JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  1,013 Positions      
Sort By 
1 . Credit control Training
- Training skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning - Train new hires as well as veteran employees. - Help employees...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
18 Aug 19
2 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ค่าตอบแทน และผลประโยชน์) Supervisor
1.จัดเก็บเอกสารประวัติพนักงานรายวัน และรายเดือน บันทึกข้อมูลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนเรียบร้อย และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 2.บันทึก และจัดทำสรุปเวลาทำงาน การเคลื่อนไหวของพนักงานรายวันทุกฝ่ายเป็นประ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Aug 19
3 . หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ (ประจำบ.โอคินอสฟู๊ด ในเครือบริษัทไทยยูเนี่ยน)
ปฏิบัติงาน,ดำเนินการ,จัดทำงานด้านสวัสดิการต่างๆ ตามกฏหมายกำหนด และ บริษัทฯจัดให้เพิ่มเติมทั้งหมดและ ตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ ขันตอนการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ของร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างตำแหน่ง (ยังไม่รวมประสบการณ์)
18 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ 1. งานธุรการ งานสรรหาว่าจ้าง งานบุคคล 2. จัดทำ Time Attendance สถิติการขาด ลา มาสาย ออกใบเตือน ของ พนักงาน 3. ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ การจ...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000
18 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officerรับสมัครด่วน !
• ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้) • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบ...

บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก บุคคล ( สมุทรปราการ )รับสมัครด่วน !
1.งานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2.ดูแลงานธุรการ,งานบุคคล,งานความเรียบร้อยของออฟฟิต 3.ดูแลการปฎิบัติงานของแม่บ้าน 4.ควบคุมระบบวัสดุสิ้นเปลือง,การเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 5.ดูแลเอกสารเกี่ยวกับระบบภายในฝ่ายท...

บริษัท ไทร์-วอล กรุ๊ป
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
7 . บุคคล/ธุรการ
-ดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน -ทำแฟ้มประวัติพนักงาน -จัดทำ ขาด ลา มาสาย และคิดเงินเดือนพนักงาน -ยื่นเอกต่างๆของประกันสังคม -จัดทำเอกสารทางธุการ เช่นstockสินค้า ออกใบเสร็จฯ -ติดต่อประสานงานทั้งใน...

บริษัท ซี-คอน ซิตี้ กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary นโยบายบริษัท
17 Aug 19
8 . ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนกธุรการ
- รับผิดชอบจัดหาและสำรองห้องพักสำหรับรับรองลูกค้า/แขกของบริษัท - จัดสรรดูแลเรื่องอาหารของผู้บริหาร/แขกของบริษัท - รับผิดชอบจัดสรรคนขับรถ/การขอใช้รถยนต์บริษัทให้กับแผนกต่างๆ - การจัดรถรับรับส่ง - ค...

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
1 อัตรา
Salary 12,000
17 Aug 19
9 . ผู้จัดการส่วนสรรหา/ผช.ผจก.ฝ่าย
1.รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธทีมสรรหาคัดเลือก และปรับกลยุทธอย่างต่อเนื่อง 2.วิเคราะห์ช่องทางการรับสมัคร สถิติแต่ละตำแหน่ง และอัตรา Turn over Rate 3.Motivate team to achieve 4.ดูแลลูกทีม 2-3 คนเชิงรายล...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
10 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
วางแผนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ , วางแผนการฝึกอบรมพัฒนา , วางแผนงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ , มีความรู้ทางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ , ดูแลงานธุรการสำนักงานทั่วไป , งานอื่น...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Aug 19
11 . Human Resource Supervisor
1.Be responsible for recruitment from job ads posting, CV screening, initial interview & follow up, offer to on board process; 2.Develop effective recruitment channels to attract qualified candidates...

CARLCARE SERVICE THA
1 อัตรา
Salary 30,000-45,000 บาท
17 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่บริการงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
1.เข้าใจและให้การสนับสนุนและบริการด้านระบบงานสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ทำงานร่วมกับฝ่าย IT เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบงานทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ 3....

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
17 Aug 19
13 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (ฉะเชิงเทรา พูดภาษากัมพูชาได้)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
17 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จัดหาช่องทางการสรรหาบุลคลากรด้วยวิธีการต่างๆเช่น Social media นัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งาน จัดทำ ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารพนักงานใหม่ให้ครบถ้วน ...

SEVENSTARS CORPORATION COMPANY LIMITED
1 Position
Salary ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
17 Aug 19
15 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์,ถ.จันทน์ รับผิดชอบภาคตะวันออก)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2 Position
17 Aug 19
16 . People – Payroll Admin ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ลงในระบบค่าจ้างเงินเดือน (pay system) อย่างถูกต้อง - ข้อมูลและบันทึกต่างๆเกี่ยวกับค่าจ้างเงินเดือนในระบบมีความถูกต้องและได้รับการปรับให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง - พนักงานได้รับ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
17 Aug 19
17 . HR Officer / เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Passport Visa Work permit)
- สรรหา ตรวจสอบ Agency สำหรับนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่าและกัมพูชา - ดำเนินการประสานงาน จัดทำเอกสาร เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวกับภาครัฐ และ Agency - ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และจัดทำอกสารสำหรับขออนุญาตท...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Aug 19
18 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ / Compensation&Benefit Officer
1.จัดทำ Time Attendance 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.จัดทำสวัสดิการพนักงาน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) ในช่วงทดลองงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
17 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส /Senior Recruitment Officer
1. คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และทำการ/ call Interview เบื้องต้น 2. ดำเนินการนัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงาน 3. จัดทำกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Base in Ramkhamhaeng 60/4)รับสมัครด่วน !
Career path, talent, and other development: • Work with top management to design the individual development plan for all department head and talented employees • Develop and implement career progres...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 18,000-25,000 บาท
17 Aug 19
  1,013 Positions      
Sort By 
Disability Jobs