14 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
  • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยทุกบริษัทและรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคม ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนฌาปนกิจ
  • - เงินกู้ยืมพนักงาน
  • - การตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย
  • - สวัสดิการอื่นๆ
ติดต่อ
คุณเมธี คงคามี, คุณชนาวิชญ์ สาลีฉันท์, คุณสัจพจน์ อัตนวานิช
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-100-9191 Ext. 5203,5204,5220
แฟกซ์ : 02-643-0293
เว็บไซต์ : www.rvp.co.th
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้