JobThai
26 พ.ค. 66

Draftsman (เจ้าหน้าที่เขียนแบบไฟฟ้า) (SO00024376)

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary icon12,000 - 15,000
number of positions icon
number of positions icon8 อัตรา
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2540 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ เป้าหมายหลักของการก่อตั้ง คือต้องการให้บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)เป็นผู้บุกเบิก นำความรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานสากลสู่ตลาด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่บริษัท อาซีฟา จำกัด มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศและคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ และวันนี้เราเป็นผู้นำตลาดในการจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท อาซีฟา จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำ Switchboards, Automation และจัดหาพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตมากกว่า 10,000 คอลัมน์ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 1200 คน *วันและเวลาในการทำงาน : ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30น. *วันหยุดส่วนสำนักงาน :เสาร์-อาทิตย์ *วันหยุดส่วนโรงงาน :เสาร์เว้นเสาร์ *บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามนโยบายบริษัท
1.โบนัสประจำปี เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินจูงใจ ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ค่าใบประกอบวิชาชีพ 2.ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินทดแทน 3.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ 4.เครื่องแบบพนักงาน 5.ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 6.ค่าทักษะภาษา 7.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.เบี้ยเลี้ยงเพื่อฝึกอบรม 9.สินเชื่อเงินกู้ยืม 10.ประกันสุขภาพ 11.ศูนย์สันทนาการ 12.ของรับขวัญบุตร
คุณ ณัฐวุฒิ แก้วหาวงค์ / คุณบัวชุม ดอกเเขมกลาง
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
5 หมู่ 1 ถ.พระราม 2
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
: 02-686-7777 ต่อ 4109 ,4122