Co., Ltd
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาวุโส (กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
1. วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว 2. ดำเนินการฝึกอบรมและดูแลการดำเนินการให้สำเร็จตามแผนงาน 3. จัดทำรายงาน เอกสารด้านการพัฒนาบุคลากร 4. การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ระบบคุณภาพ/ความปลอดภั...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
24 May 19
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ประเมินผล)
1. การติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา ในส่วนของหลักสูตร In House 2. ควบคุมการประเมินผลทักษะความรู้พื้นฐานช่าง และพนักงานควบคุมเครื่องจักร 3. การฝึกอบรม On the Job Training และประเมินความสามารถ...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 May 19
12 . ผู้ช่วยวิทยากร
- ผู้ช่วยในการอบรม - สร้าง/ออกแบบสื่อการเรียนการสอน (PowerPoint,คู่มือ) - ออกอบรมหน้างานบริษัทลู้กค้า(OJT) - ตรวจหน้างานลูกค้า - จัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในร้านของลูกค้าตามที่มอบหมาย - ทำร...

บริษัท เอช แอนด์ จี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary 25,000-35,000
24 May 19
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Trainer)
1. ออกแบบหลักสูตรอบรมด้านการบริการ และการอบรมด้าน Soft skill ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด 2. ดำเนินงานและประสานงานการจัดอบมรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่และกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด 3. จ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
1 อัตรา
24 May 19
14 . Senior Training Officer
1.สำรวจและจัดทำแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 2.เตรียม / ประสานจัดอบรม In house & Public Training ตามแผนฯ 3.เก็บบันทึกประวัติการเข้าฝึกอบรมของพนักงาน 4.ประสาน / จั...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 May 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
•วางแผน กำหนด จัดฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท • เป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในบริษัท • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม • ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการฝึกอบรม • จัดทำเอกสาร และรายงานการฝึกอบรม • ประสาน...

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 May 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1. จัดทำแผนและดำเนินการฝึกอบรม 2. จัดทำแผนและรายงานการฝึกอบรมรายบุคคล 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดฝึกอบรม 4. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
24 May 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝึอบรมและพัฒนา
1. จัดการอบรมปฐมนิเทศพนักงานก่อนเข้าทำงาน 2. สำรวจความต้องการฝึกอบรม, จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 3. ติดต่อประสานงาน, จัดทำขออนุมัติการฝึกอบรม 4. จัดสถานที่, จัดเบรก, ประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างกา...

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 May 19
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
1. นำเครื่องมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท 2. พัฒนาสมรรถนะความสามารถพนักงานเพื่อให้รองรับกับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร 3. นำเครื่องมือการประเมินสมรรถ...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Positions
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 May 19
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
-เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงาน ในหลักสูตรต่างๆ ตามที่รับมอบหมาย -เป็นผู้จัดทำเอกสารด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก -เป็นผู้สำรวจหาข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท -ติตามผลพนักงานที่ผ่านการ...

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
24 May 19
20 . HRD Executive
Do you like to : 1. Design and implement the In-house training, External training, On the Job training and other training and development programs effectively. 2. Measuring the efficiency and effe...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary n/a
24 May 19
  138 Positions      
Sort By 
Disability Jobs