JobThai
ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริม - วางแผนการตลาด รวมทั้งกลยุทธ์ระยะสั้น และซื้อสินค้า - วางแผนกิจกรรมการขาย และปฏิบัติตามแผนงานขายในด้านราคา วิธีการขาย ช่องทางการขาย และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ -ควบคุมดูแลการนำแผนกลยุธ์ไปปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ -ติดตามประเมินผลจากข้อมูล และจัดทำรายงานประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
สิ่งที่คุณจะได้รับ -รายได้รวมสวัสดิการส 15,000 - 30,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ -มีประกันสังคม -วันหยุดประจำปี
ติดต่อ
บริษัท อะแกลม.ไทยแลนด์ จำกัด
เลขที่ 289/31 อาคารพาณิชย์อีสวิล (พฤกษา 2 คลอง 7) ถนน รังสิต-นครนายก
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว