JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,151 Positions      
Sort By 
1 . Training Department @Robinson Rama 9 (CDG)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และจัดทำคู่มือ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม 2.จัดอบรมให้พนักงาน ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด และสาขาเปิดใหม่ 3.จัดกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอก ให้กับสาขา /Team Building, Ou...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
21 Feb 19
2 . Employee relation ประจำโรจนะ 1อัตรา / ประจำนพวงศ์ 1อัตรา
ประสานงานจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักานและบริษัท จัดทำหนังสือตักเตือนพนักงานที่กระทำผิดระเบียบบริษัท ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้พนักงานปฎิบัติตามระเบียบบริษัท

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
21 Feb 19
3 . รองผู้จัดการฝ่าย HR
ตำแหน่ง รอง ผจก.ฝ่าย HR - ดูแลและตรวจสอบงานด้านงาน HRM และ HRD รวมทั้งงานด้านธุรการฝ่ายบุคคล - ดูแลและตรวจสอบงานด้าน ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 และ IATF 16949 - วางแผนงานด้าน HRM และ HRD รวมกับผู...

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 Feb 19
4 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- เงินเดือน - สรรหาว่าจ้าง - สวัสดิการ - แรงงานต่างด้าว - ธุรการ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอลเมทไทย จำกัด
1 Position
21 Feb 19
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1. เช็ค Time Attendance ขาด ลา สาย ประจำวัน 2. สรุป Time Attendance ประจำเดือน ประจำปี 3. งาน Support ต่าง ๆ 4. ดูแลเอกสาร VISA และ Workpomit 5. งานอื่นที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary N/A
21 Feb 19
6 . รองหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ , กำกับควบคุมดูแลงานด้าน HRM ทั้งระบบ , วิเคราะห์ความจำเป็นและจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรให้สนับสนุนกลยุทธ์และ...

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 Position
21 Feb 19
7 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / Payrollรับสมัครด่วน !
1.จัดทำการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน 2.ตรวจสอบ time attendance เพื่อประมวลผล 3.ตรวจสอบสิทธิการลา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ทำ KPI ขาด/ลา/มาสาย

K&G General Trading Co., Ltd. และ JPM Sausage Co., Ltd.
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
8 . Training Telesales
-ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ Telesales เพื่อปฎิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์ ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบการเตรียมการสอนก่อนวันฝึกอบรม การดำเนินการในวันเปิดการอบรม การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรม การดำเนินการใน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
21 Feb 19
10 . Human Resources Supervisor
•กำหนดนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน •ทบทวนโครงสร้างตำแหน่งงาน ทบทวนและวางแผนอัตรากำลังพล การสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ •ควบคุมและบริหารค่าจ้างเ...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
1 Position
21 Feb 19
11 . Telemarketing Trainers
• Work closely with TM Managers / Assistant managers / supervisors to design and implement new training courses/program or learning solutions to meet TM business requirements. • Deliver Induction t...

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 45,000
21 Feb 19
12 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน, - - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสรรหา
- วางแผนและควบคุมงานด้านสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - วางแผนอัตรากำลังพลให้เพียงพอตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - ดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่สรรหา สามารถสรรหาพนักงานให้ได้ตามแผนท...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 20,000 - 25,000 บาท
21 Feb 19
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ตามตำแหน่งงานที่เหมาะสม 2.จัดทำ บันทึก สรุปเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานทั้งรายวันและรายเดือน 3.วางแผน ควบคุม และติดตามผล ควบคุมการปฏิบัติงาน 5 ส. แ...

บริษัท จี เวิลด์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
- ร่วมทำแผนอัตรากำลังคนหลักและทบทวนแผนอัตรากำลังคนตามวงรอบที่กำหนดเพื่อประกอบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามกรอบวัตถุประสงค์ - ร่วมออกแบบและจัดระบบการสรรหาบุคคลากรและดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นในคุณสมบั...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / HR รับสมัครด่วน !
1.สรรหาว่าจ้างบุคลากรตามตำแหน่งที่บริษัทต้องการ 2.กำกับดูแลกฎระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.จัดทำเงินเดือนและค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงาน 4.จัดทำ-จัดเก็บข้อมูลพนักงาน ตรวจสอบบันทึกการขาด ลา มาสาย ...

บริษัท โปรเจค อินทีเรีย วิกทอรี่ จำกัด
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
21 Feb 19
17 . ผู้จัดการแผนกธุรการ
กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ วางแผนงาน กำกับและควบคุมงานธุรการและงานอื่นๆของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของบริษัท - จัดทำแผนงานธุรการและติดตามผล - ควบคุมดูแลระบบอาคารและสถานที่ - ควบคุมดูแลระ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Feb 19
18 . Manager ภาษาญี่ปุ่น BTS ทองหล่อ (สุขุมวิท 49/1)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและจัดการทำงานภายในร้านอาหารญี่ปุ่น การทำงานของพนักงาน - ดูแลหน้าร้าน - ทำรายงานยอดขาย - จัดทำ Promotion - เวลาทำงาน 09.00 - 22.00 น. (8ชม.) - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน **สวัสดิการ** - Se...

SANPONET Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000 - 50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 Feb 19
19 . Coordinator and Recruiter BTS อ่อนนุชรับสมัครด่วน !
- Search the new candidate who want to apply jobs - Coordinate to HR staff (client company) for setting interview - Update the new jobs in the website - Basic interview candidate - Making resume o...

SANPONET Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 12,000 - 15,000 Baht (up to experience)
21 Feb 19
20 . HR Support Officer (สัญญาจ้าง 3-6 เดือน)
• Coordinate and administer a variety of program and activities covering multiple HR activities • Support on Employee movement document process • Coordinate with candidate for interview appointment ...

กรุงศรี ออโต้
2 Position
21 Feb 19
  1,151 Positions      
Sort By 
Disability Jobs