บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
21 ม.ค. 63
เลขานุการผู้บริหาร (ฝ่ายบัญชี)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
bts iconอารีย์
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ที่ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน 2543 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2544
  • ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการ การวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับ ข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป
ติดต่อ
แผนกบุุคคล
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ชั้น 6 และ 12 อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-673-8756
เว็บไซต์ : www.kasikornasset.com/
ใช้งานแผนที่