JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  14 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (อุทัยธานี)
- ประสานงาน ดำเนินการ ด้านรายงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาศ และรายปี เกี่ยวกับด้านบัญชี - สนับสนุนทีมงาน เกี่ยวกับข้อมูลด้าน รวมถึงกระบวนการด้าน Standard Costing - สนับสนุนกระบวนการปิดงบทางบัญชี

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Mgr.)
ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารสากลของบริษัทฯ ได้แก่ ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO22000 ฯลฯ รวมทั...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
3 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.สามารถควบคุมดูแลสถานีไฟฟ้า 115KV ซึ่งจ่ายไฟ 22 KV ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงระบบControl Motor 2.จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM 3.ควบคุมปัญหาการเกิด Break Down ของเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
4 . ผู้จัดการโรงงานไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
ทำงาน วันจัทร์ - วันเสาร์

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
27 Jun 19
5 . SOURCING SUPERVISORรับสมัครด่วน !
วางแผน กำกับ ดูแล การหาวัตถุดิบ(มันสำปะหลัง)เข้าโรงงาน คัดเลือก และประเมินผลผู้ขายวัตถุดิบ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary 25,000 บาท/ตามประสบการณ์
27 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่ Payroll (อุทัยธานี)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของพนักงานในระบบ prosoft payroll system 2.คำนวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานด้วยระบบ prosoft payroll system 3.จัดทำรายงานประกันสังคม และรายงานภาษีเงิน...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
27 Jun 19
7 . หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.วางแผน ควบคุม งานด้านความปลอดภัย ภายในบริษัท ให้มีความสอดคล้อง สัมพันธ์กับการทำงานของแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท 2.วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับบุคลากรประจำแผนก และบุคลากรภายใ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
8 . Web Programmer
- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย ASP.NET C# แบบ MVC - วิเคราะหืและวางแผนร่วมกับ SA ในการออกแบบ UX ทีเ่หมาะสม - จัดทำ Report ด้วย DevExpress (มีการสอนงานให้กรณีไม่เคยใช้)

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
9 . Android Programmer
- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Android studio (native) - ทำ API ด้วย PHP,NodeJS หรือภาษาอื่นๆ ได้ เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล - มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียน Website

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
27 Jun 19
10 . วิศวกรชลประทาน
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 2.จัดหาแหล่งน้ำ งานเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับชาวไร่ (อ้อย) 3.ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ 4.วางแผน ประสานงาน และควบคุมโครงการจัดหาแ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
11 . Management Trainee
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organiza...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 Jun 19
12 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 Position
27 Jun 19
13 . ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน(ประจำโรงงาน จ.อุทัยธานี)
- งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในโรงงาน/สำนักงาน

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 Jun 19
14 . ช่างกลโรงงาน , ช่างไฟฟ้า , ช่างอุตสาหกรรม
ทำงานในส่วนของโรงน้ำแข็ง , ห้องเย็น หรือ โรงงานอุตสาหกรรม 1-5 ปี ถ้ามีความรู้เรื่องระบบทำความเย็น และ ช่างเชื่อมโลหะจำพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบขับขี่-ขับรถยนต์ได้

บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด
ตามที่ตกลง
Salary ตามที่ตกลง
26 Jun 19
  14 Positions      
Sort By 
Disability Jobs