รับสมัครด่วน
17 มิ.ย. 64

ภูมิสถาปนิก

pin location
pin location

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
กลุ่ม บริษัท ปัญญา กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 วัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการงานที่ปรึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการโดยเน้นให้บริการที่ปรึกษาด้านการขนส่ง/คมนาคม วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน/โครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ การระบายน้ำ/ป้องกันน้ำท่วม สิ่งแวดล้อม ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และงานอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งโครงการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเมืองสำหรับหน่วยงานทั้งในภาครัฐ กลุ่ม บริษัทฯ ได้ยึดถือวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับคุณภาพบุคลากรและผลงานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี พร้อมด้วยบุคลากรอาชีพที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระดับสากลมาใช้ในการทำงาน บริษัทฯ จึงสามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่เจ้าของงาน นับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ โครงการที่น่าสนใจ เช่น - โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน - โครงการควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ (อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด, อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง) โครงการเพิ่ม ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา - โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)โครงการบริหารจัดการน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล ของกรมชลประทาน - โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1, สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะ ที่ 2 และ โครงการศึกษาความ เหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร *** โปรแกรมที่ใช้ในงานวิศวกรรม : MIKE Basin / MIKE 11 / MIKE 21 / MIKE Hydro Basin / MIKE Hydro River ***
สวัสดิการพื้นฐานของบริษัท - ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สวัสดิการกีฬา - สวัสดิการกิจกรรมสัมพันธ์ ต่างๆ - เลี้ยงสังสรรประจำปี/เลี้ยงแผนก - สวัสดิการ เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สถานที่พักผ่อน(คอนโดห้องชุด)@ ชะอำ - การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี(ตามโครงสร้างและผลประกอบการของบริษัท) - การฝึกอบรมและพัฒนา - ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง - ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
Human Resource Division
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
125 ชั้น 3 อาคารเดอะปัณณ์, ถ.คลองลำเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
: 02-943-9600-10 ต่อ 1504 1557
สามารถสอบถามได้ที่ 02-943-9600-10 ต่อ 1504 1557