JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  33 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สร้างความผูกพันธ์ในองค์กร (HR Engagement)
• วางแผนและออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันในองค์กร • ออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร • ดูแลสภาพแว...

BG Container Glass Public Company Limited
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา ปฏิบัติงานประจำที่สนญ.รัชดาภิเษก
- จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสาขาและระบบงานสาขา - พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสาขาให้มีความรวดเร็วและทันสมัย - ประสานงานโครงการต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา - สนับสนุนข้อมูลต่างๆให้กับสาขาและส่วนงานที่...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
18 Sep 19
3 . Recruiting Expert (53343)
1. Assist in implementing recruitment process of company group in Thailand. 2. Design job advertisement, promote company employer branding by cooperating with communication and Global Recruiting team...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000-50,000
18 Sep 19
4 . HRIS Officer
(1).จัดทำรายงาน (Data Presentation Report) และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย (2). ดูแลรักษาระบบ HRIS ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมให้ความช่วยเ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
1.สื่อสารและให้ความเข้าใจ ใน รูปแบบ วิธีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์ในการประเมินผลงาน และกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ 2.ให้คำปรึกษาผู้บริหารต้นสังกัดและบุคลากร ในการประเมิน competency...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
6 . Associate Consultant
Staffers is one of the pioneers in the recruitment and human resource management industry of Thailand. In 2015, Nikken Total Sourcing Inc., Japan’s leading business outsourcing and human resource mana...

บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด
2 Position
Salary Negotiable
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ KPI รับสมัครด่วน !
1. ให้ความรู้และคำแนะนำในการกำหนดและการประเมินตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator-KPI) 2. ติดตามให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผล KPI ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. จัดทำระบบการติดตามผลการปร...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
8 . พนักงานตรวจสอบร้าน (Audit)รับสมัครด่วน !
วางแผนการตรวจสอบแต่ละสาขา ในรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานของสาขาแต่ละรูปแบบ •สร้างและพัฒนา Audit Program สำหรับการตรวจสอบภายในของกลุ่มสาขารูปแบบต่างๆ •ดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามโปรแกรมการตรวจสอบ...

บริษัท อาร์ อาร์ เพ็ท ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000-20,000
18 Sep 19
9 . Account Executive (ดูแลโครงการจัดจ้างบุคลากร)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการจัดจ้างบุคลากรของโครงการระบบโครงข่าย Network และการจัดจ้างบุคลากรทั่วไปของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 2. รับผิดชอบในการติดต่อเจ้าหน้าที่และลูกค้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในโครงการฯ...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary 18,000-25,000 (พิจารณาตามประสบการณ์+ความสามารถ)
18 Sep 19
10 . Human Resource Executiveรับสมัครด่วน !
- Perform full scope of HR Compensation & Benefit duties - Manage end-to-end payroll process from collecting data until payment. - Arrange all document submit to government system - Coordinate and ...

Sunday Ins Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-25,000
18 Sep 19
11 . ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี 2.ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ
1. สำรวจเปรียบเทียบสวัสดิการจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก 2. ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลการจัดสวัสดิการขององค์กร และนำเสนอแผนสวัสดิการพนักงานประจำปี 3. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 4. ประสานงา...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
1 อัตรา
18 Sep 19
13 . Process Control Officer
ควบคุมขั้นตอนและเอกสาร,สนับสนุนงานด้าน Compliance และ Corporate Control Update ข้อมูลวางแผนและประสานงานที่เกี่ยวข้องข้องด้านกฎหมายแรงงาน

EASY BUY CO.,LTD.
18 Sep 19
14 . English program Coordinator (1 year renew)
-Implement English development program for Corporate program. -Prepare training logistic of corporate development program and leadership development program. -Proceeded for clearing training payment...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-22,000
18 Sep 19
15 . Recruitment Associate
1.Ensuring coordination between Recruiter , Corporate , Candidates effectively. 2.Support Team manager to provide resume to clients. 3.Support team to achieving target. 4.Others assignment.

360 Quality Management Co.,Ltd.
2 Position
Salary 15,000-18,000 บาท
18 Sep 19
16 . Recruitment Executive (BTS อารีย์)
- สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกประวัติผู้สมัครลงระบบ - จัดทำเอกสารตามฟอร์มที่กำหนด - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสรรหา - ติดต่อประสานงานกับ/ฝ่ายต่างๆ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
18 Sep 19
17 . **เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทุนมนุษย์* ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาอีสต์วิลล์
รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหา, คัดเลือก, ให้คำปรึกษา, ทำทะเบียนประวัติพนักงาน, พนักงานสัมพันธ์, แรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้แก่พนักงาน เช่น Staff Party, CPN Sports Day, ตรวจสุขภาพประจำปีและจัดท...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary พนักงานประจำ
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาองค์กร (Organization Development)
- สนับสนุนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเกิดแนวทางปฏิบัติเดียวกัน - รับผิดชอบการจัดทำสื่อเพื่อสื่อสารองค์กรทั้งแบบ Online และ Offline - ประสานงานกับหน่วยงานทั...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
19 . HR & Office support Supervisor หัวหน้าแผนกบุคคล จัดซื้อ ธุรการ
งานบุคคล ดูแลงานสรรหา คัดเลือกบุคลากร จัดทำสัญญาจ้าง จัดทำประวัติพนักงาน วางแผน ประสานจัดฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสำหรับพนักงาน ช่วยสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ดึงศักย...

บริษัท จัดหางาน วันทรีซิกตี้ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 20,000 - 30,000
18 Sep 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สรรหา-ฝึกอบรม)
1.วางเเผนอัตรากำลังคน เเละควบคุมการดำเนินงานสรรหาว่าจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.เลือกบุคลากรตามนโยบายของบริษัท/ทำความเข้าใจความจำเป็นในการว่าจ้างพนักงานของผู้จัดการส่วนต่างๆ 3.มีความรู้ด้านกฎ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
  33 Positions      
Sort By 
Disability Jobs